Prywatny Zespół Szkół Zaocznych Optima
Najlepsze szkoły 
dla dorosłych.
<div id="my-store-6031389"></div>
<div>
<script type="text/javascript" src="https://app.ecwid.com/script.js?6031389&data_platform=code&data_date=2015-11-14" charset="utf-8"></script><script type="text/javascript"> xProductBrowser("categoriesPerRow=3","views=grid(3,3) list(10) table(20)","categoryView=grid","searchView=list","id=my-store-6031389");</script>
 

 
 
Kwalifikacyjny  kurs  zawodowy  w  zawodzie:  
OPIEKUN  MEDYCZNY
odbywający  się  w  formie  samokształcenia  kierowanego, tj.  (metod  i  technik  kształcenia  na  odległość).

        
   Na  podstawie rozporządzenia  MEN  z  dnia  11  stycznia  2012r.  w  sprawie  kształcenia  ustawicznego  w  formach  szkolnych  
(patrz  rozporządzenie) oraz  nowelizacji  w/w  rozporządzenia  z  dnia  16.10.2012r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (patrz  rozporządzenie) można  prowadzić  kształcenie osób  dorosłych w  formie  kwalifikacyjnych  kursów  zawodowych. 
   Kwalifikacyjne  kursy  zawodowe  mogą  odbywać  się  w  formie  stacjonarnej,  zaocznej  oraz  metod  i  technik  kształcenia  na  odległość.
 
  W  związku  z  powyższym  udostępniamy  wszystkim  chętnym kwalifikacyjny  kurs  zawodowy  w  zawodzie:  OPIEKUN  MEDYCZNY  w  formie  samokształcenia  kierowanego.
 
  Do  kogo  skierowany  jest  kwalifikacyjny  kurs zawodowy w zawodzie: OPIEKUN MEDYCZNY w  formie  samokształcenia kierowanego.?
 Kwalifikacyjny  kurs zawodowy w zawodzie: OPIEKUN MEDYCZNY w  formie  samokształcenia  kierowanego  jest  skierowany  do  wszystkich  osób  posiadających  minimum  wykształcenie  zawodowe,  które  ze  względu  na  pracę,  codzienne  obowiązki  (dom,  dzieci,  itd.),  brak  możliwości  dojazdu do  szkoły  nie  mogą  podjąć  kształcenia  w  szkole  kształcącej  w  zawodzie:  OPIEKUN  MEDYCZNY.

 Ukończenie w/w  kursu  daje  pełne  kwalifikacje  do  wykonywania  zawodu: OPIEKUNA MEDYCZNEGO.
 
 Osoba  kończąca  kwalifikacyjny kurs zawodowy otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kwalifikacyjnego kursu  zawodowego  na  druku  MEN - patrz  zaświadczenie.
 
 Osoba  kończąca  kwalifikacyjny kurs zawodowy w  formie  samokształcenia  kierowanego  otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kwalifikacyjnego kursu  zawodowego  na  druku  MEN  takie  same,  jak  w  przypadku  ukończenia  w/w  kursu  w  formie  dziennej,  bądź  zaocznej.
 
 Osoba,  która  ukończyła  kwalifikacyjny kurs zawodowy w  formie  samokształcenia  kierowanego  w  zawodzie:  OPIEKUN  MEDYCZNY  może  przystąpić  do  egzaminu  potwierdzającego  kwalifikacje  zawodowe.

 
   

Czym  są  kwalifikacyjne  kursy  zawodowe?

KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE (KKZ) to nowość Ministerstwa Edukacji Narodowej. Kwalifikacyjne kursy zawodowe to elastyczne, nowoczesne kształcenie zawodowe dające możliwość przygotowania się do uzyskania tytułu technika niezależnie od posiadanego wykształcenia.

Zgodnie z reformą MEN, od września 2012 r. w system oświaty zostają włączone kwalifikacyjne kursy zawodowe dla osób dorosłych, podczas których osoby pełnoletnie będą mogły zdobyć lub uzupełnić kwalifikacje zawodowe oraz uzyskać tytuł technika w danym zawodzie.

W kwalifikacyjnych kursach zawodowych mogą uczestniczyć wszystkie zainteresowane osoby bez względu na wykształcenie. Jedynym wymogiem jest skończenie 18 roku życia. Przy zapisie wymagamy jedynie dowodu osobistego.

Kierunki w ramach kwalifikacyjnych kursów zawodowych prowadzone są według programu nauczania uwzględniającego podstawę programową MEN. Po zakończeniu każdej z kwalifikacji, absolwent uzyskuje zaświadczenie o ukończeniu kursu. Następnie przystępuje do zewnętrznego egzaminu zawodowego potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w zakresie danej kwalifikacji i po jego zdaniu otrzymuje od Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie.

Po zdobyciu wszystkich kwalifikacji na danym kierunku (jednej, częściej dwóch lub nawet trzech – K1, K2, K3) oraz wykazaniu posiadania wykształcenia średniego osoba będzie miała możliwość uzyskania dyplomu technika.

A czym dokładnie jest kwalifikacja?

Kwalifikacja w zawodzie stanowi wyodrębniony w danym zawodzie zestaw oczekiwanych efektów kształcenia. Osiągnięcie tych efektów potwierdza świadectwo wydane przez okręgową komisję egzaminacyjną, po zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w zakresie jednej kwalifikacji. Należy przez to rozumieć, że uzyskanie kwalifikacji potwierdzane jest w ramach egzaminów zewnętrznych.

Dzięki podziale każdego zawodu na kwalifikacje, możliwe jest szybsze przekwalifikowanie się lub zdobycie nowych uprawnień zawodowych. W obrębie pokrewnych zawodów wymagane są często te same kwalifikacje – co oznacza, że uczeń, który zdobędzie w trakcie nauki szkolnej kilka pokrewnych kwalifikacji będzie mógł wykonywać więcej niż jeden zawód.

System kwalifikacyjnych kursów zawodowych daje niezwykłą szansę osobom bez wykształcenia średniego na zdobycie tytułu technika. Mogą one już teraz zdobywać kwalifikacje na poziomie technika i jednocześnie przygotowywać się do uzyskania wykształcenia średniego.

Absolwenci zasadniczych szkół zawodowych mają teraz możliwość uzupełnienia „brakujących” kwalifikacji do poziomu technika bez konieczności powtarzania zakresu kształcenia odbytego w zasadniczej szkole zawodowej. Dotychczas absolwent zasadniczej szkoły zawodowej w celu uzyskania tytułu technika musiał ukończyć 3-letnie technikum uzupełniające lub 4-letnie technikum dla dorosłych. Podział zawodów na kwalifikacje ma kluczowe znaczenie dla podniesienia jakości kształcenia w szkolnictwie zawodowym oraz zbliżenia go do rynku pracy, ponieważ stwarza podstawy do uelastycznienia kształcenia zawodowego i dostosowania go do indywidualnych potrzeb i możliwości uczących się.

Kwalifikacyjne kursy zawodowe zapewniają bardzo dużą elastyczność. Jeśli potrzebujesz jedynie wybraną kwalifikację w zawodzie, nie musisz już przerabiać całego programu Technika. Od teraz możesz skończyć jedynie wybrany kwalifikacyjny kurs zawodowy i zdobyć bardzo konkretne umiejętności z zakresu określonej kwalifikacji.


szkolny plan nauczania z zawodzie: opiekun medyczny


  


Opiekun medyczny rozpoznaje i rozwiązuje problemy opiekuńcze osoby chorej i niesamodzielnej w różnym stopniu zaawansowania choroby i w różnym wieku; pomagania osobie chorej i niesamodzielnej w zaspakajaniu potrzeb bio-psycho-społecznych; asystuje pielęgniarce i innemu personelowi medycznemu podczas wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych. Opiekun medyczny posiada wiedzę i umiejętności z zakresu konserwacji, dezynfekcji przyborów i narzędzi stosowanych podczas wykonywania zabiegów.

Perspektywy zatrudnienia:

Opiekun medyczny wykonuje usługi pielęgnacyjne pod nadzorem lekarzy i pielęgniarek. Pracę znajdziesz m.in. w szpitalach, domach pomocy społecznej a nawet w prywatnych mieszkaniach.


 Wszystko  o  kursie.
 
Kurs  rozpoczyna  się  25  lutego  br.  i  trwa  do  stycznia  2014r. (dwa  semestry).
 
Każdy  kursant  biorący  udział  w  kursie  musi  odbyć  242h zajęć praktycznych  oraz  160h  praktyki  zawodowej.
Zajęcia  praktyczne  i  praktyki  zawodowe  można  odbywać  w  swoim  miejscu  pracy, tzn.  osoby  pracujące  w  szpitalach  mogą odbywać  w/w  zajęcia  na  oddziałach,  na  których  pracują.
W  celu  potwierdzenia  odbycia  w/w  zajęć  słuchacz  wypełnia  dzienniczki:  zajęć  praktycznych  i  praktyk  zawodowych  według  podanego  wzoru  i  instrukcji.  Wypełnione  dzienniczki  muszą  być  podpisane  i  opieczętowane  przez  przełożonego,  pełniącego  funkcję  opiekuna  kursanta.  
W  celu  zaliczenia semestru  słuchacz musi  również  napisać  dwie  prace  kontrolne  na  podane  przez  szkołę  tematy.
 
Szkoła  zapewnia  kursantom  materiały  dydaktyczne w formie dostosowanej do kształcenia prowadzonego z  wykorzystaniem  metod  i  technik  kształcenia  na  odległość.
 
Kurs  jest  odpłatny odpłatność  za  kurs  wynosi  tylko  760,00 zł.
 
Odpłatność  można  wnosić  w  ratach.  Minimalna  pierwsza  wpłata  wynosi:  160,00  zł.  
 
Osoby,  które  jednocześnie  podejmą  kształcenie  w  naszej szkole  policealnej  w  zawodach:  asystent  osoby  niepełnosprawnej,  bądź  opiekun  w  domu  pomocy  społecznej  wpłacają  tylko  pierwszą  ratę.  Z  pozostałych  opłat  są  zwolnione.

W  celu  zapisania  się  na  kurs  należy  wypełnić  podanie
            
                               
>Podanie<
>Prywatny Zespół Szkół Zaocznych Optima Zachodniopomorskie Centrum Edukacji Zawodowej Optima Zwracam się z prośbą o przyjęcie mnie w roku szkolnym 2012/13 na kwalifikacyjny kurs zawodowy w zawodzie: opiekun medyczny odbywający się w formie samokształcenia kierowanego.<
>Oświadczam, że dane zawarte w niniejszym formularzu są prawdziwe. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Prywatny Zespół Szkół Zaocznych Optima<
>...<
  >undefined<
  >undefined<
pobrać  umowę - umowa i wypełnić  ją w  dwóch  egzemplarzach. Jeden egzemplarz umowy  razem  z  kserokopią  dowodu  osobistego  oraz kserokopią  świadectwa  szkolnego  (zawodówki,  szkoły  średniej) przesłać  w/w  komplet  dokumentów  na  adres:

Zachodniopomorskie  Centrum  Edukacji  Zawodowej  Optima
ul.  Zwycięstwa  147
75-950  Koszalin

dokonać  pierwszej  wpłaty  na  podany  na  umowie  nr  rachunku.

Po  przesłaniu  materiałów  i  zaksięgowaniu  się  pierwszej  wpłaty  kursant  otrzymuje  dzienniczki:  praktycznej  nauki  zawodu  oraz  praktyki  zawodowej,  instrukcję  wypełniania  dzienniczków  oraz  dostęp  do  strony  internetowej,  na  której  znajdują  się  przykłady  wypełnionych  dzienniczków,  instrukcje  oraz  materiały  dydaktyczne.

Masz  pytania  odnośnie  kursu?.
Pisz  odpiszemy.

  >undefined<
"http://picasion.com/"
http://picasion.com/">pracowniaagnieszka.pl
Wspierane przez Hosting o12.pl