Pomiń dostępne kursy

Dostępne kursy

 • 18h szkolenie barwa, jako element terapeutyczny i jako element zdradzający cechy osobowości człowieka

  przeznaczone jest dla terapeutów oraz nauczycieli, którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę z zakresu objętego szkoleniem.


 • Zapoznanie z ogólną terapią zajęciową dotyczącą ogólnego usprawniania i normowania procesów poznawczych, emocjonalnych i motywacyjnych człowieka.

  Terapia zajęciowa (definicja):

  1. To zespół określonych czynności o charakterze zajęć fizycznych i umysłowych, które mają na celu przywrócenie choremu sprawności fizycznej i psychicznej.
  2. To celowe, polisensoryczne działania rehabilitacyjne, o charakterze zajęć ciągłych, stanowiących proces terapeutyczny, prowadzący do usprawnienia i kompensacji zaburzonych funkcji organizmu pacjenta. Są to zajęcia planowe, celowe i systematyczne.

  Rewalidacja (definicja)

  Zespół działań wychowawczych, edukacyjnych i terapeutycznych mających umożliwić osobie  niepełnosprawnej pod względem fizycznym lub psychicznym jak najpełniejszy rozwój i przystosowanie do życia w normalnym środowisku.

   

  Jest to jedna z najstarszych metod postępowania (form rehabilitacji). Pojęcie terapia zajęciowa powstało w Anglii po I wojnie światowej, kiedy było mnóstwo młodych ludzi potrzebujących pomocy z zakresu działań rehabilitacyjnych. Pojęcie ,,terapia zajęciowa’’ wprowadził Herman Simon. Na początku XX wieku. Stosowano ją w lecznictwie psychiatrycznym i w domach opieki.

  Jest to taka forma rehabilitacji, która ,,spina” rehabilitację leczniczą i społeczną, również uzupełnia fizjoterapię i rehabilitację psychologiczną. Postrzegana jest jako leczenie bez użycia środków farmakologicznych lub interwencji chirurgicznej Termin ten z greckiego oznacza: leczenie lub metodę leczniczą.

  Terapeuta natomiast, to ktoś kto opiekuje się, troszczy o kogoś.

  Cele i zadania terapii zajęciowej.

  Cel terapii zajęciowej w odniesieniu do poszczególnych pacjentów jest zawsze określany indywidualnie.  Tworzy się cel ogólny i cele szczegółowe. Jednak do najważniejszych z nich należy:

  1. Poprawa stanu fizycznego  chorego.
  2. Neutralizowanie otępiającego działania nudy i bezczynności.
  1. Zmniejszenie odruchu bólowego w wyniku rozluźnienia mięśni.
  2. Zmniejszenie napięcia w stanach depresyjnych i lękowych.
  3. Stworzenie u chorego poczucia własnej wartości oraz rozszerzenia kręgu zainteresowań.
  4. Wzbogacenie  życia emocjonalnego chorego.
  5. Zaktywizowanie chorego do działania

  Zadania realizuje się poprzez:

  1. Ogólne usprawnianie.
  2. Rozwijanie umiejętności, w tym wykonywania czynności życia codziennego oraz zaradności osobistej, przy zastosowaniu różnych technik terapii zajęciowej.
  3. Przygotowanie do życia w środowisku społecznym, w szczególności poprzez rozwój umiejętności planowania i komunikowania się, dokonywania wyborów, decydowania o swoich sprawach oraz rozwój innych umiejętności niezbędnych w niezależnym życiu, a także poprawę kondycji psychicznej i fizycznej.
  4. Rozwijanie psychofizycznych sprawności niezbędnych w pracy.
  5. Rozwijanie podstawowych oraz specjalistycznych umiejętności zawodowych, umożliwiających podjęcie pracy w zakładzie aktywności zawodowej lub innej pracy zarobkowej, albo szkolenia zawodowego.

   

  Zadania terapii zajęciowej, to przede wszystkim:

  1. Usprawnianie fizyczne (ścisłe powiązanie z fizykoterapią)
  2. Usprawnianie psychiczne (poprzez pracę dobrze dobraną, następuje akceptacja kalectwa).

  3.   Usprawnianie społeczne (m.in. pomoc przy wyborze zawodu).

   

  Kierunki działania rewalidacyjnego

  1. Maksymalne rozwijanie zadatków i cech, które są najmniej uszkodzone.

  2. Wzmacnianie i usprawnianie uszkodzonych sfer psychicznych lub  fizycznych.

  3. Wyrównywanie   (kompensacja)   i   zastępowanie   (substytucja)   deficytów biologicznych i rozwojowych.

   

  Procesy poznawcze- sekwencja zmian zachodzących w przebiegu aktywności ruchowej i intelektualnej człowieka. Determinuje poznawanie rzeczywistości i reguluje stosunek człowieka do otoczenia

  • spostrzeganie
  • wrażenia
  • uwaga
  • pamięć
  • myślenie
  • wyobraźnia

  Wrażenia – odzwierciedlają cechy przedmiotów i zjawisk w otoczeniu człowieka.

  • wzrokowe
  • słuchowe
  • dotykowe – kinetyczne
  • węchowe
  • smakowe
  • ustrojowe
  • równowagi
  • stawowo -mięśniowe

  Spostrzeganie -  złożony proces, dzięki którym powstaje u człowieka subiektywny obraz przedmiotu. Na dokładność spostrzeżeń wpływa jakość wrażeń, doświadczenie, procesy myślowe. Spostrzeganie ma charakter polisensoryczny

  Uwaga - zdolność koncentracji świadomości na danym przedmiocie czy zadaniu, lub na przeżyciach własnych. Uwaga pozwala na selekcję i ukierunkowanie czynności.

  Pamięć - zdolność do zarejestrowania, przechowania, odpoznania i odtworzenia. To taka właściwość psychiczna, która umożliwia kształtowanie i funkcjonowanie doświadczeń

  Myślenie - to zdolność do rozwiązywania problemów, polegający na skojarzeniach i wnioskowaniu, operujący elementami pamięci jak symbole, pojęcia, frazy, obrazy i dźwięki. Za miarę efektywności myślenia można uznać inteligencję.

  Rodzaje myślenia:

  • Sensoryczno – motoryczne
  • Konkretno – obrazowe
  • Słowno – logiczne

  Wyobraźnia – to samodzielny proces tworzenia obrazów na podstawie minionych postrzeżeń.

  • wyobraźnia twórcza
  • wyobraźnia odtwórcza

  Emocje (proces emocjonalny)– ich źródłem jest obiektywnie istniejąca rzeczywistość. W procesie emocjonalnym człowiek odzwierciedla rzeczywistość i ustosunkowuje się do niej. O dojrzałości człowieka mówimy wtedy gdy wykazuje dojrzałość emocjonalną czyli  umiejętność świadomego kierowania swym zachowaniem emocjonalnym i uczuciowego przystosowania się do środowiska społecznego.

   

  • Emocje pierwotne
  • Emocje pośrednie (charakterystyczne dla ludzi)

   

  • Emocje czynne
  • Emocje bierne

  Procesy motywacyjne – są regulatorem zachowań człowieka bo ukierunkowują jego działanie. Posiadanie motywu do działania wyraża się poprzez napięcie motywacyjne a my dążymy do jego zredukowania.

   

  Zapisywanie samodzielne

Witamy Państwa na platformie edukacyjnej  

ooo

Prywatnego Zespołu Szkół Zaocznych Optima

Pomiń Kalendarz

Kalendarz

Ni. Pn. Wt. Śr. Cz. Pi. So.
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 Dziś Monday, 19 March 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31