Prywatny Zespół Szkół Zaocznych Optima
Najlepsze szkoły 
dla dorosłych.

  
      Wszystko na temat:

      100
h kursu podstaw terapii zajęciowej

    odbywającego się w formie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia 
    na odległość (on - line)                           
 
 
 
  
     Zapoznaj się z również z naszymi pozostałymi kursami i szkoleniami dla terapeutów, odbywającymi się 
     w formie w formie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość oraz w formie                                       zaocznej:  http://optima.szkola.pl/platformamoodle
 
 
 
  
     Program kursu jest programem autorskim.
 
 
 
  
     podbudowa kursu: wykształcenie średnie.
 
 
 
 
     cel 100h kursu podstaw terapii zajęciowej:
      Kurs ma na celu przekazanie podstaw terapii zajęciowej, kwestii związanych z organizacją zajęć terapeutycznych.
 
 
 
  
     Do kogo skierowany jest kurs?            
      100h kurs podstaw terapii zajęciowej, odbywający się w formie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (on - line),                                    skierowany jest głównie do osób wykonujących w swojej pracy elementy terapii zajęciowej. Kurs skierowany jest także do osób chcących poszerzyć                swoją wiedzę o program kursu.

 
 
  
       czas trwania kursu - 100h.
      Nabór na kurs odbywający się w formie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (on - line) trwa cały czas w sposób ciągły.                        Kurs można rozpocząć i skończyć w dowolnym, pasującym kursantowi terminie.                          
 
 

  
     Jakie uprawnienia daje mi ukończenie 100h kursu podstaw terapii zajęciowej odbywającego się w formie z wykorzystaniem                 metod i technik kształcenia na odległość?.
      Kursant biorący udział w 100h kursie podstaw terapii zajęciowej odbywającym się z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość otrzymuje           takie samo zaświadczenie o ukończeniu kursu, jak kursant biorący udział w kursie odbywającym się w formie zaocznej. Czyli zaświadczenie wydane na           druku MEN przez Zachodniopomorskie Centrum Edukacji Zawodowej Optima zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej.

       zaświadczenie         suplement do zaświadczenia

 
 
  
     forma zajęć: 

     Kurs odbywa się w formie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (on - line)
     
     Kurs składa się z:

   -  7 lekcji - wykładów (materiałów szkoleniowych do samodzielnego opanowania)  

       Zobacz przykładową lekcję wraz z zadaniem do zaliczenia.

    -  zadań do samodzielnego wykonania (krótkich prac kontrolnych)

         - czatu
 
         - testu zaliczeniowego

        - 50h zajęć praktycznych (zajęcia praktyczne kursanci mogą odbyć w swoim zakładzie pracy)
 
     Po dokonaniu zapisów, czyli wypełnieniu podania oraz przesłaniu kserokopii dowodu osobistego i kserokopii świadectwa ukończenia szkoły średniej, 
      bądź dyplomu ukończenia szkoły wyższej podpisane za zgodność z oryginałem oraz dokonaniu wpłaty (całości, bądź części) każdy kursant otrzyma                dostęp do platformy edukacyjnej, na której zamieszczonych jest 7 lekcji. Za pośrednictwem platformy edukacyjnej, kursanci przekazują również                    nauczycielowi prowadzącemu wykonane samodzielnie zadania (krótkie prace zaliczeniowe) oraz uczestniczą w dyskusjach na czacie. 
      Link do dostępu do platformy edukacyjnej kursanci otrzymują e- mailem.

 

  
      Zastosowane podczas kursu metody szkoleniowe pozwalają na zastosowanie zdobytej wiedzy w praktyce, ze zwróceniem uwagi na sprawne                            konstruowanie scenariuszy zajęć w odniesieniu do wieku uczestników, ich zdiagnozowanego problemu i zainteresowań. Ponadto uczestnicy zapoznają się        z możliwościami zastosowania w praktyce z pacjentem plastykoterapii, biblioterapii, muzykoterapii, teatroterapii, filmoterapii i poznają specyfikę                    stosowania różnorodności zajęć w poszczególnych placówkach.  

 

  
     Co należy zrobić, żeby zapisać się na 100h kurs podstaw terapii zajęciowej odbywający się z wykorzystaniem              metod i technik kształcenia na odległość?.

     W celu zapisania się na 100h kurs podstaw terapii zajęciowej odbywający się w formie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia 
      na odległość należy:

     1. Wypełnić podanie
 
          podanie
 
     2. Kserokopie dowodu osobistego i kserokopie dyplomu ukończenia szkoły wyższej (ewentualnie świadectwa ukończenia szkoły                                         średniej) podpisane za zgodność z oryginałem przesłać na adres: 
         Zachodniopomorskie Centrum Edukacji Zawodowej Optima                  
         ul. Zwycięstwa 147                               
         75-950 Koszalin
           bądź zeskanować i przesłać na adres e-mail: szkolaoptima@o2.pl  pzszoptima@o2.pl

     3. Dokonać wpłaty. Minimalna pierwsza wpłata nie może być niższa niż 100,00 zł (słownie: sto złotych).

          Opłata za kurs wynosi 660,00 zł (słownie: sześćset sześćdziesiąt złotych). 
          Opłatę można podzielić maksymalnie na 4 raty.
          Osoby wpłacające z góry pełna kwotę wpłacają 600,00 zł (słownie: sześćset złotych 00/100).
 

             Wpłat należy dokonywać na konto:

             Prywatny Zespół Szkół Zaocznych Optima

             ul. Jaworowa 34, 75-681 Koszalin

             nr rachunku: 35 1950 0001 2006 0265 6270 0002   

             tytułem: 100h kurs podstaw terapii zajęciowej

 
     4. Osoby chcące podpisać umowę o kurs proszone są o pobranie umowy umowa - pobierz i wypełnienie jej w dwóch egzemplarzach.  
          Umowę wraz z kserokopiami dokumentów prosimy przesłać na adres:
           Zachodniopomorskie Centrum Edukacji Zawodowej Optima                  
              ul. Zwycięstwa 147                               
          75-950 Koszalin
           bądź zeskanować i przesłać na adres e-mail: szkolaoptima@o2.pl  pzszoptima@o2.pl

      5.  Po zaksięgowaniu wpłaty na koncie szkoły Kursanci otrzymują:
           e-mailem: 
           dostęp do szkolnej platformy edukacyjnej, na której znajduje się 7 lekcji.
           Pomoc e-mailową i telefoniczną.
           Dostęp do czatu z wykładowcami.
           drogą pocztową: 
           dostęp do szkolnej platformy edukacyjnej, dzienniczek, wraz z instrukcją wypełniania oraz test zaliczeniowy.
 
 
 
  
    Co należy uczynić, żeby ukończyć 100h kurs podstaw terapii zajęciowej odbywający się w formie z wykorzystaniem metod 
     i technik kształcenia na odległość (on - line)?

       W celu odbycia kursu terapii zajęciowej w z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość należy:

        1.  Opanować 7 materiał lekcji znajdujących się na platformie edukacyjnej.  Zobacz przykładową lekcję wraz z zadaniem do zaliczenia.
        2.  Po opanowaniu materiału danej lekcji należy napisać krótką prace zaliczeniową na podany temat.
             Po opanowaniu materiału lekcji 1 należy napisać krótką prace zaliczeniową na następujący temat: Podaj przykład ogólnego normowania jednego,wybranego              przez siebie, procesu poznawczego.
        3. Wziąć udział w co najmniej dwóch czatach (czaty odbywają się za pośrednictwem szkolnej platformy dla razy w tygodniu: w poniedziałki i czwartki 
             o godz.  21,00).
            Pytania na czat umieszczone są na platformie.    
       4. Rozwiązać test zaliczeniowy i odesłać go na adres szkoły. 
      5. Odbyć 50h zajęć praktycznych.
         Zajęcia praktyczne Kursanci mogą odbyć u siebie w zakładzie pracy, bądź w wybranych przez siebie warsztatach terapii zajęciowej, bądź w placówce, w której jest                    prowadzona terapia zajęciowa (śds, świetlice środowiskowe, domy pomocy społecznej, fundacje i stowarzyszenia zajmujące się szeroko pojętą terapią zajęciową, itd.).

           Potwierdzeniem odbycia zajęć praktycznych  jest  dzienniczek zajęć praktycznych. 

           Dzienniczek musi być wypełniony według instrukcji oraz podpisany i podstemplowany przez kierownika/dyrektora warsztatów terapii zajęciowej, w których Kursanci                  odbywają zajęcia praktyczne. 

          Z zajęć praktycznych kierownik/dyrektor ośrodka musi wystawić Państwu ocenę zaliczeniową. Przykłady poprawnie wypełnionych dzienniczków znajdują się na                          podstronie - materiały na terapię

    Pamiętaj:

  1. Warto i należy uczyć się systematycznie. Z tego powodu ważne jest, aby regularnie czytać udostępniane materiały edukacyjne, brać czynny udział w dyskusjach oraz na czas wykonywać zadania.
  2. Wszystkie treści, których znajomość jest niezbędna do pomyślnego zaliczenia kursu są dostępne bezpośrednio na platformie Szkoły Optima.
  3. Jeżeli w trakcie kursu mają Państwo pytania - można je bezpośrednio zadać prowadzącemu.
  4. Zaświadczenie o ukończeniu kursu zostanie wydane tylko i wyłącznie osobom, które uzyskały powyżej 50% punktów.
  5. Punkty zdobywa się za aktywny udział w dyskusjach oraz za wykonane zadania (skala punktowa od 0 do 10, gdzie 10 punktów to najwyższa ocena).
 

  
      
      pytania dotyczące kursów terapii zajęciowej odbywających się w formach: zaocznej, z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość i w formie 
      stacjonarnej prosimy kierować tutaj. W treści wiadomości prosimy wpisać nazwę kursu, który Was interesuje.
 
##formIDd70f92679d4f6c2ac947f438314c801fend##
Pick a date
podanie
Prywatny Zespół Szkół Zaocznych Optima Zachodniopomorskie Centrum Edukacji Zawodowej Optima Zwracam się z prośbą o przyjęcie mnie na 305h kurs instruktora terapii zajęciowej odbywający się w formie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w formie odbycia zajęć on - line
Oświadczam, że dane zawarte w niniejszym formularzu są prawdziwe. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Prywatny Zespół Szkół Zaocznych Optima.
  >undefined<