Prywatny Zespół Szkół Zaocznych Optima
Najlepsze szkoły 
dla dorosłych.


Wszystko na temat:

kursów  socjoterapii

odbywających się w formie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (on - line)                           
50h  kursu  elementy  socjoterapii

100h  k
ursu  podstaw  socjoterapii
 

   
205h  kursu  instruktora  socjoterapii

430h  kursu  instruktora  socjoterapii                                                    

Wszystko na temat kursu socjoterapii odbywającego się w formie zaocznej - czytaj więcej
 

Zapoznaj się z również z naszymi pozostałymi kursami i szkoleniami dla terapeutów, odbywającymi się w formie w formie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość: kursami terapii zajęciowej, kursami arteterapii, kurs aktywizacji osoby podopiecznej, kursami muzykoterapii dla terapeutów, kursami biblioterapii dla terapeutów, kursami instruktora kulturalno - oświatowego, kursami animacji kultury z terapią zajęciową i arteterapią. Zapoznaj się również z naszymi pozostałymi kursami dla terapeutów:  http://optima.szkola.pl/KURSY-szkolenia.php bądź: http://optima.szkola.pl/platformamoodle
 

forma zajęć:
 
Kurs odbywa się w formie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (on - line)
 

Nabór na kursy:

Nabór na kursy socjoterapii odbywające się w formie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (on - line) trwa cały czas 
w sposób ciągły. 

Kurs można rozpocząć i skończyć w dowolnym, pasującym kursantowi terminie.      
Każdy kursant odbywa kurs we własnym tempie. W zależności od własnych możliwości czasowych.                    
 

  
    czas trwania kursu - odpowiednio: 50h, 100h, 205h, 430h

    średni czas trwania kursów:

    50h kurs - 1 tydzień,
    100h kurs - 2 - 3 tygodnie,
    205h kurs - 4 do 6 tygodni,
    430h kurs - 7 - 10 tygodni.
 
 

Podbudowa kursów: wykształcenie średnie.
 
 
Cel kursów socjoterapii: 

Kursy mają na celu przekazanie podstaw wiedzy z zakresu socjoterapii oraz kwestii związanych z organizacją zajęć terapeutycznych. 
Celem kursów jest przygotowanie do pracy na stanowisku socjoterapeuty, bądź wykonywania, w pracy, elementów socjoterapii.
 

Program kursów socjoterapii jest programem autorskim.

Program kursu został opracowany pod kątem osób pracujących, bądź mających zamiar rozpocząć pracę na stanowisku socjoterapeuty, bądź
w swojej pracy wykonujących elementy socjoterapii, w warsztatach terapii zajęciowej, domach pomocy społecznej, świetlicach środowiskowych, środowiskowych domach samopomocy, w fundacjach i stowarzyszeniach zajmujących się aktywizacją osób podopiecznych, w ośrodkach rehabilitacyjnych i podobnych instytucjach opiekuńczych, gdzie wymagana jest praca z podopiecznym.
Główną uwagę w programie kursu położyliśmy na opanowanie poszczególnych metod i technik socjoterapii, ze szczególnym uwzględnieniem treningu umiejętności społecznych.   
 

Do kogo skierowane są kursy socjoterapii?.               

Kursy socjoterapii odbywające się w formie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (on - line), skierowane są głównie do osób pracujących na stanowiskach socjoterapeutów, bądź w swojej pracy wykonujących elementy socjoterapii, w warsztatach terapii zajęciowej, środowiskowych domach samopomocy, świetlicach środowiskowych, domach pomocy społecznych, w pozostałych instytucjach opiekuńczych oraz w innych instytucjach prowadzących pracę z podopiecznym.
Kursy skierowane są także do osób, nie pracujących w zawodzie, a chcących poszerzyć swoją wiedzę o program kursu.

 

Jakie uprawnienia daje mi ukończenie kursu socjoterapii odbywającego się w formie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość?.
Kursant biorący udział w kursie socjoterapii odbywającym się z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość otrzymuje takie samo zaświadczenie o ukończeniu kursu, jak kursant biorący udział w kursie odbywającym się w formie zaocznej. Czyli zaświadczenie wydane na druku MEN przez Zachodniopomorskie Centrum Edukacji Zawodowej Optima zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej.

Po ukończeniu 50h kursu elementy socjoterapii Kursant otrzymuje następujące zaświadczenie:

      zaświadczenie         suplement do zaświadczenia

Po ukończeniu 100h kursu podstaw socjoterapii Kursant otrzymuje następujące zaświadczenie:

      zaświadczenie         suplement do zaświadczenia

Po ukończeniu 205h kursu instruktora socjoterapii Kursant otrzymuje następujące zaświadczenie:

      zaświadczenie         suplement do zaświadczenia

Po ukończeniu 430h kursu instruktora socjoterapii Kursant otrzymuje następujące zaświadczenie:

      zaświadczenie         suplement do zaświadczenia


Czym różnią się od siebie poszczególne kursy socjoterapii, tj.: 50h kurs od 100h kursu oraz od 205h i 430h kursów?

Kursy różnią się od siebie ilością godzin przeznaczonych na zajęcia teoretyczne i praktyczne.

Kursant odbywający 50h kurs elementy socjoterapii realizuje tylko część teoretyczną kursu, tzn. musi opanować 7 lekcji, napisać 7 krótkich prac zaliczeniowych, wziąć udział co najmniej dwa razy, w czacie oraz rozwiązać test zaliczeniowy.

Kursant odbywający 100h kurs podstaw socjoterapii realizuje część teoretyczną i praktyczną kursu, tzn. musi opanować  7 lekcji, 
napisać 7 krótkich prac zaliczeniowych, wziąć udział co najmniej dwa razy, w czacie, rozwiązać test zaliczeniowy oraz musi odbyć 50h zajęć praktycznych.

Kursant odbywający 205h kurs instruktora socjoterapii realizuje poszerzoną część teoretyczną kursu oraz część praktyczną kursu, 
tzn. musi opanować  7 lekcji, napisać 7 krótkich prac zaliczeniowych, wziąć udział co najmniej dwa razy, w czacie, rozwiązać test zaliczeniowy, napisać dłuższą pracę zaliczeniową: Opracowanie tygodniowego planu pracy dla wybranej grupy podopiecznych oraz musi odbyć 100h zajęć praktycznych. Napisać dłuższą pracę zaliczeniową: Opracowanie tygodniowego planu pracy

Kursant odbywający 430h kurs instruktora socjoterapii realizuje poszerzoną część teoretyczną kursu oraz część praktyczną kursu, 
tzn. musi opanować  7 lekcji, napisać 7 krótkich prac zaliczeniowych, wziąć udział co najmniej dwa razy, w czacie, rozwiązać test zaliczeniowy, napisać dwie dłuższe prace zaliczeniowe: Opracowanie tygodniowego planu pracy dla wybranej grupy podopiecznych oraz: Praca terapeutyczna z wybraną przez kursanta grupą podopiecznych, np: osobami starszymi, niepełnosprawnymi, dziećmi z problemami emocjonalnymi A także odbyć 300h zajęć praktycznych.

Zajęcia praktyczne Kursanci mogą odbyć u siebie w zakładzie pracy, bądź w wybranych przez siebie placówkach, np. w warsztatach terapii zajęciowej, środowiskowych domach samopomocy, świetlicach środowiskowych, domach pomocy społecznej, fundacjach i stowarzyszeniach 
oraz w innych instytucjach, w których prowadzona jest socjoterapia, bądź elementy socjoterapii.

Potwierdzeniem odbycia zajęć praktycznych jest dzienniczek zajęć praktycznych - wzory wypełnionych dzienniczków - materiały na kurs socjoterapii.

Dzienniczek musi być wypełniony według instrukcji oraz podpisany i podstemplowany przez kierownika/dyrektora instytucji, w których Kursant odbywa zajęcia praktyczne. Z zajęć praktycznych kierownik/dyrektor ośrodka musi wystawić Kursantowi ocenę zaliczeniową.


Dlaczego warto wybrać rodzaj kursu z odbyciem zajęć praktycznych?
Wielu pracodawców oczekuje od swoich przyszłych pracowników posiadania doświadczenia zawodowego, bądź odbytych praktyk. Kursanci, którzy ukończą kurs z odbyciem zajęć praktycznych mają na zaświadczeniu wpisaną ilość godzin praktyk (patrz zaświadczenia). Dzięki czemu spełniają wymagania pracodawcy. Inni pracodawcy wymagają od swoich pracowników posiadania zaświadczenia o ukończeniu co najmniej 100h kursu.
 
 
 
Kursy są odpłatne.

Opłaty za poszczególne kursy można podzielić maksymalnie na 5 rat.
Minimalna pierwsza wpłata nie może być niższa niż 100,00 zł 
 
Opłata za 50h kurs elementy socjoterapii wynosi 490,00 zł. Osoby wpłacające z góry pełną kwotę wpłacają 440,00 zł.
Opłata za 100h kurs podstaw socjoterapii wynosi 660,00 zł. Osoby wpłacające z góry pełną kwotę wpłacają 600,00 zł.
Opłata za 205h kurs instruktora socjoterapii wynosi 960,00 zł. Osoby wpłacające z góry pełną kwotę wpłacają 890,00 zł.
Opłata za 403h kurs instruktora socjoterapii wynosi 1060,00 zł. Osoby wpłacające z góry pełną kwotę wpłacają 990,00 zł.

Kształć się za darmo. 

Skorzystaj z dofinansowania Krajowego Funduszu Szkoleniowego.
Szczegółowe informacje uzyskasz w lokalnym urzędzie pracy.
 
 

przebieg

50h kursu elementy socjoterapii

Kurs odbywa się w formie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (on - line)
   
Kurs składa się z:
- 7 lekcji - wykładów (materiałów szkoleniowych do                              samodzielnego opanowania)
-  zadań do samodzielnego wykonania (7 krótkich prac kontrolnych)
- testu zaliczeniowego,
- czatu.
przebieg

100h kursu podstaw socjoterapii
205h, 430h kursów instruktora socjoterapii        
      
Kurs odbywa się w formie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (on - line)
   
Kurs składa się z:
- 7 lekcji - wykładów (materiałów szkoleniowych do                               samodzielnego opanowania)
- zadań do samodzielnego wykonania (7 krótkich prac kontrolnych)
testu zaliczeniowego,
- zajęć praktycznych

Kursanci odbywający 205h i 430h kurs instruktora socjoterapii 
muszą napisać dłuższą pracę zaliczeniową: Opracowanie tygodniowego, bądź dwutygodniowego, bądź miesięcznego planu pracy dla wybranej grupy podopiecznych.

Kursanci odbywający 430h kurs instruktora socjoterapii muszą napisać również napisać pracę zaliczeniową na temat: Praca terapeutyczna z wybraną przez kursanta grupą podopiecznych, np: osobami starszymi, niepełnosprawnymi, dziećmi z problemami emocjonalnymi.

Kursanci odbywający 100h kurs odbywają 50h zajęć praktycznych,
Kursanci odbywający 205h kurs odbywają 100h zajęć praktycznych,
Kursanci odbywający 430h kurs odbywają 300h zajęć praktycznych,
 
Zajęcia praktyczne Kursant może odbyć u siebie w zakładzie pracy, bądź w wybranej przez siebie w placówce, w której jest prowadzona socjoterapia).

Potwierdzeniem odbycia zajęć praktycznych  jest  dzienniczek zajęć praktycznych. 

Dzienniczek musi być wypełniony według instrukcji oraz podpisany i podstemplowany przez kierownika/dyrektora instytucji, w której Kursant odbywa zajęcia praktyczne. Z zajęć praktycznych kierownik/dyrektor ośrodka musi wystawić Kursantowi ocenę zaliczeniową. Przykłady poprawnie wypełnionych dzienniczków znajdują się na podstronie - materiały na kurs socjoterapii.

 

Co należy uczynić, żeby zapisać się na: 
50h kurs elementy socjoterapii
odbywający się z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość? (on - line).

W celu odbycia 50h kursu elementy socjoterapii         wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość należy:

1. Wypełnić podanie 

     podanie
 
2. Przesłać do szkoły wymagane dokumenty - kserokopie dokumentu ze zdjęciem i nr PESEL (czyli np.: kserokopie dowodu osobistego, bądź prawa jazdy, paszportu, czy innego dokumentu oraz kserokopie świadectwa ukończenia szkoły średniej, bądź dyplomu ukończenia studiów wyższych).

Kserokopie prosimy wysłać na adres: 
Zachodniopomorskie Centrum Edukacji Zawodowej Optima                  
      ul. Zwycięstwa 147                               
      75-950 Koszalin
       bądź zeskanować i przesłać na adres e-mail: szkolaoptima@o2.pl                 pzszoptima@o2.pl

3. Dokonać wpłaty. 
Opłata za 50h kurs elementy socjoterapii wynosi 490,00 zł (słownie: czterysta dziewięćdziesiąt złotych). 
Opłatę można podzielić maksymalnie na 5 rat.
Minimalna pierwsza wpłata nie może być niższa niż 100,00 zł (słownie: sto złotych).
Osoby wpłacające z góry pełną kwotę wpłacają 440,00 zł (słownie: czterysta czterdzieści złotych 00/100).

             Wpłat należy dokonywać na konto:

             Prywatny Zespół Szkół Zaocznych Optima

             ul. Jaworowa 34, 75-681 Koszalin

             nr rachunku: 35 1950 0001 2006 0265 6270 0002   

             tytułem: 50h kurs elementy socjoterapii


4. Po dokonaniu zapisów, czyli wypełnieniu podania oraz przesłaniu kserokopii wymaganych dokumentów oraz

zaksięgowaniu się wpłaty na koncie szkoły Kursanci, 

otrzymują: e-mailem i listem poleconym: 

          - dostęp do szkolnej platformy edukacyjnej, na której znajdują się lekcje               oraz tematy prac zaliczeniowych,
          - test zaliczeniowy,
          - rachunek na wpłaconą kwotę.


  
 

Co należy uczynić, żeby zapisać się na:
100h kurs podstaw socjoterapii
205h kurs instruktora socjoterapii
430h kurs instruktora socjoterapii
odbywający się z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na  odległość? (on - line).

W celu odbycia jednego z wyżej wymienionych kursów z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość należy:

1. Wypełnić podanie 

     podanie
 
2.  Przesłać do szkoły wymagane dokumenty - kserokopie dokumentu ze zdjęciem i nr PESEL (czyli np.: kserokopie dowodu osobistego, bądź prawa jazdy, paszportu, czy innego dokumentu oraz kserokopie świadectwa ukończenia szkoły średniej, bądź dyplomu ukończenia studiów wyższych).
Kserokopie prosimy wysłać na adres: 
Zachodniopomorskie Centrum Edukacji Zawodowej Optima                  
      ul. Zwycięstwa 147                               
      75-950 Koszalin
       bądź zeskanować i przesłać na adres e-mail: szkolaoptima@o2.pl                 pzszoptima@o2.pl

3. Dokonać wpłaty. 
Opłatę można podzielić maksymalnie na 5 rat.
Minimalna pierwsza wpłata nie może być niższa niż 100,00 zł (słownie: sto złotych).

Opłata za 100h kurs podstaw socjoterapii 
wynosi 660,00 zł (słownie: sześćset sześćdziesiąt złotych). 
Osoby wpłacające z góry pełną kwotę wpłacają 600,00 zł (słownie: sześćset złotych 00/100).

Opłata za 205h kurs instruktora socjoterapii 
wynosi 960,00 zł (słownie: dziewięćset sześćdziesiąt złotych). 
Osoby wpłacające z góry pełną kwotę wpłacają 890,00 zł (słownie: osiemset dziewięćdziesiąt złotych 00/100).

Opłata za 430h kurs socjoterapii wynosi 1060,00 zł (słownie: jeden tysiąc sześćdziesiąt złotych). 
Osoby wpłacające z góry pełną kwotę wpłacają 990,00 zł (słownie: dziewięćset dziewięćdziesiąt złotych 00/100).
.

             Wpłat należy dokonywać na konto:

             Prywatny Zespół Szkół Zaocznych Optima

             ul. Jaworowa 34, 75-681 Koszalin

             nr rachunku: 35 1950 0001 2006 0265 6270 0002   

             tytułem: 100h kurs podstaw socjoterapii, 

             bądź 205h, czy 430h kurs instruktora socjoterapii


4. Po dokonaniu zapisów, czyli wypełnieniu podania oraz przesłaniu kserokopii wymaganych dokumentów oraz

zaksięgowaniu się wpłaty na koncie szkoły Kursanci, 

otrzymują: e-mailem i listem poleconym: 

          - dostęp do szkolnej platformy edukacyjnej, na której znajdują się lekcje               oraz tematy prac zaliczeniowych,
          - dzienniczek zajęć praktycznych, wraz z instrukcją wypełniania,
          - test zaliczeniowy,
          - tematy prac zaliczeniowych,
          - rachunek na wpłaconą kwotę.        
 
 
Co należy uczynić, żeby ukończyć wybrany kurs socjoterapii odbywający się w formie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (on - line)?
W celu odbycia wybranego kursu należy:

        1. Opanować materiał 7 lekcji znajdujących się na platformie edukacyjnej.
        2. Po opanowaniu materiału danej lekcji należy napisać krótką pracę zaliczeniową na podany pod lekcją temat.
             Po opanowaniu materiału lekcji 1 należy napisać krótką prace zaliczeniową na następujący temat: Podaj przykład 
          ogólnego normowania jednego,wybranego przez siebie, procesu poznawczego.
       3. Wziąć udział w co najmniej dwóch czatach (czaty odbywają się za pośrednictwem szkolnej platformy dla razy w tygodniu: 
            w poniedziałki i czwartki o godz. 21,00).
            Pytania na czat umieszczone są na szkolnej platformie edukacyjnej pod Lekcjami nr 1, 2 i 3.
       4Rozwiązać test zaliczeniowy (Kursanci otrzymują test listem poleconym. Po jego rozwiązaniu odsyłają go na adres szkoły Zachodniopomorskie                          Centrum Edukacji Zawodowej Optima ul. Zwycięstwa 147  75-950 Koszalin)
       5. Odbyć zajęcia praktyczne.
            Kursanci, którzy biorą udział w 100h kursie odbywają 50h zajęć praktycznych. 
            Kursanci, którzy biorą udział w 205h kursie odbywają 100h zajęć praktycznych.
            Kursanci, którzy biorą udział w 430h kursie odbywają 300h zajęć praktycznych.

            Po zakończeniu zajęć praktycznych Kursanci przesyłają na adres szkoły wypełniony, podpisany i oceniony dzienniczek zajęć praktycznych - adres do wysyłki -                 - Zachodniopomorskie Centrum Edukacji Zawodowej Optima ul. Zwycięstwa 147  75-950 Koszalin

       6. Kursanci odbywający 205h i 430h kurs instruktora socjoterapii muszą napisać dłuższą pracę zaliczeniową: Opracowanie tygodniowego, bądź                            dwutygodniowego, bądź miesięcznego planu pracy dla wybranej grupy podopiecznych.

      7. Kursanci odbywający 430h kurs instruktora socjoterapii muszą napisać również pracę zaliczeniową na temat: Praca terapeutyczna z wybraną   
           przez kursanta grupą podopiecznych, np: osobami starszymi, niepełnosprawnymi, dziećmi z problemami emocjonalnymi.
 

Uwaga

Osoby, które nie posiadają komputera, bądź nie mają dostępu do internetu mogą odbyć powyższe kursy socjoterapii w formie tradycyjnej (korespondencyjnej).

Kursanci, którzy wybrali udział w kursie w formie: tradycyjnej, po:
1. wypełnieniu podania (po wypełnieniu podania (podanie) prosimy o telefon (nr tel. 94 340-39-72, bądź 600-297-157) z informacją, że kurs będę odbywał(a)                 w formie tradycyjnej (korespondencyjnej).
2. przesłaniu wymaganych dokumentów,
3. dokonaniu płatności
otrzymują listem: 
         - materiały dydaktyczne nagrane na płycie do samodzielnego opanowania oraz tematy prac zaliczeniowych,
          - test zaliczeniowy,
          - rachunek na wpłaconą kwotę.
          - Kursanci, którzy biorą udział w 100h, bądź 205h, czy 430h kursie socjoterapii ponadto dzienniczek zajęć 
            praktycznych wraz z instrukcją wypełniania. 

            Kursanci, którzy wybrali udział w formie tradycyjnej prace zaliczeniowe, test, wypełniony, podpisany i oceniony dzienniczek zajęć praktycznych, przesyłają na                   adres szkoły wysyłki - Zachodniopomorskie Centrum Edukacji Zawodowej Optima ul. Zwycięstwa 147  75-950 Koszalin

zobacz także:
 
    szydełkowo                  pracowniaagnieszka.pl                   lalki tildy