Prywatny Zespół Szkół Zaocznych Optima
Najlepsze szkoły 
dla dorosłych.

Wszystko na temat:

kursów  asystenta  nauczyciela  przedszkola

odbywających się w formie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (on - line)                           
50h  kursu  asystenta  nauczyciela  przedszkola

100h  kurs
u  asystenta  nauczyciela  przedszkola

   
205h  kursu  asystenta  nauczyciela  przedszkola

430h  kursu  asystenta  nauczyciela  przedszkola                                                   

Wszystko na temat kursu asystenta nauczyciela przedszkola odbywającego się w formie zaocznej - czytaj więcej


Kształć się za darmo.

Pracujesz?

Skorzystaj ze 100% dofinansowania kursów i szkoleń z Krajowego Funduszu Szkoleniowego.
Szczegółowe informacje uzyskasz w lokalnym urzędzie pracy.

Posiadamy wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych, dzięki czemu każdy pracujący Kursant może skorzystać ze 100% dofinansowania kursu podwyższającego jego kwalifikacje zawodowe.
Jesteś osobą bezrobotną?

Skorzystaj z dofinansowania z Urzędu Pracy.

Każda osoba bezrobotna zarejestrowana w urzędzie pracy posiada możliwość ubiegania się o dofinansowanie na kursy do wysokości bonu szkoleniowego. Wartość bonów szkoleniowych najczęściej oscyluje w granicach od 1000 zł do 8000 zł, dzięki czemu kursant ma możliwość realizacji nawet kilku kursów.

Jeśli ktoś  nie pracuje i jest zarejestrowany lub może zarejestrować się w Urzędzie Pracy, może skorzystać ze szkolenia i uzyskać potrzebne mu kwalifikacje do pracy.

O dofinansowaniu szkoleń można poczytać na stronach lokalnych urzędów pracy, bądź bezpośrednio zapytać doradcę zawodowego lub pośrednika pracy bezpośrednio w urzędzie pracy.

 

forma zajęć:
 
Kurs odbywa się w formie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (on - line)
 

nabór na kursy:

Nabór na kursy asystenta nauczyciela przedszkola odbywające się w formie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (on - line) trwa cały czas w sposób ciągły. 

Kurs można rozpocząć i skończyć w dowolnym, pasującym kursantowi terminie.      
Każdy kursant odbywa kurs we własnym tempie. W zależności od własnych możliwości czasowych.                    
 

  
    czas trwania kursu - odpowiednio: 50h, 100h, 205h, 430h

    średni czas trwania kursów:

    50h kurs - 1 tydzień,
    100h kurs - 2 - 3 tygodnie,
    205h kurs - 4 do 6 tygodni,
    430h kurs - 7 - 10 tygodni.
 
 

Cel kursów asystenta nauczyciela przedszkola: 

Kursy mają na celu przekazanie podstaw wiedzy z zakresu pomocy asystenta nauczyciela.
 
Celem kursów jest przygotowanie do pracy na stanowisku asystenta nauczyciela przedszkola.
 
 

Program kursów asystenta nauczyciela przedszkola jest programem autorskim.

Program zawiera następujące treści:

Metodyka pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym.

Twórcze metody pracy z dzieckiem w wieku przedszkolnym. Rozwijanie kreatywności.

Aktywizacja w edukacji przedszkolnej.

Rola muzyki, sztuki, bajki, ruchu w pracy z dziećmi.

Podstawy  psychologii  rozwoju  dziecka.

Teoretyczne  podstawy  pracy  opiekuńczo – wychowawczej.

Pedagogika  twórczości  w  pracy  dydaktyczno – wychowawczej.

Podstawy  wczesnego  wspomagania  rozwoju.

Zadania  opiekuńczo-wychowawcze  i  dydaktyczne  realizowane  w  ścisłej  współpracy  z nauczycielem – wychowawcą.

Wsparcie dzieci w czynnościach higieniczno-sanitarnych.

Uczenie dzieci dbałości o higienę osobistą, czystość i porządek.

Pomoc dzieciom przy spożywaniu posiłków.

Opieka nad dziećmi podczas spacerów i zabaw na powietrzu.

Praktyka.

 

Do kogo skierowane są kursy asystenta nauczyciela przedszkola?.               

Kursy asystenta nauczyciela przedszkola skierowane są do osób pracujących w przedszkolach, klubach dziecięcych, bądź pracujących w innych 
w instytucjach zajmujących się opieką nad dziećmi, a także do osób które chcą podjąć pracę w zawodzie.

 

Jakie uprawnienia daje mi ukończenie kursu asystenta nauczyciela przedszkola odbywającego się w formie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość?.
Kursant biorący udział w kursie asystenta nauczyciela przedszkola odbywającym się z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość otrzymuje takie samo zaświadczenie o ukończeniu kursu, jak kursant biorący udział w kursie odbywającym się w formie zaocznej. Czyli zaświadczenie wydane na druku MEN przez Zachodniopomorskie Centrum Edukacji Zawodowej Optima zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej.

Po ukończeniu 50h kursu asystenta nauczyciela przedszkola Kursant otrzymuje następujące zaświadczenie:

      zaświadczenie         suplement do zaświadczenia

Po ukończeniu 100h kursu asystenta nauczyciela przedszkola Kursant otrzymuje następujące zaświadczenie:

      zaświadczenie         suplement do zaświadczenia

Po ukończeniu 205h kursu asystenta nauczyciela przedszkola Kursant otrzymuje następujące zaświadczenie:

      zaświadczenie         suplement do zaświadczenia

Po ukończeniu 430h kursu asystenta nauczyciela przedszkola Kursant otrzymuje następujące zaświadczenie:

      zaświadczenie         suplement do zaświadczenia


Czym różnią się od siebie poszczególne kursy asystenta nauczyciela przedszkola, tj.: 50h kurs od 100h kursu oraz od 205h i 430h kursów?

Kursy różnią się od siebie ilością godzin przeznaczonych na zajęcia teoretyczne i praktyczne.

Kursant odbywający 50h kurs asystenta nauczyciela przedszkola realizuje tylko część teoretyczną kursu, tzn. musi opanować materiał lekcji, znajdujący się na szkolnej platformie edukacyjnej, napisać 2 prace zaliczeniowe, z pośród podanych 12 tematów (do wyboru).

Kursant odbywający 100h kurs asystenta nauczyciela przedszkola realizuje część teoretyczną i praktyczną kursu, tzn. musi opanować materiał lekcji, znajdujący się na szkolnej platformie edukacyjnej, napisać 2 prace zaliczeniowe, z pośród podanych 12 tematów (do wyboru) oraz musi odbyć 50h zajęć praktycznych.

Kursant odbywający 205h kurs asystenta nauczyciela przedszkola realizuje poszerzoną część teoretyczną kursu oraz część praktyczną kursu, tzn. musi opanować materiał lekcji, znajdujący się na szkolnej platformie edukacyjnej, napisać 3 prace zaliczeniowe, z pośród podanych 12 tematów (do wyboru) oraz musi odbyć 100h zajęć praktycznych.

Kursant odbywający 430h kurs asystenta nauczyciela przedszkola realizuje poszerzoną część teoretyczną kursu oraz część praktyczną kursu,  tzn. musi opanować materiał lekcji, znajdujący się na szkolnej platformie edukacyjnej, napisać 4 prace zaliczeniowe, z pośród podanych 12 tematów (do wyboru) oraz musi odbyć 300h zajęć praktycznych.

Zajęcia praktyczne Kursanci mogą odbyć u siebie w zakładzie pracy, bądź w wybranych przez siebie placówkach - przedszkolach, klubach dziecięcych i podobnych. 

Potwierdzeniem odbycia zajęć praktycznych jest dzienniczek zajęć praktycznych - wzory wypełnionych dzienniczków - materiały na kurs asystenta nauczyciela przedszkola.

Dzienniczek musi być wypełniony według instrukcji oraz podpisany i podstemplowany przez kierownika/dyrektora instytucji, w której Kursant odbywa zajęcia praktyczne. Z zajęć praktycznych kierownik/dyrektor ośrodka musi wystawić Kursantowi ocenę zaliczeniową.

Dlaczego warto wybrać rodzaj kursu z odbyciem zajęć praktycznych?
Wielu pracodawców oczekuje od swoich przyszłych pracowników posiadania doświadczenia zawodowego, bądź odbytych praktyk. Kursanci, którzy ukończą kurs z odbyciem zajęć praktycznych mają na zaświadczeniu wpisaną ilość godzin praktyk (patrz zaświadczenia). Dzięki czemu spełniają wymagania pracodawcy. Inni pracodawcy wymagają od swoich pracowników posiadania zaświadczenia o ukończeniu co najmniej 100h kursu.
 
 
 
Kursy są odpłatne.

Opłaty za poszczególne kursy można podzielić maksymalnie na 5 rat.
Minimalna pierwsza wpłata nie może być niższa niż 100,00 zł 
 
Opłata za 50h kurs asystenta nauczyciela przedszkola wynosi 390,00 zł. Osoby wpłacające z góry pełną kwotę wpłacają 340,00 zł.
Opłata za 100h kurs asystenta nauczyciela przedszkola wynosi 460,00 zł. Osoby wpłacające z góry pełną kwotę wpłacają 400,00 zł.
Opłata za 205h kurs asystenta nauczyciela przedszkola wynosi 560,00 zł. Osoby wpłacające z góry pełną kwotę wpłacają 500,00 zł.
Opłata za 403h kurs asystenta nauczyciela przedszkola wynosi 660,00 zł. Osoby wpłacające z góry pełną kwotę wpłacają 600,00 zł.

Kształć się za darmo. 

Skorzystaj z dofinansowania Krajowego Funduszu Szkoleniowego.
Szczegółowe informacje uzyskasz w lokalnym urzędzie pracy.
 
 

przebieg

50h kursu asystenta nauczyciela przedszkola

Kurs odbywa się w formie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (on - line)
   
Kurs składa się z:
- lekcji - wykładów (materiałów szkoleniowych do samodzielnego        opanowania)
-  zadań do lekcji do samodzielnego wykonania (2 prac kontrolnych)
 
przebieg

100h, 205h, 430h kursów asystenta nauczyciela przedszkola      
      
Kurs odbywa się w formie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (on - line)
   
Kurs składa się z:
- lekcji - wykładów (materiałów szkoleniowych do samodzielnego 
  opanowania),
- zadań do samodzielnego wykonania (prac kontrolnych),
- zajęć praktycznych.
 
Kursanci odbywający 100h kurs odbywają 50h zajęć praktycznych,
Kursanci odbywający 205h kurs odbywają 100h zajęć praktycznych,
Kursanci odbywający 430h kurs odbywają 300h zajęć praktycznych,
 
Zajęcia praktyczne Kursant może odbyć u siebie w zakładzie pracy, bądź w wybranej przez siebie w placówce, w której jest prowadzona opieka nad dziećmi).

Potwierdzeniem odbycia zajęć praktycznych  jest  dzienniczek zajęć praktycznych. 

Dzienniczek musi być wypełniony według instrukcji oraz podpisany i podstemplowany przez kierownika/dyrektora instytucji, w której Kursant odbywa zajęcia praktyczne. Z zajęć praktycznych kierownik/dyrektor ośrodka musi wystawić Kursantowi ocenę zaliczeniową. Przykłady poprawnie wypełnionych dzienniczków znajdują się na podstronie - materiały na kurs socjoterapii.

 

Co należy uczynić, żeby zapisać się na: 
50h kurs asystenta nauczyciela przedszkola
odbywający się z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość? (on - line).

W celu odbycia 50h kursu asystenta nauczyciela przedszkola        wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość należy:

1. Wypełnić podanie 

     podanie
 
2. Przesłać do szkoły wymagane dokumenty - kserokopie dokumentu ze zdjęciem i nr PESEL (czyli np.: kserokopie dowodu osobistego, bądź prawa jazdy, paszportu, czy innego dokumentu oraz kserokopie świadectwa ukończenia szkoły średniej, bądź dyplomu ukończenia studiów wyższych. Kserokopie, bądź skany dokumentów mogą być przekreślone).

Kserokopie prosimy wysłać na adres: 
Zachodniopomorskie Centrum Edukacji Zawodowej Optima                  
      ul. Zwycięstwa 147                               
      75-950 Koszalin
       bądź zeskanować i przesłać na adres e-mail: szkolaoptima@o2.pl                 pzszoptima@o2.pl

3. Dokonać wpłaty. 
Opłata za 50h kurs elementy socjoterapii wynosi 390,00 zł (słownie: trzysta dziewięćdziesiąt złotych). 
Opłatę można podzielić maksymalnie na 3 raty.
Minimalna pierwsza wpłata nie może być niższa niż 100,00 zł (słownie: sto złotych).
Osoby wpłacające z góry pełną kwotę wpłacają 340,00 zł (słownie: trzysta czterdzieści złotych 00/100).

             Wpłat należy dokonywać na konto:

             Prywatny Zespół Szkół Zaocznych Optima

             ul. Jaworowa 34, 75-681 Koszalin

             nr rachunku: 35 1950 0001 2006 0265 6270 0002   

             tytułem: 50h kurs asystenta nauczyciela przedszkola


4. Po dokonaniu zapisów, czyli wypełnieniu podania oraz przesłaniu kserokopii wymaganych dokumentów oraz

zaksięgowaniu się wpłaty na koncie szkoły Kursanci, 

otrzymują: e-mailem i listem poleconym: 

          - dostęp do szkolnej platformy edukacyjnej, na której znajdują się lekcje               oraz tematy prac zaliczeniowych,
          - rachunek na wpłaconą kwotę.


  
 

Co należy uczynić, żeby zapisać się na:
100h kurs asystenta nauczyciela przedszkola

205h kurs asystenta nauczyciela przedszkola

430h kurs asystenta nauczyciela przedszkola

odbywający się z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na  odległość? (on - line).

W celu odbycia jednego z wyżej wymienionych kursów z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość należy:

1. Wypełnić podanie 

     podanie
 
2.  Przesłać do szkoły wymagane dokumenty - kserokopie dokumentu ze zdjęciem i nr PESEL (czyli np.: kserokopie dowodu osobistego, bądź prawa jazdy, paszportu, czy innego dokumentu oraz kserokopie świadectwa ukończenia szkoły średniej, bądź dyplomu ukończenia studiów wyższych. Kserokopie, bądź skany dokumentów mogą być przekreślone).
Kserokopie prosimy wysłać na adres: 
Zachodniopomorskie Centrum Edukacji Zawodowej Optima                  
      ul. Zwycięstwa 147                               
      75-950 Koszalin
       bądź zeskanować i przesłać na adres e-mail: szkolaoptima@o2.pl                 pzszoptima@o2.pl

3. Dokonać wpłaty. 
Opłatę można podzielić maksymalnie na 3 raty.
Minimalna pierwsza wpłata nie może być niższa niż 100,00 zł (słownie: sto złotych).

Opłata za 100h kurs asystenta nauczyciela przedszkola
wynosi 460,00 zł (słownie: czterysta sześćdziesiąt złotych). 
Osoby wpłacające z góry pełną kwotę wpłacają 400,00 zł (słownie: czterysta złotych 00/100).

Opłata za 205h kurs asystenta nauczyciela przedszkola
wynosi 560,00 zł (słownie: pięćset sześćdziesiąt złotych). 
Osoby wpłacające z góry pełną kwotę wpłacają 500,00 zł (słownie: pięćset złotych 00/100).

Opłata za 430h kurs asystenta nauczyciela przedszkola wynosi 660,00 zł (słownie: sześćset sześćdziesiąt złotych). 
Osoby wpłacające z góry pełną kwotę wpłacają 600,00 zł (słownie: sześćset złotych 00/100).
.

             Wpłat należy dokonywać na konto:

             Prywatny Zespół Szkół Zaocznych Optima

             ul. Jaworowa 34, 75-681 Koszalin

             nr rachunku: 35 1950 0001 2006 0265 6270 0002   

             tytułem: 100h kurs asystenta nauczyciela przedszkola, 

             bądź 205h, czy 430h kurs asystenta nauczyciela przedszkola


4. Po dokonaniu zapisów, czyli wypełnieniu podania oraz przesłaniu kserokopii wymaganych dokumentów oraz

zaksięgowaniu się wpłaty na koncie szkoły Kursanci, 

otrzymują: e-mailem i listem poleconym: 

          - dostęp do szkolnej platformy edukacyjnej, na której znajdują się lekcje               oraz tematy prac zaliczeniowych,
          - dzienniczek zajęć praktycznych, wraz z instrukcją wypełniania,
          - tematy prac zaliczeniowych,
          - rachunek na wpłaconą kwotę.