Prywatny Zespół Szkół Zaocznych Optima
Najlepsze szkoły 
dla dorosłych.
 
Asystent  osoby  niepełnosprawnej - bezpłatne  kształcenie! 

 
nauka  trwa  2  semestry,  tj.  1  rok
 
  Zajęcia  odbywają  się  w  systemie  zaocznym.
 
  W  systemie  zaocznym  nauka  jest  bezpłatna.  Zajęcia  odbywają  się  w piątki i w soboty (w  piątki:  od  godziny  16,00 do  20,00.,    w  soboty:  od  godziny  8,00  do  15,00).  W  każdym  semestrze  odbywa  się  13  takich  dwudniowych  zjazdów.

 
 
 
Celem kształcenia w zawodzie asystent osoby niepełnosprawnej jest przekazanie wiedzy
i umiejętności potrzebnych w pracy z osobami niepełnosprawnymi.

 

 

Warunkiem podjęcia nauki na kierunku asystent osoby niepełnosprawnej jest:

·       posiadanie wykształcenia  średniego

·          wypełnienie  podania

 

 

Program nauczania obejmuje następujące przedmioty zawodowe: (patrz: szkolny plan nauczania)

 

  

 

 Po ukończeniu nauki  słuchacz  otrzyma  świadectwo  ukończenia  Policealnej  Szkoły  dla  Dorosłych  Optima 

w  zawodzie:  asystent  osoby  niepełnosprawnej. 
Słuchacze,  którzy  przystąpią  do  egzaminu  dyplomowego (namy  najwyższą  zdawalność  z  pośród  szkół  niepublicznych)   otrzymają (oprócz  świadectwa  ukończenia  szkoły  policealnej):  dyplom  oraz  dwa  certyfikaty  europassu:  (po  polsku  i  po  angielsku)  uprawniające  ich  do  wykonywania  zawodu  we  wszystkich  krajach  wchodzących  w  skład  Unii  Europejskiej.
 

 

 

Po ukończeniu nauki Słuchacz będzie potrafił:

·       świadczyć usługi opiekuńcze oraz stosować szeroko pojętą rehabilitację,

·       zaspokajać w miarę możliwości wszystkie potrzeby osoby niepełnosprawnej,

·       rozwiązywać lub niwelować problemy związane z opieką nad osobami niepełnosprawnymi,

·       podnosić jakość życia osoby niepełnosprawnej poprzez ułatwienie wykonywania czynności dnia codziennego,

·       kształtować środowisko, w którym żyją ludzie niepełnosprawni,

·       reprezentować osobę niepełnosprawną wobec otoczenia.

 

 

Wykształceni przez nas absolwenci kierunku asystent osoby niepełnosprawnej posiadają pełne uprawnienia do podjęcia pracy w:

                  ·    domach i ośrodkach pomocy społecznej,
                  ·    instytucjach opiekuńczych,

            ·       zakładach opiekuńczych,

            ·       zakładach pomocy społecznej,

            ·       oddziałach opieki paliatywnej,
       ·        sanatoriach,
       ·       odziałach szpitalnych (ortopedia, neurologia)

 

Asystenci osoby niepełnosprawnej mogą również wykonywać swój zawód prowadząc własną działalność.

 

Asystent osoby niepełnosprawnej:

 • ułatwia osobie niepełnosprawnej wykonywanie czynności dnia codziennego;
 • pomaga jej w uzyskaniu jak największej samodzielności;
 • współpracuje z instytucjami i organizacjami społecznymi w celu zapewnienia optymalnych warunków do samodzielnej rehabilitacji;
 • wspiera osoby niepełnosprawne w realizacji programu rehabilitacji społecznej i zawodowej

 

Naszym słuchaczom zapewniamy wszechstronne przygotowanie do wykonywania kluczowych zadań zawodowych:

 • współtworzenia programów rehabilitacji i pomocy osobie niepełnosprawnej;
 • doradzania w zakresie usług medycznych, rehabilitacyjnych, zawodowego przekwalifikowania, kontaktów społecznych, usług kulturalnych, rekreacji i integracji ze środowiskiem;
 • diagnozowania warunków życia i dążenia do usuwania wszelkiego typu barier (psychologicznych, społecznych, architektonicznych, komunikacyjnych itp.);
 • pobudzania aktywności osoby niepełnosprawnej oraz jej rodziny w celu zaspokojenia potrzeb biopsychospołecznych;
 • planowania, kontrolowania i oceniania indywidualnego programu, planu pomocy osobie niepełnosprawnej;
 • włączania osoby niepełnosprawnej w programy instytucji i placówek świadczących usługi rehabilitacyjne;
 • współpracy z mediami ułatwiającej poszukiwanie sponsorów i sojuszników w działaniach na rzecz osób niepełnosprawnych.


Biorąc pod uwagę konieczność aktywnego włączania się asystenta osoby niepełnosprawnej w jej system rodziny, system instytucji społecznych i prawa celem stworzenia optymalnych warunków rozwoju osoby niepełnosprawnej - dbamy o wzmacnianie u naszych uczniów takich cech i postaw jak:

 • zainteresowanie drugim człowiekiem;
 • wrażliwość na cierpienie;
 • gotowość niesienia pomocy w zakresie potrzeb życiowych człowieka;
 • tolerancję i szacunek dla drugiego człowieka, poszanowanie jego praw, postaw, przekonań;
 • cierpliwość, zaufanie, takt, wyrozumiałość;
 • życzliwość, serdeczność;
 • uczciwość w kontakcie z osobą niepełnosprawną;
 • odpowiedzialność, prawdomówność.
  
Nasi absolwenci kierunku asystent osoby niepełnosprawnej posiadają kwalifikacje w zakresie:
 
 
zobacz także:
 
    szydełkowo                  pracowniaagnieszka.pl                   lalki tildy