Prywatny Zespół Szkół Zaocznych Optima
Najlepsze szkoły 
dla dorosłych.

Czym  są  warsztaty  terapii  zajęciowej?.

     Warsztaty terapii zajęciowej, WTZ – placówki wyodrębnione organizacyjnie i finansowo, które mają na  celu stwarzanie osobom z niepełnosprawnością możliwości uczestniczenia w rehabilitacji społecznej i zawodowej. Terapia realizowana jest poprzez terapię zajęciową.

   Warsztaty terapii zajęciowej to stosunkowo nowa forma rehabilitacji osób upośledzonych umysłowo i fizycznie, polegająca na oddziaływaniu poprzez prace. Umiejętnie dobrana terapia zajęciowa z uwzględnieniem zainteresowań, umiejętności i możliwości danej osoby może stać się dla niej najlepszą metodą rehabilitacji.
 
 
 
Zadania  warsztatów  terapii  zajęciowej.

 
  1. ogólne usprawnianie;
  2. rozwijanie umiejętności wykonywania czynności życia codziennego, w tym zaradności osobistej dzięki stosowaniu różnych technik terapii zajęciowej;
  3. przygotowanie do życia w środowisku społecznym w szczególności poprzez rozwój umiejętności planowania i komunikowania się, dokonywania wyborów, decydowania o swoich sprawach oraz rozwój innych umiejętności niezbędnych w życiu, a także poprawę kondycji fizycznej i psychicznej;
  4. rozwijanie podstawowych oraz specjalistycznych umiejętności zawodowych, umożliwiających późniejsze podjęcie pracy zawodowej w zakładzie aktywności zawodowej lub innej pracy zarobkowej bądź szkolenia zawodowego.
Zajęcia w warsztacie prowadzone są zgodnie z indywidualnym programem rehabilitacji i terapii.
 
 
 
Podopieczni  warsztatów terapii  zajęciowej.

Podopiecznymi warsztatów terapii zajęciowej są osoby niepełnosprawne, które posiadają orzeczenie o niepełnosprawności wydane przez  Wojewódzki Zespół do Spraw Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności.
 
 
 
orzeczenie o niepełnosprawności

W orzeczeniu o niepełnosprawności, poza ustaleniem stopnia niepełnosprawności, powinny być zawarte - z uwzględnieniem indywidualnej sytuacji danej osoby - wskazania dotyczące:

1.odpowiedniego zatrudnienia uwzględniającego psychofizyczne możliwości danej osoby

2.szkolenia, w tym specjalistycznego

3.zatrudnienia w zakładzie aktywności zawodowej

4.uczestnictwa w terapii zajęciowej

5.konieczności zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze oraz pomoce techniczne, ułatwiające funkcjonowanie danej osoby

6.korzystania z systemu środowiskowego wsparcia w samodzielnej egzystencji, przez co rozumie się korzystanie z usług socjalnych, opiekuńczych, terapeutycznych i rehabilitacyjnych świadczonych przez sieć instytucji pomocy społecznej, organizacje pozarządowe oraz inne placówki

7.konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji

8.konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji

9.spełniania przez osobę niepełnosprawną przesłanek określonych w ustawie prawo o ruchu drogowym (i niestosowania się do niektórych znaków drogowych - zobacz: Transport)

10prawa do zamieszkiwania w oddzielnym pokoju (dla określenia normatywnego metrażu w trakcie ubiegania się o dodatek mieszkaniowy - zobacz: Lokale - dodatki mieszkaniowe)

W przypadku gdy osoba niepełnosprawna posiada prawo jazdy lub pozwolenie do kierowania tramwajem, zespół orzekający o niepełnosprawności zawiadamia o wydaniu orzeczenia organ właściwy w sprawach wydawania uprawnień do kierowania pojazdami.
 
 
 

Symbol przyczyny niepełnosprawności oznacza się następująco:1) 01-U – upośledzenie umysłowe;

2) 02-P – choroby psychiczne;

3) 03-L – zaburzenia głosu, mowy i choroby słuchu;

4) 04-O – choroby narządu wzroku;

5) 05-R – upośledzenie narządu ruchu;

6) 06-E – epilepsja;

7) 07-S – choroby układu oddechowego i krążenia;

8) 08-T – choroby układu pokarmowego;

9) 09-M – choroby układu moczowo-płciowego;

10) 10-N – choroby neurologiczne;

11) 11-I – inne, w tym schorzenia: endokrynologiczne, metaboliczne, zaburzenia enzymatyczne, choroby zakaźne i odzwierzęce, zeszpecenia, choroby układu krwiotwórczego.

Symbol przyczyny niepełnosprawności zawarty w orzeczeniu o niepełnosprawności, stopniu niepełnosprawności lub wskazaniach do ulg i uprawnień odzwierciedla rozpoznanie uszkodzenia lub choroby, która niezależnie od przyczyny jej powstania powoduje zaburzenia funkcji organizmu oraz ograniczenia w wykonywaniu czynności życiowych i aktywności społecznej osoby zainteresowanej lub dziecka.

Orzeczenie może zawierać więcej niż jeden symbol przyczyny niepełnosprawności, nie więcej niż trzy symbole schorzeń, które w porównywalnym stopniu wpływają na zaburzenie funkcji organizmu.

 
 
Podstawa prawna funkcjonowania warsztatów terapii zajęciowej.

  1. Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2004 r. w sprawie warsztatów terapii zajęciowej (Dz. U. z 2004 r. Nr 63, poz. 587)
  2. Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 1997 r. Nr 123, poz. 776)
 

rodzaje  pracowni  terapii  zajęciowej:


pracownie  ergoterapii:

 
-  ceramiki i wikliniarstwa
- ogrodnicza
- stolarstwa i obróbki drewna
- dziewiarska,  tkacka  i hafciarska
- krawiecka i kaletnicza
 
pracownie  arteterapii:
 
- plastyczno - malarska
- rzeżby, zdobnictwa i dekoratorstwa
- muzykoterapii i choreoterapii
- teatralna i biblioterapii
- sztuk użytkowych
 
 
Indywidualny program rehabilitacyjny i terapii musi uwzględniać rozwój:

 

- zaradności osobistej
- samodzielności społecznej
- form komunikowania się
- poprawy kondycji fizycznej i psychicznej
- umiejętności wykonywania różnych prac wynikających z form terapii zajęciowej
- psychofizycznych sprawności niezbędnych w pracy
- usprawniania ruchowego.

   W rehabilitacji niepełnosprawnej uczestników WTZ zwraca się szczególną uwagę na doskonalenie umiejętności samoobsługowych w zakresie:


- higieny osobistej
- prac porządkowych
- przygotowania posiłków
- dokonywania zakupów
- pełnienia dyżurów
- właściwych postaw wobec pracy
- wyrabiania dyscypliny- zwracanie uwagi, punktualność
- zachowanie stałych godzin rozpoczynania i kończenie dnia pracy
- wrażenia do spostrzegania regulaminu warsztatu.