Prywatny Zespół Szkół Zaocznych Optima
Najlepsze szkoły 
dla dorosłych.
 
 
        wszystko na temat:

    kursu  instruktora  terapii  zajęciowej

 
      odbywającego  się w  formie: zaocznej

 
Kurs rozpoczyna się w dniu 24 listopada 2017r. o godz. 16,00.

Kurs dzieli się na część teoretyczną i część praktyczną.

Zajęcia teoretyczne odbywają się w piątki i w soboty.

W piątki w godz. 16,00 - 20,00, w soboty w godz. 8,00 - 16,00.

Zajęcia odbywają się w budynku Zespołu Szkół Nr 10 w Koszalinie, ul. Gnieźnieńska 8
(w zakładce "kontakt" znajduje się mapka dojazdu).

Zajęcia teoretyczne, będą odbywały się od dnia 24 listopada 2017r. i potrwają do połowy lutego 2018r.

Zajęcia praktyczne odbywają się w dni powszednie, w godz. 8,00-14,00 we wskazanych przez szkołę warsztatach terapii zajęciowej. Zajęcia praktyczne trwają 6 dni – 40h.

Istnieje możliwość odbycia zajęć praktycznych w wybranych przez kursanta warsztatach terapii zajęciowej (np. w miejscu zamieszkania, własnym zakładzie pracy).

W zakres kursu wchodzą następujące zajęcia edukacyjne:

lp.

nazwa zajęć edukacyjnych

wymiar godzin zajęć edukacyjnych

1.

socjologia

11

2.

psychologia

18

3.

pedagogika

14

4.

anatomia i fizjologia

18

5.

patologia z zarysem chorób klinicznych

18

6.

rehabilitacja

16

7.

terapia zajęciowa

30

8.

pracownia terapii zajęciowej

30

9.

zajęcia praktyczne

40

10.

metodyka i dydaktyka pracy

z podopiecznym

10

razem:

205

Co należy zrobić, żeby zapisać się na kurs instruktora terapii zajęciowej odbywający się w formie zaocznej?.

W celu zapisania się na kurs terapii zajęciowej odbywający się w formie zaocznej należy:

1. Wypełnić podanie 

##formIDf26aebfa5e834e59ebc4b1cfd9d3883bend##
Pick a date
>>>>>Podanie<<<<<
>>>>>Prywatny Zespół Szkół Zaocznych Optima Zachodniopomorskie Centrum Edukacji Zawodowej Optima Zwracam się z prośbą o przyjęcie mnie w roku szkolnym 2013/14 na kurs: instruktor terapii zajęciowej odbywający się w formie zaocznej.<<<<<
>>>>>Oświadczam, że dane zawarte w niniejszym formularzu są prawdziwe. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Prywatny Zespół Szkół Zaocznych Optima<<<<<
 

2. Dołączyć kserokopie dowodu osobistego (ewentualnie innego dokumentu ze zdjęciem i nr PESEL) i dyplomu ukończenia szkoły wyższej (ewentualnie świadectwa ukończenia szkoły średniej).

3. Ksero dowodu, świadectwa/dyplomu proszę podpisać za zgodność z oryginałem i podpisać.

4. Komplet dokumentów należy przesłać na adres:

Prywatny Zespół Szkół Zaocznych Optima

ul. Zwycięstwa 147

75-950 Koszalin

bądź zeskanować i przesłać na adres e-mail:

szkolaoptima@o2.pl    bądź   pzszoptima@o2.pl

6. Jeżeli pracujecie Państwo na stanowisku terapeuty zajęciowego, bądź w swojej pracy wykonujecie elementy terapii zajęciowej prosimy dosłanie (można w późniejszym okresie czasu) zaświadczenia z zakładu pracy, że: dana osoba jest zatrudniona na stanowisku terapeuty zajęciowego, bądź w swojej pracy wykonuje elementy terapii zajęciowej,

W zaświadczeniu musi być ujęty termin od kiedy jest się zatrudnionym i w jakim wymiarze czasu pracy/etatu.

Kurs  jest  odpłatny.  Odpłatność  za  kurs  terapii wynosi 960,00 zł (słownie: dziewięćset sześćdziesiąt złotych). Opłatę można uiszczać w dowolnych ratach.

zaświadczenie

Po ukończeniu kursu instruktora terapii zajęciowej kursant otrzymuje zaświadczenie wydane na druku MEN przez Zachodniopomorskie Centrum Edukacji Zawodowej Optima potwierdzające nabycie kwalifikacji z zgodnie z rozporządzeniem MEN.

zaświadczenie    suplement do zaświadczenia

 

Przedmioty: terapia zajęciowa i pracownia terapii zajęciowej (elementy arteterapii) - łącznie 70h są to zajęcia na, których kursanci uczą się konkretnych technik terapii zajęciowej. W/w przedmioty prowadzone są przez dwie różne Panie., które przedstawiają różne metody terapii. Główny nacisk (ze względu na fakt że 95% kursantów na kursach terapii zajęciowej to są Panie), kładziemy na wszystkie metody arteterapii (na życzenie kursantów). A więc na rysunek, malarstwo, grafikę, rzeźbę, kolarze, zdobnictwo i dekoratorstwo, a także na muzykoterapię, biblioterapię, zabawy integracyjne. W mniejszym stopniu na metody socjoterapii. Metody ergoterapii są tylko poruszane. Na życzenie kursantów modyfikujemy program zajęć. 
Zajęcia z pracowni terapii zajęciowej - arteterapii prowadzi Pani długoletni nauczyciel praktyk z OSzW, która na co dzień pracuje z dziećmi niepełnosprawnymi. Zajęcia z przedmiotu terapia zajęciowa prowadzi Pani terapeuta zajęciowy i psycholog z medycznej szkoły policealnej. Z socjologii doktorant Uniwersytetu Ekonomicznego z Poznania. Z psychologii długoletni wykładowca Wydz. Humanistycznego Uniwersytetu Gdańskiego. Były kierownik WRoTKa. Z rehabilitacji -rehabilitantka ze szpitala. Z pedagogiki dyrektor dps. Z anatomii i patologii pielęgniarka dyplomowana ze szpitala. Wszyscy nauczyciele prowadzący zajęcia na kursie są praktykami.

Warunki zaliczenia kursu:
Warunkiem zaliczenia kursu jest: minimum 70% obecności na zajęciach teoretycznych. 100% obecności w zajęciach praktycznych. Wykonanie pracy zaliczeniowej - opracowanie planu pracy dla wybranej przez siebie pracowni terapii zajęciowej.
pytania dotyczące kursów instruktora terapii zajęciowej odbywającego się w formach: zaocznej, z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość i w formie stacjonarnej prosimy kierować tutaj.
 
   
##formID8aaac9d1889eab8910280da683613cefend##
  >undefined<