Prywatny Zespół Szkół Zaocznych Optima
Najlepsze szkoły 
dla dorosłych.
 
 
      
        Przykładowa lekcja wraz z zadaniem do zaliczenia

    na kursie podstaw terapii zajęciowej

 
      odbywającym się w formie: z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość

      forma zajęć: udział w zajęciach on - line

 
 
  materiał do opanowania

 Zapoznanie z ogólną terapią zajęciową dotyczącą ogólnego usprawniania i normowania procesów poznawczych, emocjonalnych  i motywacyjnych człowieka.

 

 Terapia zajęciowa (definicja):

 1. To zespół określonych czynności o charakterze zajęć fizycznych i umysłowych, które mają na celu przywrócenie choremu sprawności fizycznej i psychicznej.
 2. To celowe, polisensoryczne działania rehabilitacyjne, o charakterze zajęć ciągłych, stanowiących proces terapeutyczny, prowadzący do usprawnienia i kompensacji zaburzonych funkcji organizmu pacjenta. Są to zajęcia planowe, celowe i systematyczne.

 Rewalidacja (definicja)

    Zespół działań wychowawczych, edukacyjnych i terapeutycznych mających umożliwić osobie  niepełnosprawnej pod względem fizycznym lub psychicznym jak                   najpełniejszy rozwój i przystosowanie do życia w normalnym środowisku. Jest to jedna z najstarszych metod postępowania (form rehabilitacji). Pojęcie terapia                 zajęciowa powstało w Anglii po I wojnie światowej, kiedy było mnóstwo młodych ludzi potrzebujących pomocy z zakresu działań rehabilitacyjnych. Pojęcie ,,terapia           zajęciowa’’ wprowadził Herman Simon. Na początku XX wieku. Stosowano ją w lecznictwie psychiatrycznym i w domach opieki.

    Jest to taka forma rehabilitacji, która ,,spina” rehabilitację leczniczą i społeczną, również uzupełnia fizjoterapię i rehabilitację psychologiczną. Postrzegana jest jako           leczenie bez użycia środków farmakologicznych lub interwencji chirurgicznej Termin ten z greckiego oznacza: leczenie lub metodę leczniczą.

    Terapeuta natomiast, to ktoś kto opiekuje się, troszczy o kogoś.

 Cele i zadania terapii zajęciowej.

  Cel terapii zajęciowej w odniesieniu do poszczególnych pacjentów jest zawsze określany indywidualnie.  Tworzy się cel ogólny i cele szczegółowe. Jednak                  do najważniejszych z nich należy:

      1. Poprawa stanu fizycznego  chorego.

      2. Neutralizowanie otępiającego działania nudy i bezczynności.

 1. Zmniejszenie odruchu bólowego w wyniku rozluźnienia mięśni.
 2. Zmniejszenie napięcia w stanach depresyjnych i lękowych.
 3. Stworzenie u chorego poczucia własnej wartości oraz rozszerzenia kręgu zainteresowań.
 4. Wzbogacenie  życia emocjonalnego chorego.
 5. Zaktywizowanie chorego do działania

 Zadania realizuje się poprzez:

1. Ogólne usprawnianie.

2.  Rozwijanie umiejętności, w tym wykonywania czynności życia codziennego oraz zaradności osobistej, przy zastosowaniu różnych technik terapii zajęciowej.

3.  Przygotowanie do życia w środowisku społecznym, w szczególności poprzez rozwój umiejętności planowania i komunikowania się, dokonywania wyborów, decydowania o swoich sprawach oraz rozwój innych umiejętności niezbędnych w niezależnym życiu, a także poprawę kondycji psychicznej i fizycznej.

4.  Rozwijanie psychofizycznych sprawności niezbędnych w pracy.

5. Rozwijanie podstawowych oraz specjalistycznych umiejętności zawodowych, umożliwiających podjęcie pracy w zakładzie aktywności zawodowej lub innej pracy zarobkowej, albo szkolenia zawodowego.

 

 Zadania terapii zajęciowej, to przede wszystkim:

1.   Usprawnianie fizyczne (ścisłe powiązanie z fizykoterapią)

2.   Usprawnianie psychiczne (poprzez pracę dobrze dobraną, następuje akceptacja kalectwa).

3.  Usprawnianie społeczne (m.in. pomoc przy wyborze zawodu).

  Kierunki działania rewalidacyjnego 

 1. Maksymalne rozwijanie zadatków i cech, które są najmniej uszkodzone.

 2. Wzmacnianie i usprawnianie uszkodzonych sfer psychicznych lub  fizycznych.

 3. Wyrównywanie   (kompensacja)   i   zastępowanie   (substytucja)   deficytów biologicznych i rozwojowych.

  Procesy poznawcze- sekwencja zmian zachodzących w przebiegu aktywności ruchowej i intelektualnej człowieka. Determinuje poznawanie rzeczywistości i reguluje       stosunek człowieka do otoczenia

 • spostrzeganie
 • wrażenia
 • uwaga
 • pamięć
 • myślenie
 • wyobraźnia

  Wrażenia – odzwierciedlają cechy przedmiotów i zjawisk w otoczeniu człowieka.

 • wzrokowe
 • słuchowe
 • dotykowe – kinetyczne
 • węchowe
 • smakowe
 • ustrojowe
 • równowagi
 • stawowo -mięśniowe

  Spostrzeganie -  złożony proces, dzięki którym powstaje u człowieka subiektywny obraz przedmiotu. Na dokładność spostrzeżeń wpływa jakość wrażeń, doświadczenie,   procesy myślowe. Spostrzeganie ma charakter polisensoryczny

  Uwaga - zdolność koncentracji świadomości na danym przedmiocie czy zadaniu, lub na przeżyciach własnych. Uwaga pozwala na selekcję i ukierunkowanie czynności.

  Pamięć - zdolność do zarejestrowania, przechowania, odpoznania i odtworzenia. To taka właściwość psychiczna, która umożliwia kształtowanie i funkcjonowanie             doświadczeń.

  Myślenie - to zdolność do rozwiązywania problemów, polegający na skojarzeniach i wnioskowaniu, operujący elementami pamięci jak symbolepojęcia, frazy, obrazy       i dźwięki. Za miarę efektywności myślenia można uznać inteligencję.

  Rodzaje myślenia:

 • Sensoryczno – motoryczne
 • Konkretno – obrazowe
 • Słowno – logiczne

  Wyobraźnia – to samodzielny proces tworzenia obrazów na podstawie minionych postrzeżeń.

 • wyobraźnia twórcza
 • wyobraźnia odtwórcza

 Emocje (proces emocjonalny)– ich źródłem jest obiektywnie istniejąca rzeczywistość. W procesie emocjonalnym człowiek odzwierciedla  rzeczywistość i ustosunkowuje się do niej. O dojrzałości człowieka mówimy wtedy gdy wykazuje dojrzałość emocjonalną czyli umiejętność  świadomego kierowania swym zachowaniem emocjonalnym i uczuciowego przystosowania się do środowiska społecznego.

 • Emocje pierwotne
 • Emocje pośrednie (charakterystyczne dla ludzi)
 • Emocje czynne
 • Emocje bierne

  Procesy motywacyjne – są regulatorem zachowań człowieka bo ukierunkowują jego działanie. Posiadanie motywu do działania wyraża się poprzez napięcie                 motywacyjne a my dążymy do jego zredukowania. 

    zadanie do wykonania

  Zadanie 1.

  Podaj przykład ogólnego normowania jednego, wybranego przez siebie, procesu poznawczego. 


  Pytanie na forum 1

  Które  z zadań  terapii zajęciowej uważasz za najważniejsze? Uzasadnij swoją wypowiedź.