Prywatny Zespół Szkół Zaocznych Optima
Najlepsze szkoły 
dla dorosłych.

 

 • sporządzania bieżących i okresowych analiz stanu bezpieczeństwa i higieny pracy uwzględniając obowiązujące normy oraz przepisy ogólne i szczegółowe określające wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy w realizowanym procesie technologicznym;
 • formułowania propozycji przedsięwzięć prawno-organizacyjnych zgodnych z obowiązującymi przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy mających na celu poprawę stanu bezpieczeństwa i higieny pracy;
 • uczestniczyenia w opracowywaniu planów modernizacji i rozwoju zakładu pracy przez włączanie w założenia i dokumentacje projektowe rozwiązań techniczno-organizacyjnych zapewniających poprawę stanu bezpieczeństwa i higieny pracy;
 • rozwiązywania bieżących problemówtechnicznych i organizacyjnych związanych z bezpieczeństwem pracy i ergonomią w skali zakładu pracy i w odniesieniu do stanowisk pracy;
 • ustalania zgodności oddawanych do użytku obiektów i urządzeń technicznych z dokumentacją projektową i wymaganiami bezpieczeństwa i higieny pracy określonymi w dokumentacji techniczno- ruchowej , przepisach prawnych i Polskich Normach;
 • współpracowania w procesie wytwarzania wyrobów o wysokiej jakości oceniając je pod względem bezpieczeństwa pracy i ergonomii;
 • przekonywania pracowników i kadrę kierowniczą o konieczności przestrzegania zasad i przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy w procesie pracy;
 • oceniania i mierzenia stopnia zagrożenia i ryzyka zawodowego powodowanego przez czynniki chemiczne, fizyczne i biologiczne występujące w środowisku pracy;
 • redukowania zagrożeń i ryzyka zawodowego powodowanego przez czynniki chemiczne, fizyczne i biologiczne występujące w środowisku pracy;
 • doradzania w doborze odpowiednich środków ochrony indywidualnej i zbiorowej;
 • ustalania okoliczności i przyczyn wypadków w tym przesłuchiwania poszkodowanych i świadków wypadków, wykonywania szkiców miejsc wypadków oraz formułowania odpowiednichwniosków profilaktycznych;
 • kompletowania dokumentacji dotyczącej wypadków przy pracy, stwierdzonych chorób zawodowych i podejrzeń o takie choroby oraz wyników badań środowiska pracy;
 • oceniania ekonomicznych skutków zagrożeń, wypadków przy pracy i chorób zawodowych;
 • ustalania we współpracy z właściwymi organami nadzoru nad warunkami pracy oraz laboratoriami badań środowiska pracy poziomu zagrożenia ze strony czynników szkodliwych dla zdrowia i uciążliwych oraz sposobów ochrony pracowników przed tymi czynnikami;
 • integrowania działań poszczególnych służb pracowniczych zakładu pracy w zakresie obowiązków dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w tym również w zakresie organizowania okresowych badań lekarskich i profilaktyki zdrowotnej pracowników;
 • współdziałania ze służbami pracowniczymi zakładu pracy z organizacjami społecznymi i związkami zawodowymi w zakresie problemów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy;
 • kontrolowania stanu bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie stosując odpowiednie metody i sposoby kontroli;
 • sporządzania sprawozdań i protokołów pokontrolnych oraz opinii dotyczących spełniania wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy;
 • dokonywania analiz danych statystycznych do analizy i oceny stanu bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie na podstawie przeprowadzanych kontroli i informacji o stanie bezpieczeństwa i higieny pracy pochodzących z różnych źródeł oraz danych statystycznych;
 • doradzania w zakresie obowiązujących zasad i przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz doboru najwłaściwszych środków ochrony indywidualnej i zbiorowej;
 • pobudzania potrzeby znajomości problematyki bhp u pracowników poprzez stwarzanie systemu oddziaływań sprzyjających poprawie warunków pracy;
 • stosowania różnorodnych formy działań uświadamiających i popularyzatorskich dotyczących problematyki bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym stosowania różnorodnych i nowoczesnych metod prowadzenia szkoleń w zakresie bhp;
 • stosowania nowoczesnych technik biurowych i metod organizacji pracy;
 • korzystania z wiedzy i dostępnych źródeł informacji dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy do poprawy warunków pracy.