Prywatny Zespół Szkół Zaocznych Optima
Najlepsze szkoły 
dla dorosłych.

 

SZKOLNY  PLAN  NAUCZANIA

 
 

POLICEALNA  SZKOŁA  DLA  DOROSŁYCH  Optima
 
 

rok  szkolny  2009/10
 

ZAWÓD:  technik  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy semestr  I

 

numer  programu:  315 [01] 21 02/SP,SPd/ MEN/ 1996.10.17
 
 

Okres  nauczania – 1,5  roku  w  systemie  zaocznym
 

podbudowa programowa:  szkoła  średnia,  (tj. liceum  ogólnokształcące,  liceum  techniczne,  technikum,   

                                                                                                           technikum  uzupełniające,  liceum  zawodowe)
 

Lp.

Przedmioty  nauczania*

(obowiązkowe)

semestry

I

II

III

Razem 

Liczba  godzin  w  semestrze

1.

Podstawy  mechaniki,  konstrukcji,  budowy  maszyn  i  rysunku  technicznego

55

-

-

55

2.

Techniki  wytwarzania  z  materiałoznawstwem

-

-

56

56

3.

Podstawy  statystyki,  ekonomiki  i  organizacji*

28

-

-

28

4.

Toksykologia

-

-

14

14

5.

Podstawy  ergonomii  i  fizjologii  pracy

-

40

-

40

6.

Podstawy  psychologii  i  socjologii

15

-

-

15

7.

Prawna  ochrona  pracy

-

20

25

45

8.

Techniczne  bezpieczeństwo  pracy

50

40

-

90

9.

Analiza  i  ocena  zagrożeń

-

40

40

80

10.

Szkolenie  i  popularyzacja  zagadnień  bhp

-

25

-

25

11.

Ochrona  naturalnego  środowiska  i  ochrona  ppoż.

-

-

25

25

12.

Użytkowanie  komputera

22

-

-

22

13.

Zajęcia  praktyczne

18

12

-

30

13.

Podstawy  przedsiębiorczości**

-

-

18

18

14.

Praktyka  zawodowa  w  II  i  III  semestrze  po  2  tygodnie

Ogółem  godzin  przedmiotów  zawodowych  obowiązkowych 

188

177

177

543

Wychowanie  fizyczne

-

-

-

-

Ogółem  godzin  przedmiotów  obowiązkowych 

188

177

177

543

* program przedmiotu zawiera treści przedmiotu – „ Zarys wiedzy o gospodarce ‘’

**  zajęcia  edukacyjne  z  Podstaw  przedsiębiorczości  powinny  być  prowadzone  tylko  dla  uczniów,  którzy   

      na  wcześniejszym  etapie  nauki  nie  realizowali  tych  zajęć.

 
 
 
 
zobacz także:
 
    szydełkowo                  pracowniaagnieszka.pl                   lalki tildy