Prywatny Zespół Szkół Zaocznych Optima
Najlepsze szkoły 
dla dorosłych.
   OPTIMA      szkolenie pierwsza pomoc
  
            
     Szkolenia z zakresu pierwszej pomoc

 

      Naszym Kursantom proponujemy odbycie następujących szkoleń z zakresu pierwszej pomocy:

      - 20h szkolenie pierwsza pomoc

      - 20h szkolenie pierwsza pomoc przedmedyczna w szkole

 

      Nabór na szkolenia z zakresu pierwszej pomocy odbywa się ciągle (trwa cały czas).

      Szkolenie można rozpocząć w każdym pasującym kursantowi terminie.

 

      adresaci szkolenia: osoby nie posiadające wykształcenia medycznego - dorośli i młodzież - niezależnie od wykonywanego  zawodu.

 

      cel szkolenia: poznanie schematu postępowania w sytuacji znalezienia poszkodowanego, zdobycie umiejętności  

      prowadzenia resuscytacji, postępowania w zaksztuszeniu oraz pomocy w urazach i nagłych stanach chorobowych.  

      Poznanie zasad bezpieczeństwa podczas udzielania pomocy. Forma kursu i sposób przekazywania wiedzy i umiejętności

      są przystępne i zrozumiałe dla każdego.

 

      opłata za szkolenie wynosi: 100,00 zł (słownie sto złotych 00/100)

 

      program szkolenia:                     

- motywacja do udzielania pomocy

- przepisy prawne

- aspekty psychologiczne

- resuscytacja krążeniowo-oddechowa (reanimacja) dorosłych

- bezpieczeństwo własne

- bezpieczeństwo poszkodowanego

- skuteczne wzywanie pomocy

- podstawy anatomii i fizjologii

- kontrola podstawowych funkcji życiowych

- udrażnianie dróg oddechowych, ciało obce w drogach oddechowych, zakrztuszenia

- ewakuacja z zagrożonego miejsca

- rany, krwotoki

- złamania, zwichnięcia, skręcenia

- urazy rdzenia kręgowego

- oparzenia

- porażenia prądem elektrycznym

- wstrząs

- nagłe zachorowania

- skład i sposoby wykorzystania apteczek domowych

- ocena poszkodowanego, pozycja boczna ustalona (bezpieczna)

- resuscytacja krążeniowo-oddechowa CPR

- tamowanie krwotoków

- pozycja przeciwwstrząsowa

- bezpieczne sposoby obracania na plecy

- postępowanie przy zakrztuszeniu

- wykonywanie opatrunków

- unieruchamianie kończyn

 

      forma zaliczenia szkolenia: w formie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (on - line) - kursant     

      otrzymuje e-mailem dostęp do szkolnej platformy edukacyjnej, na której zamieszczone są materiały dydaktyczne. Po

      opanowaniu materiału szkolenia kursant przystępuje do rozwiązania testu zaliczeniowego rozwiązuje  test  zaliczeniowy.  

      Odpowiedź na 70% pytań jest równoznaczna z zaliczeniem kursu.  Po rozwiązaniu testu automatycznie otrzymacie

      Państwo wynik.

      W razie nie zaliczenia testu za pierwszym razem kursant ma możliwość ponownego przeanalizowania materiału szkolenia

      i ponownego podejścia do testu.

   

      Po ukończeniu szkolenia kursanci otrzymują listem poleconym, na podany w podaniu adres, następujące zaświadczenia:

      20h szkolenie pierwsza pomoc przedmedyczna w szkole - wzór zaświadczenia

 

      20h szkolenie pierwsza pomoc - wzór zaświadczenia

      Osoby, które ukończyły 20h szkolenie pierwsza pomoc na życzenie, za dodatkową opłatą w wysokości 30,00 zł, mogą  

      otrzymać duplikat zaświadczenia wystawiony w języku polskim, bądź angielskim.

 

      W celu zapisania się na szkolenie z zakresu pierwszej pomocy należy:

 

      - wypełnić podanie - podanie

      - przesłać do szkoły kserokopie dowodu osobistego

      Na kserokopii dowodu osobistego (ewentualnie innego dokumentu ze zdjęciem i nr PESEL) prosimy o napisanie: "za  

      zgodność z oryginałem" i podpisanie się.

      Kserokopie dowodu prosimy przesłać na adres: 

                Zachodniopomorskie Centrum Edukacji Zawodowej Optima                                    

                ul. Zwycięstwa 147                                                                            

                75-950 Koszalin

      bądź zeskanować i przesłać na adres e-mail:  szkolaoptima@o2.pl

     

      - dokonać wpłaty: 

           Wpłat w wysokości 100,00 zł należy dokonywać na podany nr konta:

 

           Prywatny Zespół Szkół Zaocznych Optima

           ul. Jaworowa 34

           75-681 Koszalin

           nr konta: 35 1950 0001 2006 0265 6270 0002

           tytułem: szkolenie pierwsza pomoc 

 

           Po zaksięgowaniu wpłaty na koncie szkoły kursant otrzyma e-mail z dostępem do szkolnej platformy edukacyjnej. 
 


   
 
 
zobacz także:
 
    szydełkowo                  pracowniaagnieszka.pl                   lalki tildy