Prywatny Zespół Szkół Zaocznych Optima
Najlepsze szkoły 
dla dorosłych.
 


  
       Wszystko na temat:

       
Zaświadczenia o znajomości języka niemieckiego dla opiekunów.
 
 
 
 
          Wiele osób pracujących w zawodzie opiekuna/opiekunki za granicą zna biegle język niemiecki i posługuje się nim na co dzień w swojej pracy, lecz niestety nie posiada zaświadczenia o znajomości języka niemieckiego, 
        coraz częściej wymaganego przez pracodawców.                   
        Wychodząc na przeciw potrzebom w/w osób proponujemy odbycie egzaminu testowego z języka niemieckiego, po zdaniu którego otrzymuje się zaświadczenie, po polsku i po niemiecku poświadczające zdanie egzaminu 
        z języka niemieckiego dla opiekunów. 
            
 
 
  
          Zapoznaj się również z naszymi pozostałymi kursami, odbywającymi się w formie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (on - line) przeznaczonych dla opiekunów osób starszych:

        kursy opiekuna odbywające się w formie on - line          kurs aktywizacji osoby podopiecznej          szkolenie z zakresu pierwszej pomocy          kursy opiekuna odbywające się w formie zaocznej

 
 
 
          Co należy zrobić, żeby otrzymać zaświadczenie o znajomości języka niemieckiego dla opiekunów?.

          W celu otrzymania zaświadczenia o znajomości języka języka niemieckiego dla opiekunów należy dokonać zapisu i dokonać wpłaty. 
          Po zaksięgowaniu wpłaty kursant otrzymuje e-mailem tygodniowy dostęp do platformy e - mailowej, na której znajduje się test.
          Test składa się z pytań wyboru (jedna poprawna odpowiedź) oraz pytań otwartych.  
          Po wypełnieniu testu kursant naciska przycisk wyślij. W ten sposób wysyła swoje odpowiedzi do szkoły.
          Po dwóch dniach od czasu wypełnienia testu kursant otrzymuje e - mailem informację na temat zaliczenia testu.
          Osoby, które nie zaliczyły testu za pierwszym razem, mogą przystąpić do testu powtórnie.
  
 

  
      Zobacz przykładowe pytania na teście            
 
 

  
        Co należy zrobić, żeby potwierdzić swoją znajomość języka niemieckiego dla opiekunów?.

        W celu zapisania się na test należy:

        1. Wypełnić podanie 

                                                                                  

##formIDbf4e14fc5dfa68b1570a8080810ab7a4end##
Pick a date
podanie
Prywatny Zespół Szkół Zaocznych Optima w Koszalinie Zachodniopomorskie Centrum Edukacji Zawodowej Optima w Koszalinie
Proszę o przyjęcie mnie na test znajomości języka niemieckiego
Oświadczam, że dane zawarte niniejszym formularzu są prawdziwe. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Prywatny Zespół Szkół Zaocznych Optima w Koszalinie.
 

        2. Dołączyć kserokopie dowodu osobistego (ewentualnie innego dokumentu ze zdjęciem i nr PESEL)

        3. Ksero dowodu podpisać za zgodność z oryginałem i podpisać.

        4. Komplet dokumentów należy przesłać, na adres:

             Zachodniopomorskie Centrum Edukacji Zawodowej Optima

             ul. Zwycięstwa 147

             75-950 Koszalin

             bądź zeskanować i przesłać na adres e-mail:

             szkolaoptima@o2.pl     pzszoptima@o2.pl

          bądź dostarczyć osobiście do sekretariatu szkoły

 

  
      Po zdaniu testu otrzymuje się zaświadczenie o znajomości języka niemieckiego dla opiekunów po polsku i po niemiecku wydane na druku MEN przez Zachodniopomorskie   
     Centrum Edukacji Zawodowej Optima zgodnie rozporządzeniem.

                       patrz - zaświadczenie po polsku                 patrz - zaświadczenie po niemiecku             
 
 
 
  
      Udział w szkoleniu jest odpłatny.
      Płatność za szkolenie wynosi: 190,00 zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt złotych 00/100). 

      Wpłat należy dokonywać na konto:
      Prywatny Zespół Szkół Zaocznych Optima
      ul. Jaworowa 34, 75-681 Koszalin
      nr rachunku: 35 1950 0001 2006 0265 6270 0002   
      tytułem: zaświadczenie o znajomości języka niemieckiego
 

 

zobacz także:
 
    szydełkowo                  pracowniaagnieszka.pl                   lalki tildy