Prywatny Zespół Szkół Zaocznych Optima
Najlepsze szkoły 
dla dorosłych.

  
      Wszystko na temat:

     kursów  arteterapii:
 
      - 30h kursu elementy arteterapii 
 
 
      - 50h kursu elementy arteterapii
 
 
      - 70h kursu elementy arteterapii

 
      - 100h kursu podstaw arteterapii

      - 170h kursu podstaw arteterapii

      - 205h kursu instruktora arteterapii
 
      - 430h kursu instruktora arteterapii

      odbywających się w formie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (on - line)
    
 
 
Czas trwania kursów:
 
Każdy kursant odbywa kurs we własnym tempie. W zależności od własnych możliwości czasowych.
 
Każdy może rozpocząć i zakończyć kurs we własnym tempie.
 

Nabór na kurs odbywa się cały czas w sposób ciągły (trwa cały czas). Rekrutacja ciągła.                       


  
      forma zajęć: 

     Kurs odbywa się w formie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (on - line)
     
        Kurs składa się z:

   -  wykładów (materiałów szkoleniowych do samodzielnego opanowania)

   - czatu dyskusyjnego

    -  zadań do samodzielnego wykonania


     Po dokonaniu zapisów, czyli wypełnieniu podania oraz przesłaniu kserokopii dowodu osobistego oraz dokonaniu              wpłaty (całości, bądź części) każdy kursant otrzymuje dostęp do szkolnej platformy edukacyjnej, na której                
      zamieszczane są lekcje. Za pośrednictwem platformy edukacyjnej, kursanci przekazują również nauczycielowi 
     prowadzącemu wykonane samodzielnie zadania oraz uczestniczą w dyskusjach na forum. 
      Link do dostępu do platformy edukacyjnej kursanci otrzymują e-mailem oraz pocztą.

Wszystkie trzy metody szkoleniowe pozwalają na zastosowanie zdobytej wiedzy w praktyce, ze zwróceniem uwagi na sprawne konstruowanie scenariuszy zajęć w odniesieniu do wieku uczestników, ich zdiagnozowanego problemu i zainteresowań. Ponadto uczestnicy zapoznają się z możliwościami zastosowania w praktyce z pacjentem plastykoterapii, biblioterapii, muzykoterapii, teatroterapii, filmoterapii i poznają specyfikę stosowania różnorodności zajęć w szkołach, oddziałach szpitalnych, placówkach terapii uzależnień, środowiskowych domach samopomocy, warsztatach  terapii zajęciowej, domach kultury i innych placówkach. 

 
 
      Jak korzystać z kursu i jakie są warunki zaliczenia kursu:
  1. Warto i należy uczyć się systematycznie. Z tego powodu ważne jest, aby regularnie czytać udostępniane materiały edukacyjne, brać czynny udział w dyskusjach oraz na czas wykonywać zadania.
  2. Wszystkie treści, których znajomość jest niezbędna do pomyślnego zaliczenia kursu są dostępne bezpośrednio na platformie Szkoły Optima.
  3. Jeżeli w trakcie kursu mają Państwo pytania - można je bezpośrednio zadać prowadzącemu.
  4. Zaświadczenie o ukończeniu kursu zostanie wydane tylko i wyłącznie osobom, które uzyskały powyżej 50% punktów.
  5. Punkty zdobywa się za aktywny udział w dyskusjach oraz za wykonane zadania (skala punktowa od 0 do 10, gdzie 10 punktów to najwyższa ocena).

 
     Do kogo są skierowane kursy arteterapii odbywające się w formie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość?.
 
      Kursy arteterapii odbywające się w formie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość skierowane są przede wszystkim do osób, 
      które ze względu na odległość oraz obowiązki zawodowe i rodzinne, a także ze względu na niedogodne dni zjazdów nie są wstanie wziąć udziału 
      w kursie organizowanym w formie zaocznej. 
 

Co Kursant otrzymuje po ukończeniu kursów arteterapii odbywających się w formie 
z zastosowaniem metod i technik kształcenia na odległość?. 

Kursant biorący udział w kursach arteterapii odbywającym się z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość otrzymuje takie samo zaświadczenie o ukończeniu kursu, jak kursant biorący udział w kursie odbywającym się w formie zaocznej. Czyli zaświadczenie wydane na druku MEN przez Zachodniopomorskie Centrum Edukacji Zawodowej Optima zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej.
 
Po ukończeniu 30h kursu elementy arteterapii Kursant otrzymuje następujące zaświadczenie:  

       zaświadczenie        suplement do zaświadczenia

Po ukończeniu 50h kursu elementy arteterapii Kursant otrzymuje następujące zaświadczenie:

      zaświadczenie         suplement do zaświadczenia

Po ukończeniu 70h kursu elementy arteterapii Kursant otrzymuje następujące zaświadczenie:

      zaświadczenie         suplement do zaświadczenia

Po ukończeniu 100h kursu podstaw arteterapii Kursant otrzymuje następujące zaświadczenie:

      zaświadczenie         suplement do zaświadczenia

Po ukończeniu 170h kursu podstaw arteterapii Kursant otrzymuje następujące zaświadczenie:

      zaświadczenie         suplement do zaświadczenia

Po ukończeniu 205h kursu instruktora arteterapii Kursant otrzymuje następujące zaświadczenie:

      zaświadczenie         suplement do zaświadczenia

Po ukończeniu 430h kursu instruktora arteterapii Kursant otrzymuje następujące zaświadczenie:

      zaświadczenie         suplement do zaświadczenia

 

  
      Kursy są odpłatne.

      Odpłatność za kurs wynosi: 

        - 30h kurs elementy arteterapii - 240,00 zł,

        - 50h kurs elementy arteterapii - 350,00 zł - osoby wpłacające z góry całą kwotę wpłacają - 320,00 zł,
 
        - 70h kurs elementy arteterapii - 460,00 zł - osoby wpłacające z góry całą kwotę wpłacają - 410,00 zł,

        - 100h kurs podstaw arteterapii - 660,00 zł - osoby wpłacające z góry całą kwotę wpłacają - 600,00 zł,

        - 170h kurs podstaw arteterapii - 720,00 zł - osoby wpłacające z góry całą kwotę wpłacają - 660,00 zł,

        - 205h kurs instruktora arteterapii - 960,00 zł - osoby wpłacające z góry całą kwotę wpłacają - 890,00 zł,

        - 430h kurs instruktora arteterapii - 1060,00 zł - osoby wpłacające z góry całą kwotę wpłacają - 990,00 zł,
 
       Odpłatność za kurs można wnosić ratalnie. Minimalna pierwsza wpłata wynosi 100,00 zł. 
      Opłatę można podzielić maksymalnie na 4 raty.

      Wpłat należy dokonywać na konto:
      Prywatny Zespół Szkół Zaocznych Optima
      ul. Jaworowa 34, 75-681 Koszalin
      nr rachunku: 35 1950 0001 2006 0265 6270 0002   
      tytułem: (ilość godzin) np. 30h kurs arteterapii 

 
 
  
        Co należy zrobić, żeby zapisać się na jeden z kursów arteterapii odbywający się w formie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia 
       na odległość?.

        W celu zapisania się na kurs arteterapii odbywający się w formie zaocznej należy:

       1. Wybrać rodzaj kursu

        2. Wypełnić podanie - podanie

        3. Dołączyć kserokopie dowodu osobistego (ewentualnie innego dokumentu ze zdjęciem i nr PESEL)

        4. Ksero dowodu podpisać za zgodność z oryginałem i podpisać.

        5. Komplet dokumentów należy przesłać, na adres:

             Zachodniopomorskie Centrum Edukacji Zawodowej Optima

             ul. Zwycięstwa 147

             75-950 Koszalin

             bądź zeskanować i przesłać na adres e-mail:

             szkolaoptima@o2.pl     pzszoptima@o2.pl

          bądź dostarczyć osobiście do sekretariatu szkoły.
 

Czym różnią się od siebie poszczególne kursy arteterapii?.

Kursy różnią się od siebie ilością godzin przeznaczonych na zajęcia teoretyczne i praktyczne.

Kursant  odbywający 30h kurs elementy arteterapii realizuje tylko część praktyczną kursu, tzn. musi opanować materiał części teoretycznej, napisać 6 krótkich prac zaliczeniowych oraz rozwiązać test zaliczeniowy.

Kursant  odbywający 50h kurs elementy arteterapii realizuje tylko poszerzoną część praktyczną kursu, tzn. musi opanować poszerzony materiał części teoretycznej, napisać 6 krótkich prac zaliczeniowych, wziąć, co najmniej dwa razy, udział w czacie oraz rozwiązać test zaliczeniowy.
 
Kursant  odbywający 70h kurs elementy arteterapii realizuje tylko rozszerzoną część praktyczną kursu, tzn. musi opanować rozszerzony materiał (poszerzony względem części teoretycznej, napisać 6 krótkich prac zaliczeniowych, wziąć, co najmniej dwa razy, udział w czacie oraz rozwiązać test zaliczeniowy.
 
Kursant  odbywający 100h kurs podstaw arteterapii realizuje tylko rozszerzoną część praktyczną kursu, tzn. musi opanować rozszerzony materiał części teoretycznej, napisać 6 krótkich prac zaliczeniowych, wziąć, co najmniej dwa razy, udział w czacie, odbyć 30h zajęć praktycznych oraz rozwiązać test zaliczeniowy.

Kursant  odbywający 170h kurs podstaw arteterapii realizuje tylko rozszerzoną część praktyczną kursu, tzn. musi opanować rozszerzony materiał części teoretycznej, napisać 6 krótkich prac zaliczeniowych, wziąć, co najmniej dwa razy, udział w czacie, odbyć 100h zajęć praktycznych oraz rozwiązać test zaliczeniowy.
 
Kursant  odbywający 205h kurs instruktora arteterapii realizuje tylko rozszerzoną część praktyczną kursu, tzn. musi opanować rozszerzony materiał części teoretycznej, napisać 6 krótkich prac zaliczeniowych, wziąć, co najmniej dwa razy, udział w czacie, odbyć 130h zajęć praktycznych oraz rozwiązać test zaliczeniowy.
 
Kursant  odbywający 430h kurs instruktora arteterapii realizuje tylko rozszerzoną część praktyczną kursu, tzn. musi opanować rozszerzony materiał części teoretycznej, napisać 6 krótkich prac zaliczeniowych, wziąć, co najmniej dwa razy, udział w czacie, odbyć 300h zajęć praktycznych oraz rozwiązać test zaliczeniowy.
 

Zajęcia praktyczne Kursanci mogą odbyć u siebie w zakładzie pracy, bądź w wybranych przez siebie placówkach, np. warsztatach terapii zajęciowej, bądź w innych placówkach prowadzących arteterapię, np. w domach pomocy społecznej, środowiskowych domach samopomocy, świetlicach środowiskowych, fundacjach i stowarzyszeniach oraz w innych instytucjach.

Potwierdzeniem odbycia zajęć praktycznych jest dzienniczek zajęć praktycznych - wzory wypełnionych dzienniczków - materiały na kurs arteterapii.

Dzienniczek musi być wypełniony według instrukcji oraz podpisany i podstemplowany przez kierownika/dyrektora instytucji, w których Kursant odbywa zajęcia praktyczne. Z zajęć praktycznych kierownik/dyrektor ośrodka musi wystawić Kursantowi ocenę zaliczeniową.


Dlaczego warto wybrać rodzaj kursu z odbyciem zajęć praktycznych?
Wielu pracodawców oczekuje od swoich przyszłych pracowników posiadania doświadczenia zawodowego, bądź odbytych praktyk. Kursanci, którzy ukończą kurs z odbyciem zajęć praktycznych mają na zaświadczeniu wpisaną ilość godzin praktyk (patrz zaświadczenia). Dzięki czemu spełniają wymagania pracodawcy. Inni pracodawcy wymagają od swoich pracowników posiadania zaświadczenia o ukończeniu co najmniej 100h kursu.

przebieg

30h, 50h, 70h kursów arteterapii
 
Kursy odbywają się w formie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (on - line)
   
Kursy składają się z:
-  lekcji - wykładów (materiałów szkoleniowych do                             samodzielnego opanowania)
-  zadań do samodzielnego wykonania (krótkich prac         
   kontrolnych)
- testu zaliczeniowego,
- czatu.
przebieg

100h, 170h, 205, 430h kursów arteterapii
      
Kurs odbywa się w formie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (on - line)
   
Kurs składa się z:
- lekcji - wykładów (materiałów szkoleniowych do                             samodzielnego opanowania)
- zadań do samodzielnego wykonania (krótkich prac 
  kontrolnych)
testu zaliczeniowego,
- zajęć praktycznych

Kursanci odbywający 100h kurs odbywają 30h zajęć praktycznych,
Kursanci odbywający 170h kurs odbywają 100h zajęć praktycznych,
Kursanci odbywający 220h kurs odbywają 130h zajęć praktycznych,
Kursanci odbywający 430h kurs odbywają 300h zajęć praktycznych,

Zajęcia praktyczne Kursant może odbyć u siebie w zakładzie pracy, bądź w wybranej przez siebie w placówce, w której jest prowadzona arteterapii).

Potwierdzeniem odbycia zajęć praktycznych jest dzienniczek zajęć praktycznych. 

Dzienniczek musi być wypełniony według instrukcji oraz podpisany i podstemplowany przez kierownika/dyrektora instytucji, w której Kursant odbywa zajęcia praktyczne. Z zajęć praktycznych kierownik/dyrektor ośrodka musi wystawić Kursantowi ocenę zaliczeniową. Przykłady poprawnie wypełnionych dzienniczków znajdują się na podstronie - materiały na kurs arteterapii

Co należy uczynić, żeby zapisać się, odbyć i ukończyć 
30h, 50h, 70h kurs elementy arteterapii odbywający się z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (on - line)?.

W celu odbycia w/w kursów arteterapii z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość należy:

1. Wypełnić podanie 

     podanie
 
2. Przesłać do szkoły wymagane dokumenty - kserokopie dokumentu ze zdjęciem i nr PESEL (czyli np.: kserokopie dowodu osobistego, bądź prawa jazdy, paszportu, czy innego dokumentu oraz kserokopie świadectwa ukończenia szkoły średniej, bądź dyplomu ukończenia studiów wyższych).

Kserokopie prosimy wysłać na adres: 
Zachodniopomorskie Centrum Edukacji Zawodowe Optima              
      ul. Zwycięstwa 147                               
      75-950 Koszalin
       bądź zeskanować i przesłać na adres e-mail: szkolaoptima@o2.pl                 pzszoptima@o2.pl

3. Dokonać wpłaty. 
Opłata za 30h kurs elementy arteterapii wynosi 240,00 zł (słownie: dwieście czterdzieści złotych). 

Opłata za 50h kurs elementy arteterapii wynosi 350,00 zł (słownie: trzysta pięćdziesiąt złotych). Osoby wpłacające z góry całą kwotę wpłacają - 320,00 zł (słownie: trzysta dwadzieścia złotych).

Opłata za 70h kurs elementy arteterapii wynosi 460,00 zł (słownie: czterysta sześćdziesiąt złotych). Osoby wpłacające z góry całą kwotę wpłacają - 410,00 zł (słownie: czterysta dziesięć złotych)

Opłatę można podzielić maksymalnie na 3 raty.
Minimalna pierwsza wpłata nie może być niższa niż 100,00 zł (słownie: sto złotych).

             Wpłat należy dokonywać na konto:

             Prywatny Zespół Szkół Zaocznych Optima

             ul. Jaworowa 34, 75-681 Koszalin

             nr rachunku: 35 1950 0001 2006 0265 6270 0002   

             tytułem: (ilość godzin) np. 50h kurs arteterapii


4. Po dokonaniu zapisów, czyli wypełnieniu podania oraz przesłaniu kserokopii wymaganych dokumentów oraz

zaksięgowaniu się wpłaty na koncie szkoły Kursanci, 

otrzymują: e-mailem i listem poleconym: 

          - dostęp do szkolnej platformy edukacyjnej, na której znajdują                  się lekcje oraz tematy prac zaliczeniowych,
          - test zaliczeniowy,
          - rachunek na wpłaconą kwotę.


  
 

Co należy uczynić, żeby zapisać się, odbyć i ukończyć 
100h, 170h podstaw arteterapii oraz 205h, bądź 430h kurs instruktora arteterapii odbywający się z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na  odległość (on - line)?.

W celu odbycia jednego z wyżej wymienionych kursów z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość należy:

1. Wypełnić podanie 

     podanie
 
2.  Przesłać do szkoły wymagane dokumenty - kserokopie dokumentu ze zdjęciem i nr PESEL (czyli np.: kserokopie dowodu osobistego, bądź prawa jazdy, paszportu, czy innego dokumentu oraz kserokopie świadectwa ukończenia szkoły średniej, bądź dyplomu ukończenia studiów wyższych).
Kserokopie prosimy wysłać na adres: 
Zachodniopomorskie Centrum Edukacji Zawodowej Optima                  
      ul. Zwycięstwa 147                               
      75-950 Koszalin
       bądź zeskanować i przesłać na adres e-mail: szkolaoptima@o2.pl                 pzszoptima@o2.pl

3. Dokonać wpłaty. 
Opłata za 100h kurs podstaw arteterapii wynosi 660,00 zł (słownie: sześćset sześćdziesiąt złotych). 
Opłatę można podzielić maksymalnie na 5 rat.
Minimalna pierwsza wpłata nie może być niższa niż 100,00 zł (słownie: sto złotych).
Osoby wpłacające z góry pełną kwotę wpłacają 600,00 zł (słownie: sześćset złotych 00/100).

Opłata za 170h kurs podstaw arteterapii wynosi 720,00 zł (słownie: siedemset dwadzieścia złotych). 
Opłatę można podzielić maksymalnie na 5 rat.
Minimalna pierwsza wpłata nie może być niższa niż 100,00 zł (słownie: sto złotych).
Osoby wpłacające z góry pełną kwotę wpłacają 660,00 zł (słownie: sześćset sześćdziesiąt złotych 00/100).

Opłata za 220h kurs instruktora arteterapii wynosi 960,00 zł (słownie: dziewięćset sześćdziesiąt złotych). 
Opłatę można podzielić maksymalnie na 5 rat.
Minimalna pierwsza wpłata nie może być niższa niż 100,00 zł (słownie: sto złotych).
Osoby wpłacające z góry pełną kwotę wpłacają 890,00 zł (słownie: osiemset dziewięćdziesiąt złotych 00/100).
 
Opłata za 430h kurs instruktora arteterapii wynosi 1060,00 zł (słownie: jeden tysiąc sześćdziesiąt złotych). 
Opłatę można podzielić maksymalnie na 5 rat.
Minimalna pierwsza wpłata nie może być niższa niż 100,00 zł (słownie: sto złotych).
Osoby wpłacające z góry pełną kwotę wpłacają 990,00 zł (słownie: dziewięćset dziewięćdziesiąt złotych 00/100).

             Wpłat należy dokonywać na konto:

             Prywatny Zespół Szkół Zaocznych Optima

             ul. Jaworowa 34, 75-681 Koszalin

             nr rachunku: 35 1950 0001 2006 0265 6270 0002   

             tytułem: (ilość godzin) np. 205h kurs arteterapii


4. Po dokonaniu zapisów, czyli wypełnieniu podania oraz przesłaniu kserokopii wymaganych dokumentów oraz

zaksięgowaniu się wpłaty na koncie szkoły Kursanci, 

otrzymują: e-mailem i listem poleconym: 

          - dostęp do szkolnej platformy edukacyjnej, na której znajdują                  się lekcje oraz tematy prac zaliczeniowych,
          - dzienniczek zajęć praktycznych, wraz z instrukcją wypełniania,
          - test zaliczeniowy,
          - rachunek na wpłaconą kwotę.        
 
 
Co należy uczynić, żeby ukończyć jeden z kursów arteterapii odbywający się w formie z wykorzystaniem metod 
i technik kształcenia na odległość (on - line)?
W celu odbycia kursów arteterapii z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość należy:
 
1. Opanować materiał kształcenia znajdujący się na szkolnej platformie edukacyjnej, bądź na płycie. Zobacz przykładową lekcję.

2. Napisać krótkie prace zaliczeniowe na tematy mieszczone pod lekcjami. Prace zaliczeniowe Kursanci przesyłają bezpośrednio na szkolną platformę           edukacyjną.

3. Wziąć udział w co najmniej 2 czatach,

4. Rozwiązać test zaliczeniowy i odesłać go na adres szkoły - Zachodniopomorskie Centrum Edukacji Zawodowej Optima                                                     ul. Zwycięstwa 147  75-950 Koszalin

5. Kursanci, którzy biorą udział w 100h, 170h, bądź 205h, czy 430h kursie arteterapii odbywają 30, bądź 100, 130, bądź 300h zajęć praktycznych. 

    Po zakończeniu zajęć praktycznych Kursanci przesyłają na adres szkoły wypełniony, podpisany i oceniony dzienniczek zajęć praktycznych - adres             do wysyłki - Zachodniopomorskie Centrum Edukacji Zawodowej Optima ul. Zwycięstwa 147  75-950 Koszalin

 

Uwaga

Osoby, które nie posiadają komputera, bądź nie mają dostępu do internetu mogą odbyć powyższe kursy arteterapii w formie w formie tradycyjnej (korespondencyjnej).

Kursanci, którzy wybrali udział w kursie w formie: tradycyjnej, po:
1. wypełnieniu podania (po wypełnieniu podania (podanie) prosimy o telefon (nr tel. 94 340-39-72, bądź 600-297-157) z informacją, że kurs będę odbywał(a) w formie tradycyjnej (korespondencyjnej).
2. przesłaniu wymaganych dokumentów,
3. dokonaniu płatności
otrzymują listem: 
         - materiały dydaktyczne nagrane na płycie do samodzielnego opanowania oraz tematy prac zaliczeniowych,
          - test zaliczeniowy,
          - rachunek na wpłaconą kwotę.
          - Kursanci, którzy biorą udział w kursie z zajęciami praktycznymi, otrzymują ponadto dzienniczek zajęć praktycznych wraz z instrukcją                              wypełniania. 

            Kursanci, którzy wybrali udział w formie tradycyjnej prace zaliczeniowe, test, wypełniony, podpisany i oceniony dzienniczek zajęć praktycznych,               przesyłają na adres szkoły wysyłki - Zachodniopomorskie Centrum Edukacji Zawodowej Optima ul. Zwycięstwa 147  75-950 Koszalin

 

  
     Masz pytania odnośnie kursu?.
     Pisz odpiszemy. 

     
##formID2d510a95d9965371d26566f2040c37acend##
 

 


zobacz także:
 
    szydełkowo                  pracowniaagnieszka.pl                   lalki tildy