Prywatny Zespół Szkół Zaocznych Optima
Najlepsze szkoły 
dla dorosłych.
  


   
   Wszystko na temat kwalifikacyjnego

   kursu zawodowego w zawodzie: 

  opiekun medyczny


     odbywającego się w formie zaocznej 
                                

    Zdobądź pewny zawód już po 10 miesiącach nauki.

     Nauka w zawodzie: opiekun medyczny trwa zaledwie 1 rok.

     Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym, w piątki (od godz. 16,00 do            20,00) i w soboty (w godz. 8,00 - 14,00).
 
 
 
 
  
        Nauka na kwalifikacyjnym kursie zawodowym w zawodzie: opiekun medyczny trwa zaledwie 10 miesięcy.
        Nauka rozpoczyna się już 15 września 2017r.
 

 

Na podstawie rozporządzenia MEN z dnia 11 stycznia 2012r. w sprawie kształcenia
 ustawicznego w formach pozaszkolnych
(patrz rozporządzenie) oraz nowelizacji w/w rozporządzenia z dnia 16.10.2012r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (patrz rozporządzenie) można prowadzić kształcenie osób dorosłych w formie kwalifikacyjnych kursów zawodowych. 
Kwalifikacyjne kursy zawodowe mogą odbywać się w formie  stacjonarnej, zaocznej oraz metod i technik kształcenia na odległość.
 
W związku z powyższym udostępniamy wszystkim chętnym kwalifikacyjny kurs zawodowy w zawodzie: OPIEKUN MEDYCZNY w formie zaocznej.

Szkoła posiada uprawnienia do prowadzenia kwalifikacyjnych kursów zawodowych w zawodzie: opiekun medyczny oraz profesjonalnie wyposażone pracownie do kształcenia w zawodzie: opiekuna medycznego. 
 

Do kogo skierowany jest kwalifikacyjny kurs zawodowy w zawodzie: OPIEKUN MEDYCZNY w formie zaocznej?.

Kwalifikacyjny kurs zawodowy w zawodzie: OPIEKUN MEDYCZNY w formie zaocznej jest skierowany do wszystkich osób posiadających minimum wykształcenie zawodowe.
 

Jakie kwalifikacje daje mi ukończenie kwalifikacyjnego kursu zawodowego zawodzie: opiekun medyczny?

Ukończenie w/w kursu daje pełne kwalifikacje do wykonywania zawodu: 
OPIEKUNA MEDYCZNEGO.
 
Osoba kończąca kwalifikacyjny kurs zawodowy otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego na druku MEN - patrz zaświadczenie
 
Osoba, która ukończyła kwalifikacyjny kurs zawodowy w formie zaocznej  
w zawodzie: OPIEKUN MEDYCZNY może przystąpić do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.

Kursant, który przystąpi do egzaminu zawodowego i go zda otrzymuje dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie: opiekun medyczny wydany przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Poznaniu. Egzamin zawodowy odbywa się w szkole. 
Szkoła posiada uprawnienia szkoły publicznej i jest ośrodkiem egzaminacyjnym (uprawnienia nadane przez OKE Poznań). Wydawane przez szkołę świadectwa i zaświadczenia są dokumentami państwowymi.
 

Czym  są  kwalifikacyjne  kursy  zawodowe?

KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE (KKZ) to nowość Ministerstwa Edukacji Narodowej. Kwalifikacyjne kursy zawodowe to elastyczne, nowoczesne kształcenie zawodowe dające możliwość przygotowania się do uzyskania tytułu technika niezależnie od posiadanego wykształcenia.

Zgodnie z reformą MEN, od września 2012 r. w system oświaty zostają włączone kwalifikacyjne kursy zawodowe dla osób dorosłych, podczas których osoby pełnoletnie będą mogły zdobyć lub uzupełnić kwalifikacje zawodowe oraz uzyskać tytuł technika w danym zawodzie.

W kwalifikacyjnych kursach zawodowych mogą uczestniczyć wszystkie zainteresowane osoby bez względu na wykształcenie. Jedynym wymogiem jest skończenie 18 roku życia. Przy zapisie wymagamy jedynie dowodu osobistego.

Kierunki w ramach kwalifikacyjnych kursów zawodowych prowadzone są według programu nauczania uwzględniającego podstawę programową MEN. Po zakończeniu każdej z kwalifikacji, absolwent uzyskuje zaświadczenie o ukończeniu kursu. Następnie przystępuje do zewnętrznego egzaminu zawodowego potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w zakresie danej kwalifikacji i po jego zdaniu otrzymuje od Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie.

Po zdobyciu wszystkich kwalifikacji na danym kierunku (jednej, częściej dwóch lub nawet trzech – K1, K2, K3) oraz wykazaniu posiadania wykształcenia średniego osoba będzie miała możliwość uzyskania dyplomu technika.

A czym dokładnie jest kwalifikacja?

Kwalifikacja w zawodzie stanowi wyodrębniony w danym zawodzie zestaw oczekiwanych efektów kształcenia. Osiągnięcie tych efektów potwierdza świadectwo wydane przez okręgową komisję egzaminacyjną, po zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w zakresie jednej kwalifikacji. Należy przez to rozumieć, że uzyskanie kwalifikacji potwierdzane jest w ramach egzaminów zewnętrznych.

Dzięki podziale każdego zawodu na kwalifikacje, możliwe jest szybsze przekwalifikowanie się lub zdobycie nowych uprawnień zawodowych. W obrębie pokrewnych zawodów wymagane są często te same kwalifikacje – co oznacza, że uczeń, który zdobędzie w trakcie nauki szkolnej kilka pokrewnych kwalifikacji będzie mógł wykonywać więcej niż jeden zawód.

System kwalifikacyjnych kursów zawodowych daje niezwykłą szansę osobom bez wykształcenia średniego na zdobycie tytułu technika. Mogą one już teraz zdobywać kwalifikacje na poziomie technika i jednocześnie przygotowywać się do uzyskania wykształcenia średniego.

Absolwenci zasadniczych szkół zawodowych mają teraz możliwość uzupełnienia „brakujących” kwalifikacji do poziomu technika bez konieczności powtarzania zakresu kształcenia odbytego w zasadniczej szkole zawodowej. Dotychczas absolwent zasadniczej szkoły zawodowej w celu uzyskania tytułu technika musiał ukończyć 3-letnie technikum uzupełniające lub 4-letnie technikum dla dorosłych. Podział zawodów na kwalifikacje ma kluczowe znaczenie dla podniesienia jakości kształcenia w szkolnictwie zawodowym oraz zbliżenia go do rynku pracy, ponieważ stwarza podstawy do uelastycznienia kształcenia zawodowego i dostosowania go do indywidualnych potrzeb i możliwości uczących się.

Kwalifikacyjne kursy zawodowe zapewniają bardzo dużą elastyczność. Jeśli potrzebujesz jedynie wybraną kwalifikację w zawodzie, nie musisz już przerabiać całego programu Technika. Od teraz możesz skończyć jedynie wybrany kwalifikacyjny kurs zawodowy i zdobyć bardzo konkretne umiejętności z zakresu określonej kwalifikacji.


szkolny plan nauczania z zawodzie: opiekun medyczny
  
Kim jest opiekun medyczny?

Opiekun medyczny rozpoznaje i rozwiązuje problemy opiekuńcze osoby chorej i niesamodzielnej w różnym stopniu zaawansowania choroby i w różnym wieku; pomagania osobie chorej i niesamodzielnej w zaspakajaniu potrzeb bio-psycho-społecznych; asystuje pielęgniarce i innemu personelowi medycznemu podczas wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych. Opiekun medyczny posiada wiedzę i umiejętności z zakresu konserwacji, dezynfekcji przyborów i narzędzi stosowanych podczas wykonywania zabiegów.

Perspektywy zatrudnienia:

Opiekun medyczny wykonuje usługi pielęgnacyjne pod nadzorem lekarzy i pielęgniarek. Pracę znajdziesz m.in. w szpitalach, domach pomocy społecznej a nawet w prywatnych mieszkaniach.


 

Wszystko o kursie.
 
Kurs rozpoczyna się  15 września br. i trwa do czerwca 2018r. (dwa semestry)

Zajęcia odbywają się w Zespole Szkół Nr 10 w Koszalinie, ul. Gnieźnieńska 6 

Zajęcia odbywają się w piątki i w soboty semestry (w piątki w godz. 16,00-20,00, w soboty od godz. 8,00 do 14,00).

W ciągu semestru odbywa się 11 dwudniowych zjazdów.

 
Każdy kursant biorący udział w kursie musi odbyć 160h praktyki zawodowej.
Praktyki zawodowe  można odbywać w swoim  miejscu  pracy, tzn. osoby pracujące w szpitalach mogą odbywać w/w zajęcia na oddziałach, na których pracują.
Pozostałym osobom szkoła zapewnia praktyki zawodowe.
W celu potwierdzenia odbycia praktyk Kursant wypełnia dzienniczki: praktyk zawodowych według podanego wzoru i instrukcji. Wypełnione dzienniczki muszą być podpisane i opieczętowane przez przełożonego,  pełniącego funkcję opiekuna kursanta. 

Szkoła zapewnia kursantom materiały dydaktyczne w formie dostosowanej do kształcenia na kursie.
 

Kurs  jest  odpłatny odpłatność  za  kurs  wynosi  tylko 1000,00 zł.


Odpłatność za kurs wnosi się w miesięcznych ratach po 100,0 zł
Odpłatność można wnosić w miesięcznych ratach. Minimalna pierwsza wpłata wynosi: 100,00 zł.  
 
Osoby, które jednocześnie podejmą kształcenie w naszej szkole policealnej w zawodach: asystent osoby niepełnosprawnej, bądź opiekun w domu pomocy społecznej wpłacają tylko pierwszą ratę. Z pozostałych opłat zostają zwolnione.

 

Co należy zrobić żeby zapisać się na kwalifikacyjny kurs zawodowy w zawodzie: opiekun medyczny?.

W celu zapisania się na kurs należy wypełnić podanie


podanie w wersji papierowej - pobierz podanie
 
bądź wypełnij podanie w formie elektronicznej:
            
                               
##formID3bce8ffd2974a94c6332f674d6a5977eend##
>Podanie<
Prywatny Zespół Szkół Zaocznych Optima Policealna Szkoła dla Dorosłych Optima
Zwracam się z prośbą o przyjęcie mnie na kwalifikacyjny kurs zawodowy w zawodzie: opiekun medyczny odbywający się w formie:
>Oświadczam, że dane zawarte w niniejszym formularzu są prawdziwe. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Prywatny Zespół Szkół Zaocznych Optima<
  >undefined<


Następnie dostarczyć do sekretariatu szkoły (można w późniejszym okresie czasu):
ul. Zwycięstwa  147
75-950 Koszalin
1. świadectwo ukończenia szkoły zawodowej, bądź szkoły średniej.
2. kserokopie dowodu osobistego (dowód kserujemy na miejscu)
 
Ponadto Kandydat, będzie musiał dostarczyć do szkoły:
3. zaświadczenie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w danym zawodzie, gdzie w trakcie realizacji praktycznej nauki zawodu występuje narażenie na działanie czynników szkodliwych, niebezpiecznych lub uciążliwych dla zdrowia.
4. Kursanci, którzy nie pracują w szpitalach, będą musieli wyrobić książeczkę zdrowia w Sanepidzie, w celu odbycia praktyk zawodowych na oddziale szpitalnym. 
Uwaga
Szkoła wystawia skierowania na badania do lekarza medycyny pracy oraz do Sanepidu, dzięki czemu Kursanci nie płacą za w/w badania.


Masz pytania odnośnie kursu?.

Pisz odpiszemy.

##formID8aaac9d1889eab8910280da683613cefend##
  >undefined<