Prywatny Zespół Szkół Zaocznych Optima
Najlepsze szkoły 
dla dorosłych.
Wszystko na temat:

kursów instruktora kulturalno - oświatowego

odbywających się w formie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (on - line)                           
70h  
kursu instruktora kulturalno - oświatowego

120h  
kursu instruktora kulturalno - oświatowego

170h  
kursu instruktora kulturalno - oświatowego
      

220h  
kursu instruktora kulturalno - oświatowego
    
                                                            

Wszystko na temat kursów instruktora kulturalno - oświatowego odbywających się w formie zaocznej - czytaj więcej
 

Zapoznaj się z również z naszymi pozostałymi kursami i szkoleniami dla terapeutów, odbywającymi się w formie w formie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość: kursami terapii zajęciowej, kursem arteterapii, kursem aktywizacji osoby podopiecznej, kursem muzykoterapii dla terapeutów, kursem biblioterapii dla terapeutów. Zapoznaj się również z naszymi pozostałymi kursami dla terapeutów:  http://optima.szkola.pl/platformamoodle
 
 
Program kursów instruktora kulturalno - oświatowego jest programem autorskim.

Program kursu został opracowany pod kątem osób pracujących, bądź mających zamiar rozpocząć pracę na stanowisku instruktora kulturalno - oświatowego w warsztatach terapii zajęciowej, domach pomocy społecznej, świetlicach środowiskowych, środowiskowych domach samopomocy,
w fundacjach i stowarzyszeniach zajmujących się aktywizacją osób podopiecznych, w ośrodkach rehabilitacyjnych i podobnych instytucjach opiekuńczych, gdzie wymagana jest praca z podopiecznym. Główną uwagę w programie kursu położyliśmy na opanowanie rodzajów terapii zajęciowej, ze szczególnym uwzględnieniem metod arteterapii.   
 
 
Podbudowa kursów: wykształcenie średnie.
 
 
Cel kursów instruktora kulturalno - oświatowego.

Celem kursów jest przygotowanie do pracy na stanowisku instruktora kulturalno - oświatowego.
 

forma zajęć:
 
Kurs odbywa się w formie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (on - line)
 

Do kogo skierowane są kursy instruktora kulturalno - oświatowego?                

Kursy instruktora kulturalno - oświatowego odbywające się w formie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (on - line), skierowane są głównie do osób pracujących na stanowiskach pracownika/instruktora kulturalno - oświatowego, bądź w swojej pracy wykonujących elementy pracy kulturalno - oświatowej w warsztatach terapii zajęciowej, środowiskowych domach samopomocy, świetlicach środowiskowych, domach pomocy społecznych, w pozostałych instytucjach opiekuńczych oraz w innych instytucjach prowadzących działalność kulturalno - oświatową
Kursy skierowane są także do osób, nie pracujących w zawodzie, a chcących poszerzyć swoją wiedzę o program kursu.

 
 
Nabór na kurs odbywający się w formie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (on - line) trwa cały czas w sposób ciągły. 
Kurs można rozpocząć i skończyć w dowolnym, pasującym kursantowi terminie.                          
 

  
      czas trwania kursu - odpowiednio: 70h, 120h, 170h, 220h
 
 

Jakie uprawnienia daje mi ukończenie kursu instruktora kulturalno - oświatowego odbywającego się w formie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość?.
Kursant biorący udział w kursie instruktora kulturalno - oświatowego odbywającego się z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość otrzymuje takie samo zaświadczenie o ukończeniu kursu, jak kursant biorący udział w kursie odbywającym się w formie zaocznej. Czyli zaświadczenie wydane na druku MEN przez Zachodniopomorskie Centrum Edukacji Zawodowej Optima zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej.
 
Po ukończeniu 70h kursu instruktora kulturalno - oświatowego Kursant otrzymuje następujące zaświadczenie:  

       zaświadczenie        suplement do zaświadczenia

Po ukończeniu 120h kursu instruktora kulturalno - oświatowego Kursant otrzymuje następujące zaświadczenie:

      zaświadczenie         suplement do zaświadczenia

Po ukończeniu 170h kursu instruktora kulturalno - oświatowego Kursant otrzymuje następujące zaświadczenie:

      zaświadczenie         suplement do zaświadczenia

Po ukończeniu 220h kursu instruktora kulturalno - oświatowego Kursant otrzymuje następujące zaświadczenie:

      zaświadczenie         suplement do zaświadczenia

W związku z faktem, że program kursu skierowany jest głównie do osób pracujących w sferze usług opiekuńczych istnieje możliwość, na życzenie Kursanta, o dopisek na zaświadczeniu, że dany Kursant ukończył np.: 120h kurs instruktora kulturalno - oświatowego w warsztatach terapii zajęciowej, bądź w domu pomocy społecznej, czy w instytucjach opiekuńczych, czy też w innej placówce.  

 

Czym różnią się poszczególne kursy instruktora kulturalno - oświatowego, tj.: 70h kurs od 120h kursu oraz od kursów 170h i 220h?

Kursy różnią się od siebie ilością godzin przeznaczonych na zajęcia praktyczne.
Kursant odbywający 70h kurs instruktora kulturalno - oświatowego realizuje tylko część praktyczną kursu, tzn. musi opanować materiał części teoretycznej, napisać prace zaliczeniowe, wziąć, co najmniej dwa razy, udział w czacie oraz rozwiązać test zaliczeniowy.
Kursant  odbywający 120h kurs instruktora kulturalno - oświatowego oprócz części teoretycznej musi odbyć 50h zajęć praktycznych.
Kursant  odbywający 170h kurs instruktora kulturalno - oświatowego oprócz części teoretycznej musi odbyć 100h zajęć praktycznych.
Kursant  odbywający 220h kurs instruktora kulturalno - oświatowego oprócz części teoretycznej musi odbyć 150h zajęć praktycznych.

Zajęcia praktyczne Kursanci mogą odbyć u siebie w zakładzie pracy, bądź w wybranych przez siebie placówkach, np. w domach pomocy społecznej, warsztatach terapii zajęciowej, środowiskowych domach samopomocy, świetlicach środowiskowych, fundacjach i stowarzyszeniach oraz w innych instytucjach prowadzących działalność kulturalno - oświatową.

Potwierdzeniem odbycia zajęć praktycznych jest dzienniczek zajęć praktycznych - wzory wypełnionych dzienniczków - materiały na kurs instruktora kulturalno-oświatowego.

Dzienniczek musi być wypełniony według instrukcji oraz podpisany i podstemplowany przez kierownika/dyrektora instytucji, w których Kursant odbywa zajęcia praktyczne. Z zajęć praktycznych kierownik/dyrektor ośrodka musi wystawić Kursantowi ocenę zaliczeniową.


Dlaczego warto wybrać rodzaj kursu z odbyciem zajęć praktycznych?
Wielu pracodawców oczekuje od swoich przyszłych pracowników posiadania doświadczenia zawodowego, bądź odbytych praktyk. Kursanci, którzy ukończą kurs z odbyciem zajęć praktycznych mają na zaświadczeniu wpisaną ilość godzin praktyk (patrz zaświadczenia). Dzięki czemu spełniają wymagania pracodawcy. Inni pracodawcy wymagają od swoich pracowników posiadania zaświadczenia o ukończeniu co najmniej 100h kursu.
 

przebieg

70h kursu instruktora kulturalno - oświatowego

Kurs odbywa się w formie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (on - line)
   
Kurs składa się z:
-  lekcji - wykładów (materiałów szkoleniowych do                             samodzielnego opanowania)
-  zadań do samodzielnego wykonania (krótkich prac kontrolnych)
- testu zaliczeniowego,
- czatu.
przebieg

120h, 170h, 220h kursów instruktora kulturalno - oświatowego
      
Kurs odbywa się w formie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (on - line)
   
Kurs składa się z:
- lekcji - wykładów (materiałów szkoleniowych do                               samodzielnego opanowania)
- zadań do samodzielnego wykonania (krótkich prac kontrolnych)
testu zaliczeniowego,
- zajęć praktycznych
Kursanci odbywający 120h kurs odbywają 50h zajęć praktycznych,
Kursanci odbywający 170h kurs odbywają 100h zajęć praktycznych,
Kursanci odbywający 220h kurs odbywają 150h zajęć praktycznych,
 
Zajęcia praktyczne Kursant może odbyć u siebie w zakładzie pracy, bądź w wybranej przez siebie w placówce, w której jest prowadzona działalność kulturalno - oświatowa).

Potwierdzeniem odbycia zajęć praktycznych  jest  dzienniczek zajęć praktycznych. 

Dzienniczek musi być wypełniony według instrukcji oraz podpisany i podstemplowany przez kierownika/dyrektora instytucji, w której Kursant odbywa zajęcia praktyczne. Z zajęć praktycznych kierownik/dyrektor ośrodka musi wystawić Kursantowi ocenę zaliczeniową. Przykłady poprawnie wypełnionych dzienniczków znajdują się na podstronie - materiały na kurs instruktora kulturalno-oświatowego.

 

Co należy uczynić, żeby zapisać się, odbyć i ukończyć 
70h kurs instruktora kulturalno-oświatowego odbywający się z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość? (on - line).

W celu odbycia 70h kursu instruktora kulturalno - oświatowego z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość należy:

1. Wypełnić podanie 

     podanie
 
2. Przesłać do szkoły wymagane dokumenty - kserokopie dokumentu ze zdjęciem i nr PESEL (czyli np.: kserokopie dowodu osobistego, bądź prawa jazdy, paszportu, czy innego dokumentu oraz kserokopie świadectwa ukończenia szkoły średniej, bądź dyplomu ukończenia studiów wyższych).

Kserokopie prosimy wysłać na adres: 
Zachodniopomorskie Centrum Edukacji Zawodowej Optima                  
      ul. Zwycięstwa 147                               
      75-950 Koszalin
       bądź zeskanować i przesłać na adres e-mail: szkolaoptima@o2.pl                 pzszoptima@o2.pl

3. Dokonać wpłaty. 
Opłata za 70h kurs instruktora kulturalno-oświatowego wynosi 530,00 zł (słownie: pięćset trzydzieści złotych). 
Opłatę można podzielić maksymalnie na 3 raty.
Minimalna pierwsza wpłata nie może być niższa niż 100,00 zł (słownie: sto złotych).
Osoby wpłacające z góry pełną kwotę wpłacają 480,00 zł (słownie: czterysta osiemdziesiąt złotych 00/100).

             Wpłat należy dokonywać na konto:

             Prywatny Zespół Szkół Zaocznych Optima

             ul. Jaworowa 34, 75-681 Koszalin

             nr rachunku: 35 1950 0001 2006 0265 6270 0002   

             tytułem: 70h kurs instruktora kulturalno-oświatowego


4. Po dokonaniu zapisów, czyli wypełnieniu podania oraz przesłaniu kserokopii wymaganych dokumentów oraz

zaksięgowaniu się wpłaty na koncie szkoły Kursanci, 

otrzymują: e-mailem i listem poleconym: 

          - dostęp do szkolnej platformy edukacyjnej, na której znajdują się lekcje               oraz tematy prac zaliczeniowych,
          - test zaliczeniowy,
          - rachunek na wpłaconą kwotę.


  
 

Co należy uczynić, żeby zapisać się, odbyć i ukończyć 
120h kurs instruktora kulturalno-oświatowego 
170h kurs instruktora kulturalno-oświatowego
220h kurs instruktora kulturalno-oświatowego
odbywający się z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na  odległość? (on - line).

W celu odbycia jednego z wyżej wymienionych kursów z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość należy:

1. Wypełnić podanie 

     podanie
 
2.  Przesłać do szkoły wymagane dokumenty - kserokopie dokumentu ze zdjęciem i nr PESEL (czyli np.: kserokopie dowodu osobistego, bądź prawa jazdy, paszportu, czy innego dokumentu oraz kserokopie świadectwa ukończenia szkoły średniej, bądź dyplomu ukończenia studiów wyższych).
Kserokopie prosimy wysłać na adres: 
Zachodniopomorskie Centrum Edukacji Zawodowej Optima                  
      ul. Zwycięstwa 147                               
      75-950 Koszalin
       bądź zeskanować i przesłać na adres e-mail: szkolaoptima@o2.pl                 pzszoptima@o2.pl

3. Dokonać wpłaty. 
Opłata za 120h kurs instruktora kulturalno-oświatowego wynosi 670,00 zł (słownie: sześćset siedemdziesiąt złotych). 
Opłatę można podzielić maksymalnie na 3 raty.
Minimalna pierwsza wpłata nie może być niższa niż 100,00 zł (słownie: sto złotych).
Osoby wpłacające z góry pełną kwotę wpłacają 620,00 zł (słownie: sześćset dwadzieścia złotych 00/100).

Opłata za 170h kurs instruktora kulturalno-oświatowego wynosi 770,00 zł (słownie: siedemset siedemdziesiąt złotych). 
Opłatę można podzielić maksymalnie na 3 raty.
Minimalna pierwsza wpłata nie może być niższa niż 100,00 zł (słownie: sto złotych).
Osoby wpłacające z góry pełną kwotę wpłacają 720,00 zł (słownie: siedemset dwadzieścia złotych 00/100).

Opłata za 220h kurs instruktora kulturalno-oświatowego wynosi 870,00 zł (słownie: osiemset siedemdziesiąt złotych). 
Opłatę można podzielić maksymalnie na 3 raty.
Minimalna pierwsza wpłata nie może być niższa niż 100,00 zł (słownie: sto złotych).
Osoby wpłacające z góry pełną kwotę wpłacają 820,00 zł (słownie: osiemset dwadzieścia złotych 00/100).
.

             Wpłat należy dokonywać na konto:

             Prywatny Zespół Szkół Zaocznych Optima

             ul. Jaworowa 34, 75-681 Koszalin

             nr rachunku: 35 1950 0001 2006 0265 6270 0002   

             tytułem: 120h, bądź 170h, bądź 220h kurs instruktora                      kulturalno-oświatowego


4. Po dokonaniu zapisów, czyli wypełnieniu podania oraz przesłaniu kserokopii wymaganych dokumentów oraz

zaksięgowaniu się wpłaty na koncie szkoły Kursanci, 

otrzymują: e-mailem i listem poleconym: 

          - dostęp do szkolnej platformy edukacyjnej, na której znajdują się lekcje               oraz tematy prac zaliczeniowych,
          - dzienniczek zajęć praktycznych, wraz z instrukcją wypełniania,
          - test zaliczeniowy,
          - rachunek na wpłaconą kwotę.        
 
 
Co należy uczynić, żeby ukończyć kurs instruktora kulturalno-oświatowego odbywający się w formie z wykorzystaniem metod 
i technik kształcenia na odległość (on - line)?
W celu odbycia kursu instruktora kulturalno-oświatowego z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość należy:
 
1. Opanować materiał kształcenia znajdujący się na szkolnej platformie edukacyjnej, bądź na płycie. Zobacz przykładową lekcję.

2. Napisać krótkie prace zaliczeniowe na tematy mieszczone pod lekcjami. Prace zaliczeniowe Kursanci przesyłają bezpośrednio na szkolną platformę edukacyjną.

3. Wziąć udział w co najmniej 2 czatach,

4. Rozwiązać test zaliczeniowy i odesłać go na adres szkoły - Zachodniopomorskie Centrum Edukacji Zawodowej Optima ul. Zwycięstwa 147  75-950 Koszalin

5. Kursanci, którzy biorą udział w 120h, bądź 170h, czy 220h kursie instruktora kulturalno-oświatowego odbywają 50, bądź 100, bądź 150h zajęć praktycznych. 

    Po zakończeniu zajęć praktycznych Kursanci przesyłają na adres szkoły wypełniony, podpisany i oceniony dzienniczek zajęć praktycznych - adres do wysyłki -                 - Zachodniopomorskie Centrum Edukacji Zawodowej Optima ul. Zwycięstwa 147  75-950 Koszalin

 

Uwaga

Osoby, które nie posiadają komputera, bądź nie mają dostępu do internetu mogą odbyć powyższe kursy instruktora kulturalno-oświatowego w formie w formie tradycyjnej (korespondencyjnej).

Kursanci, którzy wybrali udział w kursie w formie: tradycyjnej, po:
1. wypełnieniu podania (po wypełnieniu podania (podanie) prosimy o telefon (nr tel. 94 340-39-72, bądź 600-297-157) z informacją, że kurs będę odbywał(a) w             formie tradycyjnej (korespondencyjnej).
2. przesłaniu wymaganych dokumentów,
3. dokonaniu płatności
otrzymują listem: 
         - materiały dydaktyczne nagrane na płycie do samodzielnego opanowania oraz tematy prac zaliczeniowych,
          - test zaliczeniowy,
          - rachunek na wpłaconą kwotę.
          - Kursanci, którzy biorą udział w 120h, bądź 170h, czy 220h kursie instruktora kulturalno-oświatowego otrzymują ponadto dzienniczek zajęć praktycznych 
            wraz z instrukcją wypełniania. 

            Kursanci, którzy wybrali udział w formie tradycyjnej prace zaliczeniowe, test, wypełniony, podpisany i oceniony dzienniczek zajęć praktycznych, przesyłają na                 adres szkoły wysyłki - Zachodniopomorskie Centrum Edukacji Zawodowej Optima ul. Zwycięstwa 147  75-950 Koszalin

 

zobacz także:
 
    szydełkowo                  pracowniaagnieszka.pl                   lalki tildy