Prywatny Zespół Szkół Zaocznych Optima
Najlepsze szkoły 
dla dorosłych.
                     Zapisz się do szkoły policealnej                             
                                   i odbierz stypendium   
                                                                   
szkoły, kursy, szkolenia
                                                    
Rok założenia 1992r.
Jesteśmy z Wami już 20 lat
Aktualnie proponujemy podjęcie następujących
form kształcenia:
                                                    
szkoła policealna (bezpłatna nauka)
kursy:
- kurs terapii zajęciowej
- kurs instruktor terapii zajęciowej
- terapia pedagogiczna
- oligofrenopedagogika
- opiekun osoby starszej
i niepełnosprawnej
 
kursy języka migowego
szkolenia bhp, p.poż., pierwsza pomoc
kursy i szkolenia dla nauczycieli
kursy, warsztaty i szkolenia organizowane na zamówienia firm i instytucji


Trwa

Akcja Rekrutacja!

przyprowadź do szkoły kolegę, koleżankę

i odbierz bon o wartości 50,00 zł.


 

Stypendia dla bezrobotnych podejmujących naukę   Bezrobotnym bez kwalifikacji zawodowych
po spełnieniu określonych warunków może przysługiwać stypendium za podjęcie i kontynuowanie nauki.


Zasady przyznawania i wypłaty stypendium:

1. Stypendium przyznaje się osobie bezrobotnej, która nie posiada kwalifikacji
do wykonywania jakiegokolwiek zawodu potwierdzonych dyplomem, świadectwem,
zaświadczeniem instytucji szkoleniowej lub innym dokumentem uprawniającym do
wykonywania zawodu, jeżeli w okresie 12 miesięcy od dnia zarejestrowania w
powiatowym urzędzie pracy podjęła dalszą naukę w szkole ponadgimnazjalnej dla
dorosłych będącej szkołą publiczną lub niepubliczną o uprawnieniach szkoły
publicznej albo w szkole wyższej, gdzie studiuje w formie studiów
niestacjonarnych.

2. Stypendium przysługuje osobie wymienionej w pkt.1 pod warunkiem nie
przekroczenia wysokości dochodu na osobę w rodzinie* w rozumieniu przepisów o
pomocy społecznej, uprawniającego do świadczeń z pomocy społecznej.

3. Do dochodu nie wlicza się kwoty tego stypendium.

4. Stypendium przyznaje się na wniosek osoby uprawnionej w wysokości 100 %
kwoty zasiłku podstawowego, od dnia podjęcia nauki na okres 12 miesięcy.

5. W przypadku kontynuacji nauki stypendium może być wypłacane do czasu jej
ukończenia zgodnego z programem nauczania.

6. Stypendium nie przysługuje w przypadku przerwania nauki.

7. Bezrobotny uprawniony do stypendium z tytułu podjęcia nauki, który utracił
status bezrobotnego na okres krótszy niż 365 dni z powodu podjęcia
zatrudnienia, innej pracy zarobkowej, pozarolniczej działalności lub
uzyskiwania przychodu w wysokości przekraczającej połowę minimalnego
wynagrodzenia za pracę miesięcznie i zarejestrował się w Urzędzie jako bezrobotny
w okresie 14 dni od ustania okoliczności powodującej utratę statusu, posiada
prawo do stypendium, na czas skrócony o okresy pobierania stypendium przed
utratą statusu oraz okresy, o których mowa w art. 73 ust. 4 ustawy.

8. Osobie, której przyznano stypendium z tytułu kontynuacji nauki przysługuje
stypendium w wysokości 20 % zasiłku, od ostatniego dnia miesiąca, w którym
podjęła zatrudnienie w trakcie nauki.

9. Aby nabyć prawo do stypendium (100%) z tytułu podjęcia dalszej nauki należy
złożyć w kancelarii Powiatowego Urzędu Pracy następujące dokumenty:

a. wypełniony i podpisany wniosek o przyznanie stypendium,

b. zaświadczenie ze szkoły potwierdzające:

§ datę rozpoczęcia nauki;

§ status szkoły (w przypadku szkół ponadgimnazjalnych);

§ posiadanie uprawnień szkoły publicznej
(w przypadku szkół ponadgimnazjalnych niepublicznych);

§ formę podjętych studiów.

c. dokumenty potwierdzające wysokość dochodów uzyskiwanych przez osoby
prowadzące wspólne gospodarstwo domowe z wnioskodawcą *, za miesiąc poprzedzający miesiąc złożenia wniosku.
10. Wzór wniosku o przyznanie stypendium można uzyskać w Powiatowym
Urzędzie Pracy.

11. Wypłata stypendium z tytułu podjęcia nauki dokonywana jest z dołu, za
okresy miesięczne.

12. Stypendium za niepełny miesiąc ustala się dzieląc kwotę stypendium przez 30
i mnożąc przez liczbę dni kalendarzowych przypadających w okresie, za który
świadczenie przysługuje.

*UWAGA – na podstawie ustawy z dnia 12.03.2004 r. o pomocy społecznej (j.t. z
2008 r. Dz.U. 115, poz. 728 z późniejszymi zmianami) za:

- dochód rodziny uważa się sumę
miesięcznych przychodów, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania,
pomniejszone o :

§ miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych,

§ składki na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym w NFZ oraz ubezpieczenia społeczne określone w odrębnych przepisach,

§ kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób,

− rodzinę uważa się osoby spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w
faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące,

- dochód na osobę w rodzinie uważa się dochód rodzinny podzielony przez liczbę osób w rodzinie.


Podstawa prawna:

1. art. 55 ustawy z dnia 20.04.2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach
rynku pracy (j.t. z 2008 r. Nr 69,poz. 415 z późniejszymi zmianami),

2. rozporządzenie Ministra Gospodarki Pracy z 6 października 2004 r. w sprawie
szczegółowego trybu przyznawania zasiłku dla bezrobotnych, dodatku
szkoleniowego, stypendium i dodatku aktywizacyjnego (Dz.U. Nr 219 poz. 2222 z
późniejszymi zmianami),

3. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej - art. 8 (Dz. U. nr 64,
poz. 593 z późn. zm.),

4. Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 25 października 2005 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu przyznawania zasiłku
dla bezrobotnych, dodatku szkoleniowego, stypendium i dodatku aktywizacyjnego. 

 

 

 

 

zobacz także:
 
    szydełkowo                  pracowniaagnieszka.pl                   lalki tildy