Prywatny Zespół Szkół Zaocznych Optima
Najlepsze szkoły 
dla dorosłych.

Wszystko na temat:

kursów  terapii  pedagogicznej

odbywających się w formie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (on - line)                           
30h  
kursu  terapii  pedagogicznej

50h  
kursu  terapii  pedagogicznej

100h  
kursu  terapii  pedagogicznej


205h  
kursu  terapii  pedagogicznej

270h  
kursu  terapii  pedagogicznej

                                                   

Wszystko na temat kursów terapii pedagogicznej odbywających się w formie zaocznej - czytaj więcej
 

Zapoznaj się z również z naszymi pozostałymi kursami i szkoleniami dla terapeutów, odbywającymi się w formie w formie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość: kursami terapii zajęciowej, kursem arteterapii, kursem aktywizacji osoby podopiecznej, kursem muzykoterapii dla terapeutów, kursem biblioterapii dla terapeutów, kursem instruktora kulturalno - oświatowego. Zapoznaj się również z naszymi pozostałymi kursami dla terapeutów:  http://optima.szkola.pl/KURSY-szkolenia.php bądź: http://optima.szkola.pl/platformamoodle
 
 
Program kursów terapii pedagogicznej jest programem autorskim.


Kurs jest przeznaczony dla terapeutów i osób wykonujących pokrewne zawody, instruktorów terapii, pracowników warsztatów terapii zajęciowej, osób zatrudnionych w środowiskowych domach samopomocy, ogniskach i świetlicach środowiskowych, socjoterapeutycznych, placówkach uzależnień i pokrewnych. W domach pomocy społecznej, domach dziennego pobytu oraz dla wszystkich innych osób wykonujących w swojej pracy elementy terapii pedagogicznej. 
   W kursie mogą uczestniczyć również pracownicy ośrodków opieki społecznej oraz inne osoby na co dzień pracujący z ludźmi niepełnosprawnymi intelektualnie. Kurs nie jest przeznaczony dla pracowników oświaty.

Program kursu został opracowany pod kątem osób pracujących, bądź mających zamiar rozpocząć pracę na stanowiskach terapeutów
w domach pomocy społecznej, świetlicach środowiskowych, środowiskowych domach samopomocy, w fundacjach i stowarzyszeniach zajmujących się aktywizacją osób podopiecznych, w ośrodkach rehabilitacyjnych i podobnych instytucjach opiekuńczych, gdzie wymagana jest praca z podopiecznym. Główną uwagę w programie kursu położyliśmy na opanowanie rodzajów terapii.  
 
 
Podbudowa kursów: wykształcenie średnie.
 
 
Cel kursów terapii pedagogicznej

Kurs ma na celu przekazanie podstaw wiedzy z zakresu terapii pedagogicznej, kwestii związanych z organizacją zajęć terapeutycznych. 

Celem kursu jest uzyskanie przez kursantów umiejętności i wiedzy niezbędnych do świadomego i celowego oddziaływania na podopiecznego za pomocą metod i technik zmierzających do przywrócenia pożądanych cech osobowo - poznawczych w obrębie motywacji oraz emocji edukacyjnej. Kurs ma również na celu przekazanie umiejętności oddziaływania za pomocą środków psycho - pedagogicznych na przyczyny i przejawy trudności 
w edukacji  tj.: nabywaniu, przyswajaniu wszechstronnej wiedzy i posługiwaniu się nią w życiu społecznym.
 

forma zajęć:
 
Kurs odbywa się w formie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (on - line)
 

Do kogo skierowane są kursy terapii pedagogicznej?.               

Kursy terapii pedagogicznej odbywające się w formie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (on - line), skierowane są głównie do osób pracujących na stanowiskach terapeutów, bądź w swojej pracy wykonujących elementy terapii pedagogicznej, w warsztatach terapii zajęciowej, środowiskowych domach samopomocy, świetlicach środowiskowych, domach pomocy społecznych, w pozostałych instytucjach opiekuńczych oraz w innych instytucjach prowadzących działalność terapeutyczną. 
Kursy skierowane są także do osób, nie pracujących w zawodzie, a chcących poszerzyć swoją wiedzę o program kursu.

 
 
Nabór na kurs odbywający się w formie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (on - line) trwa cały czas w sposób ciągły. 
Kurs można rozpocząć i skończyć w dowolnym, pasującym kursantowi terminie.                          
 

  
      czas trwania kursu - odpowiednio: 30h, 50h, 100h, 205h, 270h
 
 

Jakie uprawnienia daje mi ukończenie terapii pedagogicznej odbywającego się w formie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość?.
Kursant biorący udział w kursie terapii pedagogicznej odbywającym się z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość otrzymuje takie samo zaświadczenie o ukończeniu kursu, jak kursant biorący udział w kursie odbywającym się w formie zaocznej. Czyli zaświadczenie wydane na druku MEN przez Zachodniopomorskie Centrum Edukacji Zawodowej Optima zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej.
 
Po ukończeniu 30h kursu terapii pedagogicznej Kursant otrzymuje następujące zaświadczenie:  

       zaświadczenie        suplement do zaświadczenia

Po ukończeniu 50h kursu terapii pedagogicznej Kursant otrzymuje następujące zaświadczenie:

      zaświadczenie         suplement do zaświadczenia

Po ukończeniu 100h kursu terapii pedagogicznej Kursant otrzymuje następujące zaświadczenie:

      zaświadczenie         suplement do zaświadczenia

Po ukończeniu 205h kursu terapii pedagogicznej Kursant otrzymuje następujące zaświadczenie:

      zaświadczenie         suplement do zaświadczenia

Po ukończeniu 270h kursu terapii pedagogicznej Kursant otrzymuje następujące zaświadczenie:

      zaświadczenie         suplement do zaświadczenia

 

Czym różnią się poszczególne kursy terapii pedagogicznej, tj.: 30h kurs od 50h kursu oraz od kursów 100h,  
205h i 270h?

Kursy różnią się od siebie ilością godzin przeznaczonych na zajęcia praktyczne.

Kursant odbywający 30h kurs terapii pedagogicznej realizuje tylko część praktyczną kursu, tzn. musi opanować materiał części teoretycznej, napisać prace zaliczeniowe oraz rozwiązać test zaliczeniowy.

Kursant odbywający 50h kurs terapii pedagogicznej realizuje tylko część praktyczną kursu, tzn. musi opanować poszerzony materiał części teoretycznej, napisać prace zaliczeniowe oraz rozwiązać test zaliczeniowy.

Kursant  odbywający 100h kurs terapii pedagogicznej oprócz części teoretycznej kursu musi odbyć 50h zajęć praktycznych.

Kursant  odbywający 205h kurs terapii pedagogicznej oprócz części teoretycznej kursu musi odbyć 100h zajęć praktycznych.

Kursant  odbywający 270h kurs terapii pedagogicznej oprócz części teoretycznej kursu musi odbyć 150h zajęć praktycznych.

Zajęcia praktyczne Kursanci mogą odbyć u siebie w zakładzie pracy, bądź w wybranych przez siebie placówkach, np. w domach pomocy społecznej, warsztatach terapii zajęciowej, środowiskowych domach samopomocy, świetlicach środowiskowych, domach pomocy społecznej, fundacjach i stowarzyszeniach oraz w innych instytucjach i placówkach, w których prowadzona jest terapia pedagogiczna.

Potwierdzeniem odbycia zajęć praktycznych jest dzienniczek zajęć praktycznych - wzory wypełnionych dzienniczków - materiały na kurs terapii pedagogicznej.

Dzienniczek musi być wypełniony według instrukcji oraz podpisany i podstemplowany przez kierownika/dyrektora instytucji, w których Kursant odbywa zajęcia praktyczne. Z zajęć praktycznych kierownik/dyrektor ośrodka musi wystawić Kursantowi ocenę zaliczeniową.


Dlaczego warto wybrać rodzaj kursu z odbyciem zajęć praktycznych?
Wielu pracodawców oczekuje od swoich przyszłych pracowników posiadania doświadczenia zawodowego, bądź odbytych praktyk. Kursanci, którzy ukończą kurs z odbyciem zajęć praktycznych mają na zaświadczeniu wpisaną ilość godzin praktyk (patrz zaświadczenia). Dzięki czemu spełniają wymagania pracodawcy. Inni pracodawcy wymagają od swoich pracowników posiadania zaświadczenia o ukończeniu co najmniej 100h kursu.
 

przebieg

30h i 50h kursów terapii pedagogicznej

Kursy odbywają się w formie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (on - line)
   
Kursy składają się z:
-  lekcji - wykładów (materiałów szkoleniowych do                           samodzielnego opanowania)
-  zadań do samodzielnego wykonania (krótkich prac kontrolnych)
- testu zaliczeniowego.
przebieg

100h, 205h i 270h kursów terapii pedagogicznej
      
Kursy odbywają się w formie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (on - line)
   
Kursy składają się z:
- lekcji - wykładów (materiałów szkoleniowych do                          samodzielnego opanowania)
- zadań do samodzielnego wykonania (krótkich prac kontrolnych)
testu zaliczeniowego,
- zajęć praktycznych
Kursanci odbywający 100h kurs odbywają 50h zajęć praktycznych,
Kursanci odbywający 205h kurs odbywają 100h zajęć praktycznych,
Kursanci odbywający 270h kurs odbywają 150h zajęć praktycznych,
 
Zajęcia praktyczne Kursant może odbyć u siebie w zakładzie pracy, bądź 
w wybranej przez siebie w placówce, w której jest prowadzona terapia pedagogiczna).

Potwierdzeniem odbycia zajęć praktycznych jest dzienniczek zajęć praktycznych. 

Dzienniczek musi być wypełniony według instrukcji oraz podpisany i podstemplowany przez kierownika/dyrektora placówki, w której Kursant odbywa zajęcia praktyczne. 

Z zajęć praktycznych kierownik/dyrektor ośrodka musi wystawić Kursantowi ocenę zaliczeniową. Przykłady poprawnie wypełnionych dzienniczków znajdują się na podstronie - materiały na kurs.

 

Co należy uczynić, żeby zapisać się, odbyć i ukończyć 
30h i 50h kurs terapii pedagogicznej odbywający się z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość? 
(on - line)?.

W celu odbycia 30h i 50h kursu terapii pedagogicznej   wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość należy:

1. Wypełnić podanie 

     podanie
 
2. Przesłać do szkoły wymagane dokumenty - kserokopie dokumentu ze zdjęciem i nr PESEL (czyli np.: kserokopie dowodu osobistego, bądź prawa jazdy, paszportu, czy innego dokumentu oraz kserokopie świadectwa ukończenia szkoły średniej, bądź dyplomu ukończenia studiów wyższych).

Kserokopie prosimy wysłać na adres: 
Zachodniopomorskie Centrum Edukacji Zawodowej Optima                  
      ul. Zwycięstwa 147                               
      75-950 Koszalin
       bądź zeskanować i przesłać na adres e-mail: szkolaoptima@o2.pl                 pzszoptima@o2.pl

3. Dokonać wpłaty. 
Opłata za 30h kurs terapii pedagogicznej wynosi 290,00 zł (słownie: pięćset trzydzieści złotych). 

Opłata za 50h kurs terapii pedagogicznej wynosi 360,00 zł (słownie: trzysta sześćdziesiąt złotych). 
Opłatę można podzielić maksymalnie na 3 raty.
Minimalna pierwsza wpłata nie może być niższa niż 100,00 zł (słownie: sto złotych).
Osoby wpłacające z góry pełną kwotę wpłacają 320,00 zł (słownie: trzysta dwadzieścia złotych 00/100).

             Wpłat należy dokonywać na konto:

             Prywatny Zespół Szkół Zaocznych Optima

             ul. Jaworowa 34, 75-681 Koszalin

             nr rachunku: 35 1950 0001 2006 0265 6270 0002   

             tytułem: 30h (50h) kurs terapii pedagogicznej


4. Po dokonaniu zapisów, czyli wypełnieniu podania oraz przesłaniu kserokopii wymaganych dokumentów oraz

zaksięgowaniu się wpłaty na koncie szkoły Kursanci, 

otrzymują: e-mailem i listem poleconym: 

          - dostęp do szkolnej platformy edukacyjnej, na której znajdują się lekcje               oraz tematy prac zaliczeniowych,
          - test zaliczeniowy,
          - rachunek na wpłaconą kwotę.


  
 

Co należy uczynić, żeby zapisać się, odbyć i ukończyć: 
100h kurs terapii pedagogicznej
205h kurs terapii pedagogicznej
270h kurs terapii pedagogicznej
odbywający się z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na  odległość? (on - line).

W celu odbycia jednego z wyżej wymienionych kursów z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość należy:

1. Wypełnić podanie 

     podanie
 
2.  Przesłać do szkoły wymagane dokumenty - kserokopie dokumentu ze zdjęciem i nr PESEL (czyli np.: kserokopie dowodu osobistego, bądź prawa jazdy, paszportu, legitymacji, czy innego dokumentu oraz kserokopie świadectwa ukończenia szkoły średniej, bądź dyplomu ukończenia studiów wyższych).
Kserokopie prosimy wysłać na adres: 
Zachodniopomorskie Centrum Edukacji Zawodowej Optima                  
      ul. Zwycięstwa 147                               
      75-950 Koszalin
       bądź zeskanować i przesłać na adres e-mail: szkolaoptima@o2.pl                 pzszoptima@o2.pl

3. Dokonać wpłaty. 
Opłata za 100h kurs terapii pedagogicznej wynosi 520,00 zł (słownie: pięćset dwadzieścia złotych). 
Opłatę można podzielić maksymalnie na 3 raty.
Minimalna pierwsza wpłata nie może być niższa niż 100,00 zł (słownie: sto złotych).
Osoby wpłacające z góry pełną kwotę wpłacają 460,00 zł (słownie: czterysta sześćdziesiąt złotych 00/100).

Opłata za 205h kurs terapii pedagogicznej wynosi 660,00 zł (słownie: sześćset sześćdziesiąt złotych). 
Opłatę można podzielić maksymalnie na 3 raty.
Minimalna pierwsza wpłata nie może być niższa niż 100,00 zł (słownie: sto złotych).
Osoby wpłacające z góry pełną kwotę wpłacają 600,00 zł (słownie: sześćset złotych 00/100).

Opłata za 270h kurs terapii pedagogicznej wynosi 760,00 zł (słownie: siedemset sześćdziesiąt złotych). 
Opłatę można podzielić maksymalnie na 3 raty.
Minimalna pierwsza wpłata nie może być niższa niż 100,00 zł (słownie: sto złotych).
Osoby wpłacające z góry pełną kwotę wpłacają 700,00 zł (słownie: siedemset złotych 00/100).
 

             Wpłat należy dokonywać na konto:

             Prywatny Zespół Szkół Zaocznych Optima

             ul. Jaworowa 34, 75-681 Koszalin

             nr rachunku: 35 1950 0001 2006 0265 6270 0002   

             tytułem: 100h, bądź 205h, bądź 270h kurs terapii                             pedagogicznej


4. Po dokonaniu zapisów, czyli wypełnieniu podania oraz przesłaniu kserokopii wymaganych dokumentów oraz

zaksięgowaniu się wpłaty na koncie szkoły Kursanci, 

otrzymują: e-mailem i listem poleconym: 

          - dostęp do szkolnej platformy edukacyjnej, na której znajdują się lekcje               oraz tematy prac zaliczeniowych,
          - dzienniczek zajęć praktycznych, wraz z instrukcją wypełniania,
          - test zaliczeniowy,
          - rachunek na wpłaconą kwotę.        
 
 
Co należy uczynić, żeby ukończyć terapii pedagogicznej odbywający się w formie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (on - line)?
W celu odbycia kursu animacji kultury z terapią zajęciową i arteterapią z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość należy:
 
1. Opanować materiał kształcenia znajdujący się na szkolnej platformie edukacyjnej.

2. Napisać krótkie prace zaliczeniowe na tematy mieszczone pod lekcjami. Prace zaliczeniowe Kursanci przesyłają bezpośrednio na szkolną platformę edukacyjną.

3. Rozwiązać test zaliczeniowy i odesłać go na adres szkoły - Zachodniopomorskie Centrum Edukacji Zawodowej Optima ul. Zwycięstwa 147  75-950 Koszalin

4. Kursanci, którzy biorą udział w 100h, bądź 205h, czy 270h kursie terapii pedagogicznej odbywają 50, bądź 100, bądź 150h zajęć praktycznych. 

    Po zakończeniu zajęć praktycznych Kursanci przesyłają na adres szkoły wypełniony, podpisany i oceniony dzienniczek zajęć praktycznych - adres do wysyłki -                  - Zachodniopomorskie Centrum Edukacji Zawodowej Optima ul. Zwycięstwa 147  75-950 Koszalin

 

zobacz także:
 
    szydełkowo                  pracowniaagnieszka.pl                   lalki tildy