Prywatny Zespół Szkół Zaocznych Optima
Najlepsze szkoły 
dla dorosłych.
                             Kursy: terapii, terapii zajęciowej, instruktora  terapii, instruktora terapii zajęciowej.
 
 
                                   Osoby, które potrzebują umowy i skierowania na praktykę zawodową proszone są o pobranie umowy (umowa do pobrania) oraz skierowania (skierowanie do pobrania) w dwóch egzemplarzach i po wypełnieniu odesłanie do szkoły jednego egzemplarza umowy oraz skierowania podpisanego i opieczętowanego przez dyrektora/kierownika zakładu, w którym odbywają zajęcia praktyczne.
 
                                   Kursanci, którzy potrzebują programu praktyk proszeni są o pobranie programu zajęć praktycznych - program nauczania na zajęciach praktycznych.  
 
                                   
                                   W celu zaliczenia kursu terapii zajęciowej, bądź instruktora terapii zajęciowej należy odbyć 80h zajęć praktycznych w wybranych przez siebie warsztatach terapii zajęciowej, bądź w instytucji (zakładzie pracy), w której znajduje się komórka, bądź  pracownia(e) terapii zajęciowej  (np: świetlice środowiskowe, świetlice terapeutyczne, domy pomocy społecznej, fundacje, stowarzyszenia i inne) oraz odbyć 18h zajęć praktycznych (1 zjazd) u nas na miejscu. Kursanci, którzy z różnych przyczyn nie są wstanie przybyć na zajęcia praktyczne organizowane w formie zaocznej, zobowiązani są odbyć 100h zajęć praktycznych w instytucji, w której znajdują się pracownie terapii zajęciowej (zajęcia można odbywać również w swoim miejscu pracy).
 

  
                                  W celu odbycia zajęć praktycznych należy wypełnić dzienniczek zajęć praktycznych (praktyki). Dzienniczek jest potwierdzeniem odbycia zajęć praktycznych. Każda wypełniona strona dzienniczka musi być podpisana i opieczętowana przez zakładowego opiekuna praktyk. 
 
                                  Poniżej znajduje się dzienniczek do pobrania.
 
 
                                     dzienniczek do  pobrania                     dzienniczek  zajęć  praktycznych - wzór  wypełnionego  dzienniczka                     instrukcja  wypełniania  dzienniczka
 
                                                                                          (niniejszy dzienniczek jest tylko wzorem, który ma służyć, jako przykład)
 
                                  Dzienniczek można wypełniać ręcznie, można komputerowo, można w formie załączników, a także w formie mieszanej.
                                  Ważne jest, żeby każda strona w dzienniczku, była podpisana i opieczętowana przez zakładowego opiekuna praktyk, a na przedostatniej stronie znajdowała się ocena uzyskana z zajęć praktycznych, a na ostatniej opinia o kursancie.
 
                                  Poniżej przedstawiamy przykłady poprawnie wypełnionych dzienniczków, uwzględniających różne formy wypełnienia dzienniczka oraz różne instytucje, w których odbyły się zajęcia praktyczne (a więc warsztaty terapii, świetlice środowiskowe, domy pomocy społecznej, szpitale).
 
                                                                  Przykłady  poprawnie  wypełnionych  dzienniczków  zajęć  praktycznych
 
                                           
                                                     dzienniczek  nr  1                   dzienniczek  nr  2                      dzienniczek  nr  3                    dzienniczek  nr  4                    dzienniczek  nr  5
 
 
  
                                                     dzienniczek  nr  6                   dzienniczek  nr  7                      dzienniczek  nr  8 i cd nr8        dzienniczek  nr  9                    dzienniczek  nr  10
 
 

 
                                  W celu ukończenia kursu należy również napisać dwie prace zaliczeniowe, które tematycznie mogą być połączone z tematyką zajęć praktycznych ujętą w dzienniczku zajęć praktycznych.
                                       
                                  Pierwsza praca zaliczeniowa: opracowanie (tygodniowego) planu pracy dla wybranej przez siebie pracowni terapii zajęciowej (można przygotować plan pracy na okres dłuższy niż jeden tydzień)
 
 
                                                                                                       opis  pracy  zaliczeniowej                  przykład  pierwszej  strony  pracy  zaliczeniowej
 
                                                                                 (prace kontrolne, w odróżnieniu od dzienniczka, mogą być przesyłane e-mailem na adres:  szkolaoptima@o2.pl   pzszoptima@o2.pl
 
 
                                           
                                           przykłady poprawnie napisanej pracy zaliczeniowej - opracowanie planu pracy dla wybranej przez siebie pracowni terapii zajęciowej
 
 
                                            tygodniowy  plan  pracy  1          tygodniowy  plan  pracy  2          tygodniowy  plan  pracy  3         tygodniowy  plan  pracy  4         tygodniowy  plan  pracy  5
 
                                               
 
                                             tygodniowy  plan  pracy  6         tygodniowy  plan  pracy  7          tygodniowy  plan  pracy  8         tygodniowy  plan  pracy  9         tygodniowy  plan  pracy  10
 
 
                                               
                                             tygodniowy  plan  pracy  11       tygodniowy  plan  pracy  12        tygodniowy  plan  pracy  13       tygodniowy  plan  pracy  14       tygodniowy  plan  pracy  15
 
 
                                             
                                             tygodniowy  plan  pracy  16       tygodniowy  plan  pracy  17        tygodniowy  plan  pracy  18       tygodniowy  plan  pracy  19       tygodniowy  plan  pracy  20
 
 
  
                                             Druga praca zaliczeniowa.
 
                                             W celu zaliczenia kursu należy napisać drugą pracę zaliczeniową na następujące tematy: praca terapeutyczna z wybraną przez siebie grupą podopiecznych (np. z dziećmi z problemami emocjonalnymi), bądź napisać pracę kontrolną z pedagogiki specjalnej  na  jeden z trzech podanych przez nas tematów.  
 
                                            
                                             przykłady poprawnie napisanej pracy zaliczeniowej
  
  
                                             praca  terapeutyczna  1         praca  terapeutyczna  2        praca  terapeutyczna  3         przykład  pracy  z  pedagogiki  specjalnej