Prywatny Zespół Szkół Zaocznych Optima
Najlepsze szkoły 
dla dorosłych.

 


  
       Wszystko na temat:

      
kursów terapii sensorycznej 

     odbywających się w formie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość 
     (on - line)
     
       30h  kursu  podstaw  terapii  sensorycznej

     50h  kursu 
  podstaw  terapii  sensorycznej
  

   
     100h  kursu  terapii  sensorycznej

     150h  kursu  terapii  sensorycznej

     205h  kursu  terapii  sensorycznej                          
 
 
 
  
       Nabór na kurs odbywa się cały czas w sposób ciągły (trwa cały czas).

        Kurs można rozpocząć i skończyć w dowolnym, pasującym kursantowi terminie.      
        Każdy kursant odbywa kurs we własnym tempie. W zależności od własnych możliwości czasowych.                            
 
 

  
       forma zajęć: 

        Kurs odbywa się w formie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (on - line)
     
        Kurs składa się z:

      -  wykładów (materiałów szkoleniowych do samodzielnego opanowania), dostępnych na szkolnej 

             platformie e-learningowej,

          -  zadań do samodzielnego wykonania - prac kontrolnych oraz zadania

      - czatu


        Po dokonaniu zapisów, czyli wypełnieniu podania oraz przesłaniu kserokopii dokumentu z nr PESEL 
        oraz świadectwa ukończenia szkoły średniej,  bądź szkoły policealnej albo dyplomu ukończenia szkoły 
        wyższej dowodu osobistego oraz dokonaniu wpłaty (całości, bądź części) każdy kursant otrzyma 
        e - mailem dostęp do szkolnej platformy edukacyjnej, na której zamieszczone są materiały dydaktyczne 
        kursu.  
        Za pośrednictwem platformy edukacyjnej,bądź e - maila kursanci przekazują również nauczycielowi 
        prowadzącemu wykonane samodzielnie prace kontrolne oraz zadanie.     
        Kursanci, mogą również uczestniczyć w dyskusjach na forum. 
        Link do dostępu do platformy edukacyjnej kursanci otrzymują e-mailem.

 

  
      czas trwania kursu - odpowiednio: 30h, 50h, 100h, 150h, 205h
 
 

Co Kursant otrzymuje po ukończeniu kursów terapii sensorycznej odbywających się w formie 
z zastosowaniem metod i technik kształcenia na odległość?. 

Kursant biorący udział w kursie terapii sensorycznej odbywającym się z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość otrzymuje takie samo zaświadczenie o ukończeniu kursu, jak kursant biorący udział w kursie odbywającym się w formie zaocznej. Czyli zaświadczenie wydane na druku MEN przez Zachodniopomorskie Centrum Edukacji Zawodowej Optima zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej.
 
Po ukończeniu 30h kursu podstaw terapii sensorycznej Kursant otrzymuje następujące zaświadczenie:  

       zaświadczenie        suplement do zaświadczenia

Po ukończeniu 50h kursu podstaw terapii sensorycznej Kursant otrzymuje następujące zaświadczenie:

      zaświadczenie         suplement do zaświadczenia

Po ukończeniu 100h kursu terapii sensorycznej Kursant otrzymuje następujące zaświadczenie:

      zaświadczenie         suplement do zaświadczenia

Po ukończeniu 150h kursu terapii sensorycznej Kursant otrzymuje następujące zaświadczenie:

      zaświadczenie         suplement do zaświadczenia

Po ukończeniu 205h kursu terapii sensorycznej Kursant otrzymuje następujące zaświadczenie:

      zaświadczenie         suplement do zaświadczenia

 

Czym różnią się od siebie poszczególne kursy terapii sensorycznej, tj.: 30h kurs od 50h kursu oraz od kursów 100h,  150h i 205h?

Kursy różnią się od siebie ilością godzin przeznaczonych na zajęcia praktyczne.

Kursant odbywający 30h kurs podstaw terapii sensorycznej realizuje tylko część praktyczną kursu, tzn. musi opanować materiał części teoretycznej, napisać 2 prace zaliczeniowe oraz rozwiązać test zaliczeniowy.

Kursant odbywający 50h kurs podstaw terapii sensorycznej realizuje tylko część praktyczną kursu, tzn. musi opanować poszerzony materiał części teoretycznej, napisać 3 prace zaliczeniowe oraz rozwiązać test zaliczeniowy.

Kursant  odbywający 100h kurs terapii sensorycznej oprócz części teoretycznej kursu musi odbyć 50h zajęć praktycznych.

Kursant  odbywający 150h kurs terapii sensorycznej oprócz części teoretycznej kursu musi odbyć 100h zajęć praktycznych.

Kursant  odbywający 205h kurs terapii sensorycznej oprócz części teoretycznej kursu musi odbyć 150h zajęć praktycznych.

Zajęcia praktyczne Kursanci mogą odbyć u siebie w zakładzie pracy, bądź w wybranych przez siebie placówkach.

Potwierdzeniem odbycia zajęć praktycznych jest dzienniczek zajęć praktycznych - wzory wypełnionych dzienniczków - materiały na kurs terapii sensorycznej.

Dzienniczek musi być wypełniony według instrukcji oraz podpisany i podstemplowany przez kierownika/dyrektora instytucji, w których Kursant odbywa zajęcia praktyczne. Z zajęć praktycznych kierownik/dyrektor ośrodka musi wystawić Kursantowi ocenę zaliczeniową.


Dlaczego warto wybrać rodzaj kursu z odbyciem zajęć praktycznych?
Wielu pracodawców oczekuje od swoich przyszłych pracowników posiadania doświadczenia zawodowego, bądź odbytych praktyk. Kursanci, którzy ukończą kurs z odbyciem zajęć praktycznych mają na zaświadczeniu wpisaną ilość godzin praktyk (patrz zaświadczenia). Dzięki czemu spełniają wymagania pracodawcy. Inni pracodawcy wymagają od swoich pracowników posiadania zaświadczenia o ukończeniu co najmniej 100h kursu.
 

przebieg

30h i 50h kursów podstaw terapii sensorycznej

Kursy odbywają się w formie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (on - line)
   
Kursy składają się z:
-  lekcji - wykładów (materiałów szkoleniowych 
   do samodzielnego opanowania),
-  zadań do samodzielnego wykonania (krótkich prac     
   kontrolnych),
- testu zaliczeniowego.
przebieg
 
100h, 150h i 205h kursów terapii sensorycznej
      
Kursy odbywają się w formie z wykorzystaniem metod 
i technik kształcenia na odległość (on - line)
   
Kursy składają się z:
- lekcji - wykładów (materiałów szkoleniowych 
  do samodzielnego opanowania),
- zadań do samodzielnego wykonania (krótkich prac  
  kontrolnych),
testu zaliczeniowego,
- zajęć praktycznych.
Kursanci odbywający 100h kurs odbywają 50h zajęć praktycznych,
Kursanci odbywający 205h kurs odbywają 100h zajęć praktycznych,
Kursanci odbywający 270h kurs odbywają 150h zajęć praktycznych,
 
Zajęcia praktyczne Kursant może odbyć u siebie w zakładzie pracy, bądź w wybranej przez siebie w placówce, w której jest prowadzona terapia sensoryczna, bądź elementy terapii sensorycznej).

Potwierdzeniem odbycia zajęć praktycznych jest dzienniczek zajęć praktycznych. 

Dzienniczek musi być wypełniony według instrukcji oraz podpisany i podstemplowany przez kierownika/dyrektora placówki, w której Kursant odbywa zajęcia praktyczne. 

Z zajęć praktycznych kierownik/dyrektor ośrodka musi wystawić Kursantowi ocenę zaliczeniową. Przykłady poprawnie wypełnionych dzienniczków znajdują się na podstronie - materiały na kurs.

 

Co należy uczynić, żeby zapisać się, odbyć i ukończyć 
30h i 50h kurs podstaw terapii sensorycznej odbywający się z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość? (on - line)?.

W celu odbycia 30h i 50h kursu podstaw  terapii sensorycznej  wykorzystaniem metod  i technik kształcenia na odległość należy:

1. Wypełnić podanie 

     podanie
 
2. Przesłać do szkoły wymagane dokumenty - kserokopie dokumentu ze zdjęciem i nr PESEL (czyli np.: kserokopie dowodu osobistego, bądź prawa jazdy, paszportu, legitymacji, czy innego dokumentu oraz kserokopie świadectwa ukończenia szkoły średniej, bądź dyplomu ukończenia studiów wyższych). Kserokopie dokumentów mogą być przekreślone.

Kserokopie prosimy wysłać na adres: 
Zachodniopomorskie Centrum Edukacji Zawodowej Optima                  
      ul. Zwycięstwa 147                               
      75-950 Koszalin
       bądź zeskanować i przesłać na adres e-mail:         
        szkolaoptima@o2.pl   bądź    pzszoptima@o2.pl

3. Dokonać wpłaty. 
Opłata za 30h kurs podstaw terapii sensorycznej wynosi 340,00 zł (słownie: trzysta czterdzieści złotych). 
Opłatę można podzielić maksymalnie na 3 raty.
Minimalna pierwsza wpłata nie może być niższa niż 100,00 zł (słownie: sto złotych).
Osoby wpłacające z góry pełną kwotę wpłacają 300,00 zł (słownie: trzysta złotych 00/100).

Opłata za 50h kurs podstaw terapii sensorycznej wynosi 490,00 zł (słownie: trzysta złotych). 
Opłatę można podzielić maksymalnie na 3 raty.
Minimalna pierwsza wpłata nie może być niższa niż 100,00 zł (słownie: sto złotych).
Osoby wpłacające z góry pełną kwotę wpłacają 440,00 zł (słownie: czterysta czterdzieści złotych 00/100).

      Wpłat należy dokonywać na konto:

      Prywatny Zespół Szkół Zaocznych Optima

      ul. Jaworowa 34, 75-681 Koszalin

      nr rachunku: 35 1950 0001 2006 0265 6270 0002  

      tytułem: 30h (50h) kurs terapii sensorycznej


4. Po dokonaniu zapisów, czyli wypełnieniu podania oraz przesłaniu kserokopii wymaganych dokumentów oraz

zaksięgowaniu się wpłaty na koncie szkoły Kursanci, 

otrzymują: e-mailem: 

          - dostęp do szkolnej platformy edukacyjnej, na której 
             znajdują się lekcje  oraz tematy prac zaliczeniowych,
          - test zaliczeniowy,
          - rachunek na wpłaconą kwotę.


  
 

Co należy uczynić, żeby zapisać się, odbyć i ukończyć: 
100h kurs terapii sensorycznej
150h kurs terapii sensorycznej
205h kurs terapii sensorycznej
odbywający się z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na  odległość? (on - line).

W celu odbycia jednego z wyżej wymienionych kursów z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość należy:

1. Wypełnić podanie 

     podanie
 
2.  Przesłać do szkoły wymagane dokumenty - kserokopie dokumentu ze zdjęciem i nr PESEL (czyli np.: kserokopie dowodu osobistego, bądź prawa jazdy, paszportu, legitymacji, czy innego dokumentu oraz kserokopie świadectwa ukończenia szkoły średniej, bądź dyplomu ukończenia studiów wyższych). Kserokopie dokumentów mogą być przekreślone.
Kserokopie prosimy wysłać na adres: 
Zachodniopomorskie Centrum Edukacji Zawodowej Optima                  
      ul. Zwycięstwa 147                               
      75-950 Koszalin
       bądź zeskanować i przesłać na adres e-mail:              
        szkolaoptima@o2.pl  bądź  pzszoptima@o2.pl

3. Dokonać wpłaty. 
Opłata za 100h kurs terapii sensorycznej wynosi 560,00 zł (słownie: pięćset  sześćdziesiąt złotych). 
Opłatę można podzielić maksymalnie na 5 raty.
Minimalna pierwsza wpłata nie może być niższa niż 100,00 zł (słownie: sto złotych).
Osoby wpłacające z góry pełną kwotę wpłacają 500,00 zł (słownie: pięćset złotych 00/100).

Opłata za 150h kurs terapii sensorycznej wynosi 660,00 zł (słownie: sześćset sześćdziesiąt złotych). 
Opłatę można podzielić maksymalnie na 5 raty.
Minimalna pierwsza wpłata nie może być niższa niż 100,00 zł (słownie: sto złotych).
Osoby wpłacające z góry pełną kwotę wpłacają 600,00 zł (słownie: sześćset złotych 00/100).

Opłata za 205h kurs terapii sensorycznej wynosi 760,00 zł (słownie: siedemset sześćdziesiąt złotych). 
Opłatę można podzielić maksymalnie na 3 raty.
Minimalna pierwsza wpłata nie może być niższa niż 100,00 zł (słownie: sto złotych).
Osoby wpłacające z góry pełną kwotę wpłacają 700,00 zł (słownie: siedemset złotych 00/100).
 

     Wpłat należy dokonywać na konto:

     Prywatny Zespół Szkół Zaocznych Optima

     ul. Jaworowa 34, 75-681 Koszalin

     nr rachunku: 35 1950 0001 2006 0265 6270 0002   

     tytułem: 100h, bądź 150h, bądź 205h kurs terapii  

     sensorycznej                        

4. Po dokonaniu zapisów, czyli wypełnieniu podania oraz przesłaniu kserokopii wymaganych dokumentów oraz  zaksięgowaniu się wpłaty na koncie szkoły Kursanci, otrzymują: e-mailem: 

          - dostęp do szkolnej platformy edukacyjnej, na której  
            znajdują się lekcje oraz tematy prac zaliczeniowych,
          - dzienniczek zajęć praktycznych, wraz z instrukcją 
            wypełniania,
          - test zaliczeniowy,
          - rachunek na wpłaconą kwotę.        
 
 
Co należy uczynić, żeby ukończyć wybrany kurs terapii sensorycznej odbywający się w formie 
z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (on - line)?
W celu ukończenia kursu terapii sensorycznej z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość należy:
 
1. Opanować materiał kształcenia znajdujący się na szkolnej platformie edukacyjnej.

2. Napisać krótkie prace zaliczeniowe na tematy mieszczone pod lekcjami. Prace zaliczeniowe Kursanci przesyłają bezpośrednio 

    na szkolną platformę edukacyjną.

3. Rozwiązać test zaliczeniowy i odesłać go na adres szkoły - Zachodniopomorskie Centrum Edukacji Zawodowej Optima  ul. Zwycięstwa 147  75-950 Koszalin

4. Kursanci, którzy biorą udział w 100h, bądź 150h, czy 205h kursie terapii pedagogicznej odbywają 50, bądź 100, bądź 150h zajęć 

    praktycznych. 

    Po zakończeniu zajęć praktycznych Kursanci przesyłają na adres szkoły wypełniony, podpisany i oceniony dzienniczek zajęć praktycznych - adres do wysyłki  - Zachodniopomorskie Centrum                                        Edukacji Zawodowej  Optima ul. Zwycięstwa 147  75-950 Koszalin

 

  
       Co należy uczynić, żeby ukończyć wybrany kurs terapii sensorycznej?.
 
       W celu ukończenia  kursu terapii sensorycznej należy:
 
       1.  Opanować materiały dydaktyczne znajdujące się na szkolnej platformie edukacyjnej.
 
       2.  Napisać pracę zaliczeniową na jeden z podanych niżej tematów: (do wyboru)
       a.  Historia i teraźniejszość integracji sensorycznej,
       b.  W jaki sposób można wykorzystać rzeczy znajdujące się w łazience do stymulacji sensorycznej? (np. woda, piania, sól do kąpieli, krem, pianka do  
           golenia,szczotka i pasta do zębów, lustro, perfumy, ręczniki, suszarka, ubrania, pralka, golarka elektryczna, mydło itp.
       c.   W jaki sposób można wykorzystać rzeczy znajdujące się w kuchni do stymulacji sensorycznej (np. kasza, ryż, cukier, mąka, groch, ciasto z mąki, 
           aromaty do ciast, garnki, słoiki, puszki, kisiel,  galaretka, tarka, torebki foliowe lub papierowe, jajka, napoje gazowane, warzywa i owoce, pestki 
           owoców, surówki, zmywanie naczyń itp.)?
       d.  Jakie powinno być wyposażenie sali integracji sensorycznej? Proszę wypisać wraz z uzasadnieniem przydatności przyrządów do terapii.
      e.   Jakie objawy w rozwoju psychomotorycznym u dziecka powinny zaniepokoić rodziców?
       f.   Co rodzice mogą zrobić, aby ich dziecko miało jak najmniej problemów ze zrozumieniem otaczającego świata oraz zrozumieniem siebie samego (np.  
           okres poprzedzający ciążę, ciąża, poród, środowisko rodzinne, rozwój psychoruchowy itp.)?
       g.  Studium przypadku – terapia dziecka z zaburzeniem integracji sensorycznej (objawy, diagnoza, terapia, postępy w terapii)
       h.  Jakie gry i zabawy rozwijają zmysły dziecka? Proszę opisać co najmniej 20 zabaw  z uwzględnieniem materiałów potrzebnych do przeprowadzenia 
           zabawy oraz opisem przebiegu i celu zabawy.
      
      3.  Uzupełnić znajdujące się na platformie e- learningowej zadanie:
      
      fragment zadania:
      Dzień z życia Krzysia - dziecka dotkniętego dysfunkcją integracji sensorycznej
      5:45
        Krzyś się budzi. Jest mu zimno, ponieważ w środku nocy zdjął bluzę od piżamy (uwierała go metka – zaburzenia układu …………………). Wstaje z łóżka i idzie do łazienki. Po drodze zderza się 
        z  futryną (zaburzenia układu                 ………………… i …………………….). Korzysta z toalety, ale nie chce mu się spuścić wody, ponieważ denerwuje go towarzyszący temu dźwięk (problemy z   …………………………). Ma kłopoty z odkręceniem kurka (zaburzenia                    układu                   ……………………………), myje się wyłącznie w zimnej wodzie (zaburzenia układu …………………………….) i 
       zapomina wytrzeć ręce ręcznikiem – nie czuje wilgoci. Idzie na dół żeby coś zjeść i pooglądać filmy na wideo.

      6:00

      Potyka się na schodach, ale nie upada (zaburzenia układu ………………….. i …………………..). Idzie do kuchni i bierze wcześniej przygotowane śniadanie (mama i tata chcę spać do 6:30!). Krzyś je        kanapkę z masłem orzechowym     i dżemem truskawkowym              oraz wypija szklankę soku winogronowego (problemy z ………………………). Nie chce jeść płatków śniadaniowych, ponieważ 

      nie może znieść „chrupiących” pokarmów (problemy z………………………………. i           …………………………..).

      6:15

      Ośmioletnia siostra Krzysia schodzi do kuchni i mówi chłopcu, by wytarł sobie twarz i klatkę piersiową z dżemu – Krzyś nie zdawał sobie sprawy z tego, że ubrudził się jedzeniem (zaburzenia 

      układu …………………………. i                   …………………………). Krzyś wpada na siostrę idąc po ręcznik (zaburzenia układu ………………………….. i problemy z ………………………..). Krzyczy na nią, aby mu 

      nie wchodziła w drogę.

      4.  Rozwiązać test zaliczeniowy.
 
      5.  Kursanci odbywający dłuższe kursy, tj.: 50h, 100h, 150h, 205h kursy piszą trzecią pracę zaliczeniową na temat: opracowanie planu pracy (tygodniowego, dwutygodniowego, miesięcznego - do wyboru) dla                         wybranej przez Kursanta grupy podopiecznych.
 
      6.  Kursanci odbywający 100h, 150h, 205h kursy odbywają odpowiednio: 50, 100, 150 godzin zajęć praktycznych.

 

zobacz także:
 
    szydełkowo                  pracowniaagnieszka.pl                   lalki tildy