Prywatny Zespół Szkół Zaocznych Optima
Najlepsze szkoły 
dla dorosłych.

  
       56h kursy podstaw terapii sensorycznej
 
 

  
       56h kursy podstaw terapii sensorycznej odbywają się w:

 
 
 
  
     Zapoznaj się z również z naszymi pozostałymi kursami i szkoleniami dla terapeutów, odbywającymi się w formie zaocznej oraz 
     w formie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.       

  
       kursami animacji kultury z terapią zajęciową i arteterapią  oraz pozostałymi naszymi kursami:  http://optima.szkola.pl/platformamoodle/
 
 
 
       
      cel  kursu:

      Osoby będące uczestnikami kursu zdobędą podstawową wiedzę z zakresu integracji sensorycznej, pojęć używanych w procesie diagnozy i terapii oraz                    zapoznają się z zaburzeniami systemów sensorycznych. Kursanci zdobędą informacje o objawach sugerujących zaburzenia integracji sensorycznej oraz                  o możliwościach pomocy dzieciom i ich rodzicom.

           Kurs nie daje kwalifikacji terapeuty integracji sensorycznej, ale wskazuje drogę do zdobycia tychże uprawnień.


 
  
      Do kogo skierowane są kursy podstaw terapii sensorycznej?
 
      Kurs ma na celu wspomóc pracę osób udzielających w swojej pracy wsparcia i pomocy podopiecznym. Kurs skierowany jest do terapeutów zajęciowych,                 instruktorów terapii zajęciowej, do pracowników zatrudnionych w świetlicach środowiskowych, w śds, w organizacjach pozarządowych – fundacjach lub                   stowarzyszeniach. Kurs przeznaczony jest również dla opiekunów świetlic socjoterapeutycznych, opiekunów osób niepełnosprawnych, opiekunek 
      środowiskowych, jako forma doskonalenia własnego warsztatu pracy. Kurs skierowany jest do wszystkich osób wykonujących w swojej pracy elementy terapii         sensorycznej. Zapraszamy również do udziału w kursie wszystkich zainteresowanych powyższą tematyką. 
 
 
 
 
      program kursu:
      Program 56h kursu podstaw terapii sensorycznej jest programem autorskim.
 
 
 
 
      podbudowa programowa: wykształcenie minimum średnie.
 
 
 
  
       Program kursu terapii sensorycznej zawiera następujące treści:
                 1.  Powstanie i rozwój integracji sensorycznej.
                 2.   Podstawowe pojęcia integracji sensorycznej.
                 3.   Integracja sensoryczna – co to jest?.
                 4.   Budowa i działanie mózgu.
                 5.   Budowa i działanie systemów sensorycznych: przedsionkowy, dotykowy, propriocepcji, słuchowy, wzrokowy, węchu, smaku.
                 6.   Zaburzenia integracji sensorycznej: nadwrażliwość sensoryczna, obronność dotykowa, niepewność grawitacyjna,nadwrażliwość słuchowa,                                      poszukiwanie wrażeń sensorycznych, podwrażliwość sensoryczna, zaburzenia  ruchowe o bazie sensorycznej, dyspraksja, zaburzenia 
                      posturalne, zaburzenia różnicowania sensorycznego.
                 7.   Występowanie zaburzeń integracji sensorycznej u dzieci z różnymi dysfunkcjami.
                 8.   Kwestionariusz rozwoju sensomotorycznego dziecka.
           9.   Gabinet integracji sensorycznej.
                10.  Terapia zaburzeń integracji sensorycznej.
                11.  Aby zostać terapeutą integracji sensorycznej…
                 
 
 

  
      Kurs jest odpłatny.
      Płatność za kurs wynosi: 360,00 zł (słownie: trzysta sześćdziesiąt złotych 00/100)
      Wpłat należy dokonywać na konto:
      Prywatny Zespół Szkół Zaocznych Optima
      ul. Jaworowa 34, 75-681 Koszalin
      nr rachunku: 35 1950 0001 2006 0265 6270 0002   
      tytułem: kurs terapii sensorycznej
 
 
 
  
      Po ukończeniu kursu kursant otrzymuje zaświadczenie wydane na druku MEN przez Zachodniopomorskie Centrum Edukacji Zawodowej Optima zgodnie 
       z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej.

                      patrz - zaświadczenie - strona 1        patrz - zaświadczenie - strona 2


  
       Wszystko na temat:

        odbywającego się 
     w formie zaocznej