Prywatny Zespół Szkół Zaocznych Optima
Najlepsze szkoły 
dla dorosłych.

  
       56h kursy terapii sensorycznej
 
 

  
       56h kursy terapii sensorycznej  odbywają się w:

 
 
 
  
     Zapoznaj się z również z naszymi pozostałymi kursami i szkoleniami dla terapeutów, odbywającymi się w formie zaocznej oraz w formie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.       

      oraz szkoleniami:

      praca terapeutyczna z dziećmi z problemami emocjonalnymi               barwa, jako element terapeutyczny               konstrukcja i role bajki terapeutycznej               terapia kolorem – zasady wprowadzania kolorów               wybrane metody pracy

      bajki terapeutyczne, jako metoda redukująca lęki u dzieci               podstawy pedagogiki opiekuńczej              podstawy komunikacji interpersonalnej              przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu terapeuty               

 
 
       
      cel  kursu:

      Osoby będące uczestnikami kursu zdobędą podstawową wiedzę z zakresu integracji sensorycznej, pojęć używanych w procesie diagnozy i terapii oraz zapoznają się z zaburzeniami systemów sensorycznych. Kursanci zdobędą                       informacje o objawach sugerujących zaburzenia integracji sensorycznej oraz o możliwościach pomocy dzieciom i ich rodzicom.

            Kurs nie daje kwalifikacji terapeuty integracji sensorycznej, ale wskazuje drogę do zdobycia tychże uprawnień.


 
  
      Do kogo skierowane są kursy terapii sensorycznej?
 
      Kurs ma na celu wspomóc pracę osób udzielających w swojej pracy wsparcia i pomocy podopiecznym. Kurs skierowany jest do terapeutów zajęciowych, instruktorów terapii zajęciowej osób zatrudnionych w świetlicach                              środowiskowych, w śds, w organizacjach pozarządowych – fundacjach lub stowarzyszeniach. W kurs przeznaczony jest również dla opiekunów świetlic socjoterapeutycznych, opiekunów osób niepełnosprawnych, opiekunek 
      środowiskowych, jako forma doskonalenia własnego warsztatu pracy. Zapraszamy również do udziału w kursie wszystkich zainteresowanych powyższą tematyką. 
 
 
 
 
      program kursu:
      Program 56h kursu terapii sensorycznej jest programem autorskim.
 
 
 
 
      podbudowa programowa: wykształcenie minimum średnie.
 
 
 
  
       Program kursu terapii sensorycznej zawiera następujące treści:
                 1.  Powstanie i rozwój integracji sensorycznej.
                 2.   Podstawowe pojęcia integracji sensorycznej.
                 3.   Integracja sensoryczna – co to jest?.
                 4.   Budowa i działanie mózgu.
                 5.   Budowa i działanie systemów sensorycznych: przedsionkowy, dotykowy, propriocepcji, słuchowy, wzrokowy, węchu, smaku.
                 6.   Zaburzenia integracji sensorycznej: nadwrażliwość sensoryczna, obronność dotykowa, niepewność grawitacyjna,nadwrażliwość słuchowa, poszukiwanie wrażeń sensorycznych, podwrażliwość sensoryczna, zaburzenia                                 ruchowe o bazie sensorycznej, dyspraksja, zaburzenia posturalne, zaburzenia różnicowania sensorycznego.
                 7.   Występowanie zaburzeń integracji sensorycznej u dzieci z różnymi dysfunkcjami.
                 8.   Kwestionariusz rozwoju sensomotorycznego dziecka.
          9.   Gabinet integracji sensorycznej.
               10.  Terapia zaburzeń integracji sensorycznej.
               11.  Aby zostać terapeutą integracji sensorycznej…
                 
 
 

  
      Kurs jest odpłatny.
      Płatność za kurs wynosi: 360,00 zł (słownie: trzysta sześćdziesiąt złotych 00/100)
      Wpłat należy dokonywać na konto:
      Prywatny Zespół Szkół Zaocznych Optima
      ul. Jaworowa 34, 75-681 Koszalin
      nr rachunku: 35 1950 0001 2006 0265 6270 0002   
      tytułem: kurs terapii sensorycznej
 
 
 
  
      Po ukończeniu kursu kursant otrzymuje zaświadczenie wydane na druku MEN przez Zachodniopomorskie Centrum Edukacji Zawodowej Optima zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej.

                      patrz - zaświadczenie - strona 1        patrz - zaświadczenie - strona 2


  
       Wszystko na temat:

       
     
     w formie zaocznej