Prywatny Zespół Szkół Zaocznych Optima
Najlepsze szkoły 
dla dorosłych.
 

        kursy  TERAPII PEDAGOGICZNEJ dla terapeutów - 270h

         odbywają się w następujących formie: zaocznej i z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość
           
          Nabór na kursy terapii pedagogicznej dla terapeutów odbywające się w formie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (on - line) oraz w formie zaocznej trwa cały              czas (nabór ciągły).
           270h kurs kurs terapii pedagogicznej dla terapeutów odbywający się w formie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość można rozpocząć i skończyć w dowolnym,                                     pasującym kurantowi, terminie.
 
              Uwaga: Kurs jest przeznaczony dla terapeutów i osób wykonujących pokrewne zawody. Kurs nie jest przeznaczony dla pracowników oświaty. Nauczyciele oraz inni pracownicy oświaty, 
           w celu uzyskania uprawnień z zakresu terapii pedagogicznej muszą ukończyć, bądź studia podyplomowe, bądź kurs zorganizowany przez placówkę kształcenia nauczycieli.
 
 
 
  
      Zapoznaj się z również z naszymi pozostałymi kursami i szkoleniami dla terapeutów, odbywającymi się w formie zaocznej oraz w formie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia 
      na odległość.       

      205h kurs instruktora terapii zajęciowej               198h kurs terapii zajęciowej               56h kurs podstawowy terapii sensorycznej               270h oligofrenopedagogiki dla terapeutów               
      
      30h kurs aktywizacji osoby podopiecznej               70h kurs elementy arteterapii         

      oraz szkoleniami:

      praca terapeutyczna z dziećmi z problemami emocjonalnymi      barwa, jako element terapeutyczny      konstrukcja i role bajki terapeutycznej      terapia kolorem – zasady wprowadzania kolorów               wybrane metody pracy

      bajki terapeutyczne, jako metoda redukująca lęki u dzieci               podstawy pedagogiki opiekuńczej              podstawy komunikacji interpersonalnej              przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu terapeuty


 
  
     Program kursu jest programem autorskim.
 

 
 
    cel  kursu:
    Celem kursu jest uzyskanie przez kursantów umiejętności i wiedzy niezbędnych do świadomego i celowego oddziaływania na podopiecznego za pomocą metod i technik                          zmierzających do przywrócenia pożądanych cech osobowo - poznawczych w obrębie motywacji oraz emocji edukacyjnej. Kurs ma również na celu przekazanie umiejętności          oddziaływania za pomocą środków psycho - pedagogicznych na przyczyny i przejawy trudności w edukacji  tj.: nabywaniu, przyswajaniu wszechstronnej wiedzy 
    i posługiwaniu się nią w życiu społecznym.
 

 
 
  270h kursy  terapii pedagogicznej dla terapeutów
   
   Kurs jest przeznaczony dla terapeutów zajęciowych, instruktorów terapii, pracowników warsztatów terapii zajęciowej, osób zatrudnionych w środowiskowych domach samopomocy, 
   ogniskach i świetlicach środowiskowych, socjoterapeutycznych, placówkach uzależnień i pokrewnych. W domach pomocy społecznej, domach dziennego pobytu. 
   W kursie mogą uczestniczyć również pracownicy ośrodków opieki społecznej oraz inne osoby na co dzień pracujący z ludźmi niepełnosprawnymi intelektualnie. 
   
    Kursy odbywają się w następujących formach: w formie zaocznej oraz w formie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
   
   podbudowa (wymagania): wykształcenie minimum średnie
 

 
 
 
    Wszystko na temat:

 
    270h kurs TERAPII PEDAGOGICZNEJ
    dla terapeutów
 
    w formie: zaocznej
 
     podbudowa (wymagania): wykształcenie minimum średnie

 
    Nabór na kurs trwa cały czas (nabór ciągły)
    Kurs rozpoczyna się co dwa miesiące
 
    Kurs dzieli się na część praktyczną i teoretyczną.
 
    Część teoretyczna liczy 120h.
 
    Część praktyczna liczy 150h.
 
 
  Po ukończeniu 270h kursu terapii pedagogicznej dla terapeutów kursant otrzymuje    
  następujące zaświadczenie wydane na druku MEN przez Zachodniopomorskie Centrum   Edukacji Zawodowej Optima zgodnie z rozporządzeniem.
 
   zaświadczenie - strona 1        zaświadczenie - strona 2
 
    Zajęcia teoretyczne 
    Zajęcia teoretyczne odbywają się w piątki i w soboty.
   W piątki w godz. 16,00 - 20,00, w soboty w godz. 8,00 - 14,00.
 
   Zajęcia teoretyczne odbywają się w budynku ZS Nr 10
  w Koszalinie (dawna samochodówka), ul. Gnieźnieńska 8.
   W zakładce "kontakt" znajduje się mapka dojazdu.
 
    Przy szkole znajduje się schronisko młodzieżowe, w którym można wynająć sobie          pokój.
   Na życzenie kursantów rezerwujemy miejsca noclegowe.


 
  W skład zajęć teoretycznych (120h) wchodzą następujące zajęcia edukacyjne:

  1.  Problemy rozwoju i samorealizacji człowieka.

  2.  Wybrane zagadnienia z psychologii rozwojowej i klinicznej.

  3.  Wybrane zagadnienia z logopedii i zaburzeń rozwoju mowy.

  4.  Wybrane zagadnienia z metodyki nauczania początkowego.

  5.  Metodyka zajęć korekcyjno – kompensacyjnych i wyrównawczych dla dzieci ze                         specyficznymi zaburzeniami rozwoju ruchowego.

  6.  Metodyka zajęć korekcyjno – kompensacyjnych i wyrównawczych dla dzieci ze                         specyficznymi trudnościami w nauce czytania i pisania.

  7.  Metodyka zajęć korekcyjno – kompensacyjnych i wyrównawczych dla dzieci ze                         specyficznymi trudnościami w nauce matematyki.

  8.  Metodyka zajęć korekcyjno – kompensacyjnych i wyrównawczych dla dzieci ze                         specyficznymi zaburzeniami rozwoju emocjonalnego i społecznego.

  9. Organizacja procesu terapeutycznego.

 
  Praktyka

 
    Zajęcia praktyczne (150h), odbywają się w dni powszednie, w godz. 8,00-14,00, we                           wskazanej przez szkołę placówce.
   Zajęcia praktyczne łącznie trwają 25 dni po 6h dziennie.
   W części pierwszej kursant uczestniczy w zajęciach w roli obserwatora, w drugiej części występuje,     jako osoba prowadząca zajęcia.
   Tak więc praktyka trwa 150h.
   Z czego 50h pierwszych godzin zajęć praktycznych kursant odbywa w formie obserwatora.
   Następne 100h praktyk kursant odbywa, jako osoba prowadząca zajęcia.
 
  uwaga
  Istnieje możliwość, odbycia przez kursanta, zajęć praktycznych w wybranych przez                  kursanta instytucjach, np. w miejscu swojego zamieszkania, bądź w swoim zakładzie pracy.
 

   Kurs jest odpłatny. Odpłatność za kurs terapii wynosi 960,00 zł (słownie: dziewięćset              sześćdziesiąt złotych). Opłatę można    uiszczać w dowolnych ratach. Minimalna pierwsza          wpłata wynosi 100,00 zł.


  Warunki zaliczenia kursu:
  Warunkiem zaliczenia kursu jest: minimum 70% obecności na zajęciach teoretycznych.
  Odbycie 150h zajęć praktycznych. Zaliczenie dzienniczka praktyk oraz 5 scenariuszy zajęć.

  Co należy zrobić, żeby zapisać się na kurs instruktora terapii zajęciowej odbywający się 

  w  formie zaocznej?.

  W celu zapisania się na kurs oligofrenopedagogiki odbywający się w formie zaocznej należy:

  1. Wypełnić podanie

      podanie

  2. Dołączyć kserokopie dowodu osobistego (ewentualnie innego dokumentu ze zdjęciem i nr          PESEL) i dyplomu ukończenia szkoły wyższej (ewentualnie świadectwa ukończenia szkoły          średniej).

  3. Ksero dowodu, świadectwa/dyplomu proszę podpisać za zgodność z oryginałem i podpisać.

  4. Komplet dokumentów należy przesłać na adres:

      Prywatny Zespół Szkół Zaocznych Optima

      ul. Zwycięstwa 147

      75-950 Koszalin

      bądź zeskanować i przesłać na adres e-mail:

      szkolaoptima@o2.pl   lub  szkolaoptima@o2.pl

  5. Jeżeli pracujecie Państwo z ludźmi niepełnosprawnymi intelektualnie, bądź w swojej pracy        wykonujecie elementy terapii pedagogicznej prosimy o dosłanie (można w późniejszym            okresie czasu) zaświadczenia z zakładu pracy, że: dana osoba jest zatrudniona na                    stanowisku: (nazwa stanowiska) i pracuje z osobami (dorosłymi, dziećmi) upośledzonymi          w stopniu: .... . 

  

Wszystko na temat: 270h kurs TERAPII PEDAGOGICZNEJ
 dla terapeutów
 w formie: z zastosowaniem metod i technik
 kształcenia na odległość (samokształcenie kierowane)
 
podbudowa (wymagania): wykształcenie minimum  średnie

Nabór na kurs trwa cały czas (rekrutacja ciągła)
Kurs można rozpocząć i skończyć w dowolnym, pasującym kurantowi, terminie.
 
Do kogo skierowany jest 270h kurs terapii pedagogicznej dla terapeutów odbywający się w formie z zastosowaniem metod i technik kształcenia na odległość?. 
 
Kurs 270h kurs terapii pedagogicznej dla terapeutów odbywający się w formie z zastosowaniem metod i technik kształcenia na odległość skierowany jest przede wszystkim do osób wykonujących zawód terapeuty zajęciowego bądź w swojej pracy wykonujących elementy terapii zajęciowej, a także do innych osób pracujących z ludźmi niepełnosprawnymi intelektualnie, którzy ze względu na odległość oraz obowiązki zawodowe i rodzinne, a także ze względu na niedogodne dni zjazdów nie są wstanie wziąść udziału w kursie organizowanym w formie zaocznej.
 
Jakie kwalifikacje daje mi 270h kurs terapii pedagogicznej dla terapeutów odbywający się w formie z zastosowaniem metod i technik kształcenia na odległość?.
 
Kursant biorący udział w 270h kurs terapii pedagogicznej dla terapeutów odbywający się w formie z zastosowaniem metod i technik kształcenia na odległość otrzymuje takie samo zaświadczenie o ukończeniu kursu, jak kursant biorący udział w kursie odbywającym się w formie zaocznej.Czyli zaświadczenie wydane na druku MEN przez Zachodniopomorskie Centrum Edukacji Zawodowej Optima potwierdzające nabycie kwalifikacji z zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej.
 
               zaświadczenie - strona 1         zaświadczenie - strona 2
 
Jaki jest koszt 270h kurs terapii pedagogicznej dla terapeutów odbywający się w formie z zastosowaniem metod i technik kształcenia na odległość?.

Koszt 270h kursu terapii pedagogicznej dla terapeutów odbywający się w formie z zastosowaniem metod i technik kształcenia na odległość wynosi: 960,00 zł. Kursant może sobie rozłożyć powyższą kwotę na 2, 3, a nawet 4 raty, przy czym pierwsza wpłata nie może być niższa niż 100,00 zł. Kursanci wpłacający z góry całą kwotę wpłacają 890,00 zł.

Kiedy rozpoczyna się i kończy 270h kurs terapii pedagogicznej dla terapeutów odbywający się w formie z zastosowaniem metod i technik kształcenia na odległość?.

Kurs rozpoczynacie Państwo kiedy chcecie i zaliczacie go tak szybko jak chcecie.

Co należy zrobić, żeby zapisać się na 270h kurs terapii pedagogicznej dla terapeutów odbywający się w formie z zastosowaniem metod i technik kształcenia na odległość?.

W celu zapisania się na 270h kurs terapii pedagogicznej dla terapeutów odbywający się w formie z zastosowaniem metod i technik kształcenia na odległość należy:

1. Wypełnić podanie:
 


2. Wypełnić umowę w dwóch egzemplarzach
 
        umowa - pobierz

3. Jeden egzemplarz umowy wraz z  kserokopią dowodu osobistego (ewentualnie innego dokumentu ze zdjęciem i nr PESEL) i kserokopią dyplomu ukończenia szkoły wyższej (ewentualnie świadectwa ukończenia szkoły średniej) podpisane za zgodność z oryginałem  proszę przesłać na adres: 

     Zachodniopomorskie Centrum Edukacji Zawodowej Optima              
     ul. Zwycięstwa 147                                                                            
     75-950 Koszalin

bądź zeskanować i przesłać na adres e-mail: pzszoptima@o2.pl, bądź na: szkolaoptima@o2.pl

Ewentualnie resztę dokumentów można przesłać z pierwszą pracą zaliczeniową

4. Kursanci wykonujący w swojej pracy elementy terapii pedagogicznej, pracujący na stanowisku terapeuty zajęciowego, bądź w swojej pracy wykonujący elementy terapii zajęciowej, czy też pracujący z ludźmi niepełnosprawnymi intelektualnie proszeni są o dosłanie (można w późniejszym okresie czasu) zaświadczenia z zakładu pracy, że: dana osoba jest zatrudniona na stanowisku terapeuty zajęciowego, bądź w swojej pracy wykonuje elementy terapii zajęciowej,

W zaświadczeniu musi być ujęty termin od kiedy jest się zatrudnionym i w jakim wymiarze czasu pracy/etatu.

5. Dokonać wpłaty. Minimalna pierwsza wpłata nie
może być niższa niż 100,00 zł (słownie: sto złotych).
Opłata za kurs wynosi 960,00 zł (słownie: dziewięćset sześćdziesiąt złotych).
Opłatę można podzielić maksymalnie na 4 raty.
Wpłat należy dokonywać na podany w umowie nr konta.
Osoby płacące z góry całą kwotę płacą 890,00 zł (słownie: osiemset dziewięćdziesiąt złotych 00/100).
 

Wpłat należy dokonywać na konto:

Prywatny Zespół Szkół Zaocznych Optima

ul. Jaworowa 34, 75-681 Koszalin

nr rachunku: 35 1950 0001 2006 0265 6270 0002   

tytułem: kurs terapii pedagogicznej
 
Po zaksięgowaniu wpłaty na koncie otrzymacie Państwo:
dostęp do platformy e-learningowej, na której znajdują się wszystkie niezbędne materiały do ukończenia kursu 
oraz drogą pocztową:
1. materiały do nauki (na płycie DVD)
2. dzienniczek zajęć praktycznych wraz instrukcją wypełniania
3. tematy prac zaliczeniowych
4. test zaliczeniowy
5. dostęp do platformy edukacyjnej, na której zamieszczane są lekcje oraz przez którą odbywają się zajęcia.
6. tematów zajęć do samodzielnego opanowania.
 
Za pośrednictwem platformy edukacyjnej, kursanci przekazują również nauczycielowi prowadzącemu wykonane samodzielnie zadania oraz uczestniczą w dyskusjach na forum. 
Link do dostępu do platformy edukacyjnej kursanci otrzymują e-mailem.
 

  Co należy uczynić, żeby ukończyć 270h kurs terapii pedagogicznej dla terapeutów odbywający się w formie z zastosowaniem metod i technik kształcenia na odległość?

W celu odbycia 270h kursu terapii pedagogicznej dla terapeutów odbywającego się w formie z zastosowaniem metod i technik kształcenia na odległość należy:

1. Odbyć 150 godzin zajęć praktycznych (zajęcia praktyczne możecie Państwo odbyć u siebie w zakładzie pracy, bądź w wybranych przez siebie placówkach, np. w warsztatach terapii zajęciowej, śds, świetlicach środowiskowych, poradniach, szkołach, ośrodkach szkolno - wychowawczych, bądź w innych placówkach, w których jest prowadzona terapia zajęciowa).

Potwierdzeniem odbycia zajęć praktycznych jest dzienniczek zajęć praktycznych
 

Dzienniczek musi być wypełniony według instrukcji oraz podpisany i podstemplowany przez kierownika/dyrektora placówki, w której odbywacie zajęcia praktyczne. Z zajęć praktycznych kierownik/dyrektor ośrodka musi wystawić Państwu ocenę zaliczeniową.

2. Napisać 2 prace zaliczeniowe.

     Napisać pierwszą pracę zaliczeniową na jeden z dwóch podanych niżej tematów:

       1.       Rola, cechy i sposoby dokonywania diagnozy funkcjonalnej uczniów.

         2.       Rola zajęć dydaktyczno – wyrównawczych i zajęć kompensacyjno – korekcyjnych.

         3.       Rola poprawnej komunikacji w procesie terapeutycznym.

     Napisać drugą pracę zaliczeniową na jeden z dwóch podanych niżej tematów:

         1.       Zasady konstruowania planu pracy terapeutycznej i jego ewaluacja.

         2.       Pomoc dzieciom o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

         3.       ADHD – pomoc dzieciom z nadpobudliwością psychoruchową.

3. Opracować 5 scenariuszy zajęć (w cyklu). 

4.  Opanować materiał nauczania.

5.  Wykonać zadane przez nauczyciela zadania do samodzielnego wykonania.
 
6.  Rozwiązać test zaliczeniowy.

7.  Brać udział w zajęciach prowadzonych przez nauczyciela przez platformę edukacyjną.

8.  Brać udział w dyskusjach na forum.
 
Kolejność wykonywania poszczególnych elementów kursu jest dowolna.


Kurs rozpoczynacie Państwo kiedy chcecie i zaliczacie go tak szybko jak chcecie.
 
 Masz  pytania  odnośnie  kursu?.
Pisz  odpiszemy. 
 
       
##formIDc8fdf7f8f02a5037cd56f45b9fcd55a3end##