Prywatny Zespół Szkół Zaocznych Optima
Najlepsze szkoły 
dla dorosłych.
                       kursy  instruktora  terapii  zajęciowej
 
 
 
 
 
 
 
        wszystko na temat:

    kursów  instruktora  terapii  zajęciowej

     odbywających się w formach:
 
          - z wykorzystaniem metod i technik kształcenia 
            na odległość (on-line),                                          
          - zaocznej, 
          
          - stacjonarnej,
        
       Każdy kursant odbywający kurs instruktora terapii zajęciowej w formie z wykorzystaniem 
       metod i technik kształcenia na odległość (on - line) może wybrać sposób odbycia i zaliczenia                                    kursu.
       (
dostosować sposób odbycia i zaliczenia kursu do własnych indywidualnych preferencji).

     Kurs w formie on - line można odbyć i zaliczyć na 2 sposoby:

     w formie tradycyjnej
       bądź        poprzez udział w zajęciach on - line

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
      Zapoznaj się z również z naszymi pozostałymi kursami i szkoleniami dla terapeutów, odbywającymi się w formie 
      wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość oraz w formie zaocznej - 
 
           kursy terapii zajęciowej:                       pozostałe kursy dla terapeutów:                      8h szkolenia dla terapeutów:
          - 60h kurs podstaw terapii zajęciowej             70h kurs podstaw elementy arteterapii                   praca terapeutyczna z dziećmi z problemami emocjonalnymi
                                                                     - 270h kurs terapii pedagogicznej dla terapeutów        terapia kolorem - zasady wprowadzania kolorów                                                                                                         - 270h kurs oligofrenopedagogiki dla terapeutów          praca terapeutyczna z dziećmi z problemami 

 
      Do kogo skierowane są kursy instruktora terapii zajęciowej?.
       
       Nasze kursy skierowane są głównie do osób pracujących w zawodzie terapeuty zajęciowego, bądź w swojej pracy wykonujących elementy 
       terapii zajęciowej, które na skutek zmiany przepisów muszą uzupełnić swoje kwalifikacje. 
       Ludzie ci często nie posiadają wykształcenia wyższego, lecz średnie, bądź policealne. W związku z powyższym nie mogą                                         
uzupełnić swojego wykształcenia poprzez studia podyplomowe. Ze względu na wiek oraz pracę również nie mogą podjąć kształcenia 
       w dziennej szkole policealnej w zawodzie: terapeuta zajęciowy.
       Celem kursu jest dostarczenie wiedzy na temat istoty terapii zajęciowej, kwestii związanych z organizacją zajęć terapeutycznych.
       Kurs przeznaczony jest dla osób zainteresowanych poszerzeniem swojej wiedzy o zagadnienia związane z terapią zajęciową.
       Kurs terapii zajęciowej skierowany jest głównie do osób pracujących w szeroko pojętej sferze usług społecznych (m. in.:        
       pracowników warsztatów terapii zajęciowej, osób zatrudnionych w środowiskowych domach samoopieki,         
       ogniskach i świetlicach środowiskowych, socjoterapeutycznych, w domach pomocy społecznej, domach  dziennego 
       pobytu, w fundacjach i stowarzyszeniach zajmujących się problematyką osób niepełnosprawnych, i in.), które pracują na stanowiskach 
       terapeutów zajęciowych, bądź na pokrewnych stanowiskach pracy. W kursie mogą również uczestniczyć inne osoby nie związane   
       aktualnie bezpośrednio z zawodem.


    kursy  instruktora  terapii  zajęciowej
 
    wszystko na temat kursów instruktora terapii zajęciowej         
    odbywających się w formach zaocznej oraz stacjonarnej
 


       wszystko na temat:

    205h kursu instruktora terapii zajęciowej odbywającego się 
    w formie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia 
    na odległość (on - line)
    (nabór ciągły - zapisy trwają cały czas)
 

 
Do kogo są skierowane kursy instruktora terapii zajęciowej odbywające się w formie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość ?.
 

Kurs instruktora terapii zajęciowej odbywające się z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość skierowane są przede wszystkim do osób wykonujących zawód terapeuty zajęciowego bądź w swojej pracy wykonujących elementy terapii zajęciowej, którzy ze względu na odległość oraz obowiązki zawodowe i rodzinne, a także ze względu na niedogodne dni zjazdów nie są wstanie wziąć udziału w kursie organizowanym w formie zaocznej.

Kurs rozpoczynacie Państwo kiedy chcecie i zaliczacie go tak szybko jak chcecie.


Podbudowa kursu:
Wykształcenie średnie.

 Jak długo trwa kurs?     
205h kurs instruktora terapii zajęciowej w formie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość poprzez udział 
w zajęciach on - line trwa średnio 6 tygodni.
Długość trwania kursu zależy od Kursanta. Każdy Kursant indywidualnie kończy kurs.
Kurs można rozpocząć, w każdym dowolnie pasującym kursantowi terminie.
 

Jakie kwalifikacje daje mi kurs instruktora terapii zajęciowej odbywający się w z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość?.

Kursant biorący udział w kursie instruktora terapii zajęciowej odbywającym się z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość otrzymuje takie samo zaświadczenie o ukończeniu kursu, jak kursant biorący udział w kursie odbywającym się w formie zaocznej.Czyli zaświadczenie wydane na druku MEN przez Zachodniopomorskie Centrum Edukacji Zawodowej Optima zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej.

    zaświadczenie         suplement do zaświadczenia


Jaki jest koszt kursu instruktora terapii zajęciowej odbywającego się z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość?.

Koszt kursu instruktora terapii zajęciowej odbywający się z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość wynosi: 960,00 zł. Kursant może sobie rozłożyć powyższą kwotę na 2, 3, a nawet 4 raty, przy czym pierwsza wpłata nie może być niższa niż 100,00 zł. Kursanci wpłacający z góry całą kwotę wpłacają 890,00 zł.Kiedy rozpoczyna się i kończy kurs instruktora terapii zajęciowej prowadzony z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość?.

Kurs rozpoczynacie Państwo kiedy chcecie i zaliczacie go tak szybko jak chcecie.Z jakich modułów składa się 205h kurs instruktora terapii zajęciowej?

205h kurs instruktora terapii zajęciowej odbywający się w formie z wykorzystaniem metod i technik 
kształcenia na odległość składa się z:

   -  7 lekcji - wykładów (materiałów szkoleniowych do samodzielnego opanowania) znajdujących się na szkolnej    platformie edukacyjnej Zobacz przykładową lekcję wraz z zadaniem do zaliczenia

    -  zadań do samodzielnego wykonania (krótkich prac kontrolnych)

        - czatu
 
        - testu zaliczeniowego
 
        - 100h zajęć praktycznych (zajęcia praktyczne kursanci mogą odbyć w swoim zakładzie pracy)
   

Jak wygląda przebieg 205h kursu instruktora terapii zajęciowej i co należy uczynić, żeby ukończyć kurs?.

Po dokonaniu zapisów, czyli wypełnieniu podania oraz przesłaniu kserokopii dowodu osobistego i 

kserokopii świadectwa ukończenia szkoły średniej, bądź dyplomu ukończenia szkoły wyższej podpisanych

za zgodność z oryginałem oraz dokonaniu wpłaty (całości, bądź części) każdy kursant otrzyma dostęp do 

szkolnej platformy edukacyjnej, na której zamieszczonych jest 7 lekcji. Za pośrednictwem platformy 

edukacyjnej, kursanci przekazują również nauczycielowi prowadzącemu wykonane samodzielnie zadania

(krótkie prace zaliczeniowe) oraz uczestniczą w dyskusjach na czacie. 

Link do dostępu do platformy edukacyjnej kursanci otrzymują e-mailem oraz listem poleconym.

Przebieg 205h kursu instruktora terapii zajęciowej jest następujący:

       W celu odbycia kursu terapii zajęciowej w z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość należy:

        1. Opanować 7 materiał lekcji znajdujących się na platformie edukacyjnej.
        2. Po opanowaniu materiału danej lekcji należy napisać krótką pracę zaliczeniową na podany temat.
             Po opanowaniu materiału lekcji 1 należy napisać krótką prace zaliczeniową na następujący temat: Podaj przykład 
          ogólnego normowania jednego,wybranego przez siebie, procesu poznawczego.
       3. Wziąć udział w co najmniej dwóch czatach (czaty odbywają się za pośrednictwem szkolnej platformy dla razy w tygodniu: 
            w poniedziałki i czwartki o godz. 21,00).
            Pytania na czat umieszczone są na szkolnej platformie edukacyjnej pod Lekcjami nr 1 i 2.
       4. Rozwiązać test zaliczeniowy (Kursanci otrzymują test listem poleconym. Po jego rozwiązaniu odsyłają go na adres szkoły).
       5. Odbyć 100h zajęć praktycznych.
Kursanci biorący udział w 205h kursie instruktora terapii zajęciowej muszą odbyć 100 godzin zajęć praktycznych.

Zajęcia praktyczne możecie Państwo odbyć u siebie w zakładzie pracy, bądź w wybranych przez siebie warsztatach terapii zajęciowej, bądź w placówce, w której jest prowadzona terapia zajęciowa (śds, świetlice środowiskowe, domy pomocy społecznej, fundacje i stowarzyszenia zajmujące się szeroko pojętą terapią zajęciową, itd.).

Potwierdzeniem odbycia zajęć praktycznych jest dzienniczek zajęć praktycznych - wzory wypełnionych dzienniczkówmateriały na terapię

Dzienniczek musi być wypełniony według instrukcji oraz podpisany i podstemplowany przez kierownika/dyrektora warsztatów terapii zajęciowej, w których Państwo odbywacie zajęcia praktyczne. Z zajęć praktycznych kierownik/dyrektor ośrodka musi wystawić Państwu ocenę zaliczeniową

 Uwaga. 

Osoby pracujące powyżej 3 lat na stanowisku terapeuty zajęciowego, bądź instruktora terapii zajęciowej, na pisemną prośbę 

są zwalniane z odbycia zajęć praktycznych. Warunkiem zwolnienia kursanta z odbycia 100h zajęć praktycznych jest przesłanie 

zaświadczenia, że dana osoba jest zatrudniona na stanowisku terapeuty zajęciowego, bądź instruktora terapii zajęciowej oraz 

wypełnienie podania -podanie. W zaświadczeniu musi być ujęty termin od kiedy jest się zatrudnionym (minimum 3 lata) oraz 

pełnym wymiarze czasu pracy/etatu.    
   


Co należy zrobić, żeby zapisać się na kurs instruktora terapii zajęciowej odbywający się z wykorzystaniem 
metod i technik kształcenia na odległość?.

W celu zapisania się na kurs terapii zajęciowej odbywający się w formie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość należy:

1. Wypełnić podanie
 
          podanie
 
2. Przesłać na adres szkoły wymagane dokumenty, a więc: kserokopie dowodu osobistego, bądź innego dokumentu ze zdjęciem i nr PESEL oraz kserokopie świadectwa ukończenia szkoły średniej, bądź świadectwa ukończenia szkoły policealnej, bądź dyplomu ukończenia studiów wyższych. 
Dokumenty prosimy przesłać na adres szkoły:
Zachodniopomorskie Centrum Edukacji Zawodowej Optima                  
         ul. Zwycięstwa 147                               
         75-950 Koszalin
           bądź zeskanować i przesłać na adres e-mail: szkolaoptima@o2.pl  pzszoptima@o2.pl

3. Jeżeli pracujecie Państwo na stanowisku terapeuty zajęciowego, bądź w swojej pracy wykonujecie elementy terapii zajęciowej prosimy dosłanie (można w późniejszym okresie czasu) zaświadczenia z zakładu pracy, że: dana osoba jest zatrudniona na stanowisku terapeuty zajęciowego, bądź w swojej pracy wykonuje elementy terapii zajęciowej.  W                   zaświadczeniu musi być ujęty termin od kiedy jest się zatrudnionym i w jakim wymiarze czasu pracy/etatu.

4. Dokonać wpłaty. Minimalna pierwsza wpłata nie
może być niższa niż 100,00 zł (słownie: sto złotych).
Opłata za kurs wynosi 960,00 zł (słownie: dziewięćset sześćdziesiąt złotych). 
Opłatę można podzielić maksymalnie na 4 raty.
Osoby wpłacające z góry pełna kwotę wpłacają 890,00 zł (słownie: osiemset dziewięćdziesiąt złotych 00/100).
Wpłat należy dokonywać na podany poniżej nr konta.
 

Wpłat należy dokonywać na konto:

Prywatny Zespół Szkół Zaocznych Optima

ul. Jaworowa 34, 75-681 Koszalin

nr rachunku: 35 1950 0001 2006 0265 6270 0002   

tytułem: kurs instruktora terapii zajęciowej

 
5. Osoby chcące podpisać umowę o kurs proszone są o pobranie umowy umowa - pobierz i wypełnienie jej 
w dwóch egzemplarzach.  
         Umowę wraz z kserokopiami dokumentów prosimy przesłać na adres:
           Zachodniopomorskie Centrum Edukacji Zawodowej Optima                  
         ul. Zwycięstwa 147                               
         75-950 Koszalin
           bądź zeskanować i przesłać na adres e-mail: szkolaoptima@o2.pl  pzszoptima@o2.pl

 6.  Po zaksięgowaniu wpłaty na koncie szkoły Kursanci otrzymują:
           
           e-mailem: 
           - dostęp do szkolnej platformy edukacyjnej, na której znajdują się materiały do opanowania oraz 7 lekcji,
           - pomoc e-mailową i telefoniczną,
           - dostęp do czatu z wykładowcami.
           
           listem poleconym: 
           - rachunek na wpłaconą kwotę,
           - dzienniczek zajęć praktycznych wraz instrukcją wypełnienia,
           - dostęp do szkolnej platformy edukacyjnej, na której znajdują się materiały do opanowania oraz 7 lekcji, 
           - test zaliczeniowy.

 


W celu przyspieszenia ukończenia ukończenia kursu po wypełnieniu podania i dokonaniu pierwszej wpłaty prosimy wejść na stronę  MATERIAŁY  NA  TERAPIĘ  i pobrać dzienniczek zajęć praktycznych, instrukcję wypełniania dzienniczka oraz przejrzeć wzory prawidłowo wypełnionych dzienniczków i w ten sposób rozpocząć kurs.
 

     Jak korzystać z kursu i jakie są warunki zaliczenia 205h kursu instruktora terapii zajęciowej:

  1. Warto i należy uczyć się systematycznie. Z tego powodu ważne jest, aby regularnie czytać udostępniane materiały edukacyjne, brać czynny udział w dyskusjach oraz na czas wykonywać zadania.
  2. Wszystkie treści, których znajomość jest niezbędna do pomyślnego zaliczenia kursu są dostępne bezpośrednio na platformie Szkoły Optima.
  3. Jeżeli w trakcie kursu mają Państwo pytania - można je bezpośrednio zadać prowadzącemu.
  4. Zaświadczenie o ukończeniu kursu zostanie wydane tylko i wyłącznie osobom, które uzyskały powyżej 50% punktów.
  5. Punkty zdobywa się za aktywny udział w dyskusjach oraz za wykonane zadania (skala punktowa od 0 do 10, gdzie 10 punktów to najwyższa ocena).


Program kursu jest programem autorskim.
Zastosowane podczas kursu trzy metody szkoleniowe pozwalają na zastosowanie zdobytej wiedzy w praktyce, ze zwróceniem uwagi na sprawne konstruowanie scenariuszy zajęć w odniesieniu do wieku uczestników, ich zdiagnozowanego problemu i zainteresowań. Ponadto uczestnicy zapoznają się z możliwościami zastosowania w praktyce z pacjentem plastykoterapii, biblioterapii, muzykoterapii, teatroterapii, filmoterapii i poznają specyfikę stosowania różnorodności zajęć w szkołach, oddziałach szpitalnych, placówkach terapii uzależnień, środowiskowych domach samopomocy, warsztatach  terapii zajęciowej, domach kultury i innych placówkach. Uwaga

Osoby, które nie posiadają komputera, bądź nie mają dostępu do internetu mogą odbyć 205h kurs instruktora terapii zajęciowej na odległość w formie tradycyjnej.

Osoby, które wybrały tę formę odbycia kursu (formę tradycyjną - korespondencyjną): 

1. Muszą obligatoryjnie odbyć 100 godzin zajęć praktycznych.

2. Napisać pracę zaliczeniową na temat: Praca terapeutyczna z wybraną przez kursanta grupą podopiecznych, np: osobami starszymi, niepełnosprawnymi, dziećmi z problemami emocjonalnymi - przykłady prac

3. Napisać pracę zaliczeniową: opracowanie tygodniowego planu pracy dla wybranej przez siebie pracowni terapii zajęciowej (np.: rękodzieła, malarska, tkacka, światła, itd.) – według otrzymanej instrukcji - przykłady prac

4. Napisać 7 krótkich prac zaliczeniowych na podane tematy.

5. Opanować przesłane przez szkołę materiały dydaktyczne.

5. Otrzymujecie Państwo drogą korespondencyjną test zaliczeniowy. Po rozwiązaniu testu odsyłacie mam rozwiązany i podpisany test. Kursanci, którzy nie zaliczą testu za pierwszym razem mogą ponownie podejść do testu zaliczeniowego.

Kurs rozpoczynacie Państwo kiedy chcecie i zaliczacie go tak szybko jak chcecie.


Co należy zrobić, żeby zapisać się na kurs instruktora terapii zajęciowej odbywający się z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w formie tradycyjnej?.

W celu zapisania się na kurs terapii zajęciowej odbywający się w formie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w formie tradycyjnej należy:

1. Wypełnić podanie
 
    podanie
 
2. Przesłać na adres szkoły wymagane dokumenty, a więc: kserokopie dowodu osobistego, bądź innego dokumentu ze zdjęciem i nr PESEL oraz kserokopie świadectwa ukończenia szkoły średniej, bądź świadectwa ukończenia szkoły policealnej, bądź dyplomu ukończenia studiów wyższych. 
Dokumenty prosimy przesłać na adres szkoły:
Zachodniopomorskie Centrum Edukacji Zawodowej Optima                  
         ul. Zwycięstwa 147                               
         75-950 Koszalin
           bądź zeskanować i przesłać na adres e-mail: szkolaoptima@o2.pl  pzszoptima@o2.pl

3. Jeżeli pracujecie Państwo na stanowisku terapeuty zajęciowego, bądź w swojej pracy wykonujecie elementy terapii zajęciowej prosimy dosłanie (można w późniejszym okresie czasu) zaświadczenia z zakładu pracy, że: dana osoba jest zatrudniona na stanowisku terapeuty zajęciowego, bądź w swojej pracy wykonuje elementy terapii zajęciowej.  W                   zaświadczeniu musi być ujęty termin od kiedy jest się zatrudnionym i w jakim wymiarze czasu pracy/etatu.

4. Dokonać wpłaty. Minimalna pierwsza wpłata nie
może być niższa niż 100,00 zł (słownie: sto złotych).
Opłata za kurs wynosi 960,00 zł (słownie: dziewięćset sześćdziesiąt złotych). 
Opłatę można podzielić maksymalnie na 4 raty.
Osoby wpłacające z góry pełna kwotę wpłacają 890,00 zł (słownie: osiemset dziewięćdziesiąt złotych 00/100).
Wpłat należy dokonywać na podany poniżej nr konta.
 

Wpłat należy dokonywać na konto:

Prywatny Zespół Szkół Zaocznych Optima

ul. Jaworowa 34, 75-681 Koszalin

nr rachunku: 35 1950 0001 2006 0265 6270 0002   

tytułem: kurs instruktora terapii zajęciowej

 
5. Osoby chcące podpisać umowę o kurs proszone są o pobranie umowy umowa - pobierz i wypełnienie jej 
w dwóch egzemplarzach.  
         Umowę wraz z kserokopiami dokumentów prosimy przesłać na adres:
           Zachodniopomorskie Centrum Edukacji Zawodowej Optima                  
         ul. Zwycięstwa 147                               
         75-950 Koszalin
           bądź zeskanować i przesłać na adres e-mail: szkolaoptima@o2.pl  pzszoptima@o2.pl

 6.  Po zaksięgowaniu wpłaty na koncie szkoły Kursanci otrzymują:
 1. materiały do nauki (na płycie CD)
 2. dzienniczek zajęć praktycznych wraz instrukcją  wypełnienia
 3. tematy prac zaliczeniowych
 4. test zaliczeniowy
 5. pomoc telefoniczną
 6. rachunek na wpłaconą kwotę
 


W celu przyspieszenia ukończenia ukończenia kursu po wypełnieniu podania i dokonaniu pierwszej wpłaty prosimy wejść na stronę  MATERIAŁY  NA  TERAPIĘ  i pobrać dzienniczek zajęć praktycznych, instrukcję, tematy prac kontrolnych oraz przejrzeć wzory prawidłowo wykonanych prac kontrolnych i wzory dzienniczków i w ten sposób rozpocząć kurs.
 
 
pytania dotyczące kursów instruktora terapii zajęciowej odbywającego się w formach: zaocznej, z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość i w formie stacjonarnej prosimy kierować tutaj.
 
   
##formID8aaac9d1889eab8910280da683613cefend##
  >undefined<