Prywatny Zespół Szkół Zaocznych Optima
Najlepsze szkoły 
dla dorosłych.
 


  
               Wszystko na temat:

             
8h szkolenia barwa, jako element terapeutyczny i jako element zdradzający osobowość człowieka.

          odbywającego się w formie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (on - line)                           
 
 
 
  
      Zapoznaj się z również z naszymi pozostałymi kursami i szkoleniami dla terapeutów, odbywającymi się w formie zaocznej oraz w formie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.       

      70h kurs elementy arteterapii               30h kurs aktywizacji osoby podopiecznej

      oraz szkoleniami:

      praca terapeutyczna z dziećmi z problemami emocjonalnym               konstrukcja i role bajki terapeutycznej               terapia kolorem – zasady wprowadzania kolorów              bajki terapeutyczne, jako metoda redukująca lęki u dzieci 

      podstawy pedagogiki opiekuńczej              podstawy komunikacji interpersonalnej              przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu terapeuty               wybrane metody pracy z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie

 
 
  
 Program szkolenia jest programem autorskim.
 
 
 
 
  cel  szkolenia:
  Szkolenie ma na celu przekazanie wiadomości i umiejętności dotyczących wykorzystania kolorów, jako elementu terapeutycznego w pracy z podopiecznym.
 
 
 
  
  Do kogo skierowane jest szkolenie?
  Szkolenie skierowane jest do terapeutów zajęciowych oraz do osób pracujących w pokrewnych zawodach i instytucjach, chcących poszerzyć swoją wiedzę o informacje o chronoterapii. W szkoleniu mogą również 
  wziąć udział osoby chcące poszerzyć swoją wiedzę o program szkolenia. 
 
 
 
  
  czas trwania szkolenia - 8h.
  Nabór na szkolenie odbywa się cały czas w sposób ciągły (trwa cały czas).
  Szkolenie można rozpocząć i skończyć w dowolnym pasującym kursantowi terminie.                            
 
 

  
      forma zajęć: 

     Szkolenie odbywa się w formie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (on - line)
     
        Szkolenie składa się z:

   -  z materiałów szkoleniowych do samodzielnego opanowania

   - forum dyskusyjnego

    - zadania do samodzielnego wykonania - napisania pracy zaliczeniowej

     Po dokonaniu zapisów, czyli wypełnieniu podania oraz przesłaniu kserokopii dowodu osobistego oraz dokonaniu wpłaty kursant otrzymuje dostęp do platformy edukacyjnej, na której 
     zamieszczone jest szkolenie. Po opanowaniu materiału szkolenia, osoba biorąca udział w szkoleniu pisze prace zaliczeniową na jeden z podanych tematów. 
     Link do dostępu do platformy edukacyjnej kursanci otrzymują e-mailem.

Wszystkie trzy metody szkoleniowe pozwalają na zastosowanie zdobytej wiedzy w praktyce, ze zwróceniem uwagi na sprawne konstruowanie scenariuszy zajęć w odniesieniu do wieku uczestników, ich zdiagnozowanego problemu i zainteresowań. 

 
 
  

     Jak korzystać ze szkolenia i jakie są warunki zaliczenia szkolenia:

  1. Opanować udostępniony materiał.
  2. Napisać pracę zaliczeniową na jeden z podanych poniżej tematów:
 
 
    3. Pierwsza stronę pracy zaliczeniowej prosimy zrobić według następującego wzoru - wzór pierwszej strony pracy zaliczeniowej
        Na końcu pracy zaliczeniowej prosimy się podpisać. Osoby piszące prace komputerowo na końcu pracy prosimy o umieszczenie imienia i nazwiska.

      4.   Prace zaliczeniową należy, bądź przesłać na jeden z dwóch adresów e -mail:

             szkolaoptima@o2.pl     pzszoptima@o2.pl

         bądź przesłać listownie na adres:

         Zachodniopomorskie Centrum Edukacji Zawodowej Optima

             ul. Zwycięstwa 147

             75-950 Koszalin

     5. Najdalej po dniach roboczych kursant otrzymuje informację zwrotną na adres e-mail dotycząca zaliczenia jego pracy zaliczeniowej.
 
     6. Po zaliczeniu pracy zaliczeniowej szkoła wysyła do kursanta zaświadczenie o ukończeniu szkolenia, na podany przez niego adres w podaniu.
  
 

  
      Po ukończeniu 8h szkolenia barwa, jako element terapeutyczny i jako element zdradzający osobowość człowieka z dziećmi z problemami emocjonalnymi kursant 
     otrzymuje następujące zaświadczenie wydane na druku MEN przez Zachodniopomorskie Centrum Edukacji Zawodowej Optima zgodnie rozporządzeniem.

                       patrz - zaświadczenie                             
 
 
 
  
      Udział w szkoleniu jest odpłatny.
      Płatność za szkolenie wynosi: 100,00 zł (słownie: sto złotych 00/100). 

      Wpłat należy dokonywać na konto:
      Prywatny Zespół Szkół Zaocznych Optima
      ul. Jaworowa 34, 75-681 Koszalin
      nr rachunku: 35 1950 0001 2006 0265 6270 0002   
      tytułem: szkolenie barwa
 

 
  
        Co należy zrobić, żeby zapisać się na 8h szkolenie barwa, jako element terapeutyczny i jako element zdradzający osobowość człowieka  odbywający się w formie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (on - line)?.

        W celu zapisania się na szkolenie odbywające się w formie on - line należy:

        1. Wypełnić podanie 

                                                                                  

##formID1caf16737677f317b932ba56b07a8c4cend##
Pick a date
podanie
Prywatny Zespół Szkół Zaocznych Optima w Koszalinie Zachodniopomorskie Centrum Edukacji Zawodowej Optima w Koszalinie
Proszę o przyjęcie mnie na 8h szkolenie barwa, jako element terapeutyczny odbywające się w formie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
Oświadczam, że dane zawarte niniejszym formularzu są prawdziwe. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Prywatny Zespół Szkół Zaocznych Optima w Koszalinie.
 

        2. Dołączyć kserokopie dowodu osobistego (ewentualnie innego dokumentu ze zdjęciem i nr PESEL)

        3. Ksero dowodu podpisać za zgodność z oryginałem i podpisać.

        4. Komplet dokumentów należy przesłać, na adres:

             Zachodniopomorskie Centrum Edukacji Zawodowej Optima

             ul. Zwycięstwa 147

             75-950 Koszalin

             bądź zeskanować i przesłać na adres e-mail:

             szkolaoptima@o2.pl     pzszoptima@o2.pl

          bądź dostarczyć osobiście do sekretariatu szkoły.


  
     8h szkolenie barwa, jako element terapeutyczny i jako element zdradzający osobowość człowieka organizowane jest również w formie zaocznej.
     Szczegółowe informacje dostępne są w sekretariacie szkoły.