Prywatny Zespół Szkół Zaocznych Optima
Najlepsze szkoły 
dla dorosłych.
 

        kursy  OLIGOFRENOPEDAGOGIKI dla terapeutów - 270h - podanie

         odbywają się w następujących formie: zaocznej i z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość
           
           Nabór na kursy oligofrenopedagogiki odbywające się w formie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość oraz w formie zaocznej trwa cały czas.  
           (nabór ciągły).
           270h kurs kurs oligofrenopedagogiki odbywający się w formie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość można rozpocząć i skończyć w dowolnym, pasującym kurantowi, terminie.
 
              Uwaga: Kurs nie jest przeznaczony dla pracowników oświaty. Nauczyciele oraz inni pracownicy oświaty, w celu uzyskania uprawnień do pracy z dziećmi niepełnoprawnymi
           intelektualnie, muszą ukończyć, bądź studia podyplomowe, bądź kurs zorganizowany przez placówkę kształcenia nauczycieli.
 
 
 
  
      Zapoznaj się z również z naszymi pozostałymi kursami i szkoleniami dla terapeutów, odbywającymi się w formie zaocznej oraz w formie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.       

      70h kurs elementy arteterapii         

      oraz szkoleniami:

      praca terapeutyczna z dziećmi z problemami emocjonalnymi               barwa, jako element terapeutyczny               konstrukcja i role bajki terapeutycznej               terapia kolorem – zasady wprowadzania kolorów               wybrane metody pracy

      bajki terapeutyczne, jako metoda redukująca lęki u dzieci               podstawy pedagogiki opiekuńczej              podstawy komunikacji interpersonalnej              przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu terapeuty


 
  
 Program kursu jest programem autorskim opracowanym na podstawie programu ramowego "kursu kwalifikacyjnego z zakresu
 oligofrenopedagogiki dla nauczycieli i wychowawców placówek dla dzieci upośledzonych umysłowo" Ministerstwa Edukacja Narodowej z 1992r.
 

 
 
  cel  kursu:
  Celem kursu jest uzyskanie przez kursantów umiejętności i wiedzy niezbędnych do świadomego i refleksyjnego organizowania środowiska 
  edukacyjnego uczniów, wychowanków, bądź podopiecznych o różnym stopniu niepełnosprawności i rodzaju sprzężeń. 
  Nabycie umiejętności: diagnozy, monitorowania, oceny zachowań, postaw, wiedzy, umiejętności podopiecznych niepełnosprawnych umysłowo.
  Nabycie umiejętności prowadzenia pracy w środowisku rodzinnym dzieci/ osób niepełnosprawnych umysłowo.
 

 
 
  270h kursy  OLIGOFRENOPEDAGOGIKI dla terapeutów
 
   dla terapeutów i wychowawców
   
   Kurs jest przeznaczony dla terapeutów zajęciowych, instruktorów terapii, pracowników warsztatów terapii zajęciowej, osób zatrudnionych w środowiskowych domach samopomocy, ogniskach i świetlicach środowiskowych, 
   socjoterapeutycznych, placówkach uzależnień i pokrewnych. W domach pomocy społecznej, domach dziennego pobytu. W kursie mogą uczestniczyć również pracownicy ośrodków opieki społecznej oraz inne osoby na co dzień pracujący    
   z ludźmi niepełnosprawnymi intelektualnie. 
   
    Kursy odbywają się w następujących formach: w  formie zaocznej oraz w formie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
   
   podbudowa (wymagania): wykształcenie minimum średnie
 

 
 
 
    Wszystko na temat:

 
    270h kurs OLIGOFRENOPEDAGOGIKI
    dla terapeutów
 
    w formie: zaocznej
 
     podbudowa (wymagania): wykształcenie minimum średnie

 
    Nabór na kurs trwa cały czas (nabór ciągły)
    Kurs rozpoczyna się co dwa miesiące
 
    Kurs dzieli się na część praktyczną i teoretyczną.
 
     Część teoretyczna liczy 120h.
 
    Część praktyczna liczy 150h.
 
 
  Po ukończeniu 270h kursu oligofrenopedagogiki kursant otrzymuje następujące zaświadczenie wydane na druku   MEN przez Zachodniopomorskie Centrum Edukacji Zawodowej Optima zgodnie z rozporządzeniem.
 
 
    Zajęcia teoretyczne 
    Zajęcia teoretyczne odbywają się w piątki i w soboty.
   W piątki w godz. 16,00 - 20,00, w soboty w godz. 8,00 - 14,00.
 
   Zajęcia teoretyczne odbywają się w budynku ZS Nr 10
  w Koszalinie (dawna samochodówka), ul. Gnieźnieńska 8.
    W zakładce "kontakt" znajduje się mapka dojazdu.
 
    Przy szkole znajduje się schronisko młodzieżowe, w którym można wynająć sobie pokój.
   Na życzenie kursantów rezerwujemy miejsca noclegowe.


 
  W skład zajęć teoretycznych (120h) wchodzą następujące zajęcia edukacyjne:
  - pedagogika specjalna - 10h, 
    (rewalidacja: przewlekle chorych i kalekich, głuchych i niesłyszących, dzieci niewidomych i niedowidzących)
  - oligofrenopedagogika - 25h,
    (teoria kształcenia specjalnego, współczesne systemy rewalidowania osób z niepełnosprawnością intelektualną,
      rola środowiska rodzinnego w procesie oddziaływań rewalidacyjnych)
  - podstawy psychologiczne rewalidacji - 20h,
    (diagnoza psychologiczno - kliniczna upośledzenia umysłowego, psychoterapia dzieci)
  - rewalidacja indywidualna - 20h,
    (zajęcia korekcyjno - wyrównawcze, praca wyrównawczo - dydaktyczna, reedukacja, diagnoza na użytek zajęć 
     rewalidacji indywidualnej, percepcja wzrokowa ze szczególnym uwzględnieniem słuchu fonetycznego, rozwój
     mowy, niepowodzenia w uczeniu się matematyki, zaburzenia życia emocjonalnego i osobowości dzieci)
  - dydaktyka nauczania i wychowania lekko upośledzonych umysłowo - 15h,
  - dydaktyka wychowania głębiej upośledzonych umysłowo - 15h,
  - dydaktyka wychowania w internacie - 15h.
 
 
  Praktyka

   Zajęcia praktyczne (150h), odbywają się w dni powszednie, w godz. 8,00-14,00, we wskazanych przez szkołę dwóch       
   placówkach. 60h w placówce pierwszego stopnia, 90h w placówce drugiego stopnia.
   Zajęcia praktyczne łącznie trwają 25 dni po 6h dziennie.
   Zarówno pierwsza część zajęć praktycznych, jak i druga jest podzielona na dwie części.
   W części pierwszej kursant uczestniczy w zajęciach w roli obserwatora, w drugiej części występuje, jako osoba prowadząca    
   zajęcia.
   Tak więc praktyka trwa 150h.
   Część pierwsza praktyki trwa 90h.
   Z czego 50h pierwszych godzin zajęć praktycznych kursant odbywa w formie obserwatora.
   Następne 40h praktyk kursant odbywa, jako osoba prowadząca zajęcia.
   Część druga praktyki trwa 60h.
   Z czego 60h pierwszych godzin zajęć praktycznych kursant odbywa w formie obserwatora.
   
Następne 30h praktyk kursant odbywa, jako osoba prowadząca zajęcia.
 
  uwaga
  Istnieje możliwość, odbycia przez kursanta, zajęć praktycznych w wybranych przez kursanta 
  instytucjach, np. w miejscu swojego zamieszkania, bądź w swoim zakładzie pracy.
  W tym wypadku zaleca się również odbycie zajęć praktycznych w dwóch różnych placówkach, np.: w warsztacie terapii zajęciowej, bądź w   internacie, czy też np. w świetlicy środowiskowej, itd. Dopuszcza się tutaj wszelkie możliwości odbycia zajęć praktycznych.
  Dopuszcza się również możliwość odbycia zajęć praktycznych w jednej placówce (dotyczy to osób, które nie mają możliwości odbycia        zajęć praktycznych w dwóch różnych miejscach).
  Osoby odbywające zajęcia praktyczne w jednej placówce przez pierwsze 70h uczestniczą w zajęciach, jako obserwatorzy. Pozostałe 50h    zajęć kursant odbywa, jako osoba prowadząca zajęcia, podczas których realizuje (przynajmniej częściowo) własne scenariusze zajęć.
 

  Kurs jest odpłatny. Odpłatność  za  kurs terapii wynosi 960,00 zł (słownie: dziewięćset sześćdziesiąt złotych). Opłatę można uiszczać w    dowolnych  ratach. Minimalna pierwsza wpłata wynosi 100,00 zł.


  Warunki zaliczenia kursu:
  Warunkiem zaliczenia kursu jest: minimum 70% obecności na zajęciach teoretycznych.
  Odbycie 150h zajęć praktycznych. Zaliczenie dzienniczka praktyk oraz 5 scenariuszy zajęć.

  Co należy zrobić, żeby zapisać się na kurs instruktora terapii zajęciowej odbywający się w formie zaocznej?.

  W celu zapisania się na kurs oligofrenopedagogiki odbywający się w formie zaocznej należy:

  1. Wypełnić podanie

      podanie

  2. Dołączyć kserokopie dowodu osobistego (ewentualnie innego dokumentu ze zdjęciem i nr PESEL) i dyplomu ukończenia szkoły       wyższej (ewentualnie świadectwa ukończenia szkoły średniej).

  3. Ksero dowodu, świadectwa/dyplomu proszę podpisać za zgodność z oryginałem i podpisać.

  4. Komplet dokumentów należy przesłać na adres:

  Prywatny Zespół Szkół Zaocznych Optima

  ul. Zwycięstwa 147

  75-950 Koszalin

  bądź zeskanować i przesłać na adres e-mail:

  szkolaoptima@o2.pl   lub  szkolaoptima@o2.pl

  5. Jeżeli pracujecie Państwo z ludźmi niepełnosprawnymi intelektualnie prosimy o dosłanie (można w późniejszym okresie czasu)    zaświadczenia z zakładu pracy, że: dana osoba jest zatrudniona na stanowisku: (nazwa stanowiska) i pracuje z osobami (dorosłymi,    dziećmi) upośledzonymi w stopniu: .... . 

  

Wszystko na temat: 270h kurs OLIGOFRENOPEDAGOGIKI
 dla terapeutów
 w formie: z zastosowaniem metod i technik
 kształcenia na odległość (samokształcenie kierowane)
 
podbudowa (wymagania): wykształcenie minimum  średnie

Nabór na kurs trwa cały czas (rekrutacja ciągła)
Kurs można rozpocząć i skończyć w dowolnym, pasującym kurantowi, terminie.
 
Do kogo skierowany jest 270h kurs oligofrenopedagogiki dla terapeutów odbywający się w formie z zastosowaniem metod i technik kształcenia na odległość?. 
 
Kurs 270h kurs oligofrenopedagogiki dla terapeutów odbywający się w formie z zastosowaniem metod i technik kształcenia na odległość skierowany jest przede wszystkim do osób wykonujących zawód terapeuty zajęciowego bądź w swojej pracy wykonujących elementy terapii zajęciowej, a także do innych osób pracujących z ludźmi niepełnosprawnymi intelektualnie, którzy ze względu na odległość oraz obowiązki zawodowe i rodzinne, a także ze względu na niedogodne dni zjazdów nie są wstanie wziąść udziału w kursie organizowanym w formie zaocznej.
 
Jakie kwalifikacje daje mi 270h kurs oligofrenopedagogiki dla terapeutów odbywający się w formie z zastosowaniem metod i technik kształcenia na odległość?.
 
Kursant biorący udział w 270h kurs oligofrenopedagogiki dla terapeutów odbywający się w formie z zastosowaniem metod i technik kształcenia na odległość otrzymuje takie samo zaświadczenie o ukończeniu kursu, jak kursant biorący udział w kursie odbywającym się w formie zaocznej.Czyli zaświadczenie wydane na druku MEN przez Zachodniopomorskie Centrum Edukacji Zawodowej Optima potwierdzające nabycie kwalifikacji z zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej.
 
               zaświadczenie - strona 1         zaświadczenie - strona 2
 
Jaki jest koszt 270h kurs oligofrenopedagogiki dla terapeutów odbywający się w formie z zastosowaniem metod i technik kształcenia na odległość?.

Koszt kursu 270h kurs oligofrenopedagogiki dla terapeutów odbywający się w formie z zastosowaniem metod i technik kształcenia na odległość wynosi: 960,00 zł. Kursant może sobie rozłożyć powyższą kwotę na 2, 3, a nawet 4 raty, przy czym pierwsza wpłata nie może być niższa niż 100,00 zł. Kursanci wpłacający z góry całą kwotę wpłacają 890,00 zł.

Kiedy rozpoczyna się i kończy 270h kurs oligofrenopedagogiki dla terapeutów odbywający się w formie z zastosowaniem metod i technik kształcenia na odległość?.

Kurs rozpoczynacie Państwo kiedy chcecie i zaliczacie go tak szybko jak chcecie.

Co należy zrobić, żeby zapisać się na 270h kurs oligofrenopedagogiki dla terapeutów odbywający się w formie z zastosowaniem metod i technik kształcenia na odległość?.

W celu zapisania się na 270h kurs oligofrenopedagogiki dla terapeutów odbywający się w formie z zastosowaniem metod i technik kształcenia na odległość należy:

1. Wypełnić podanie:
 
##formID83529e718174aafd67af285f308f99a8end##
Pick a date
>>>podanie<<<
>>>Prywatny Zespół Szkół Zaocznych Optima Zachodniopomorskie Centrum Edukacji Zawodowej Optima Zwracam się z prośbą o przyjęcie mnie na kurs: oligofrenopedagogiki dla terapeutów odbywający się w formie z zastosowaniem metod i technik kształcenia na odległość.<<<
>>>Oświadczam, że dane zawarte w niniejszym formularzu są prawdziwe. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Prywatny Zespół Szkół Zaocznych Optima<<<
 

2. Wypełnić umowę w dwóch egzemplarzach
 
        umowa - pobierz

3. Jeden egzemplarz umowy wraz z  kserokopią dowodu osobistego (ewentualnie innego dokumentu ze zdjęciem i nr PESEL) i kserokopią dyplomu ukończenia szkoły wyższej (ewentualnie świadectwa ukończenia szkoły średniej) podpisane za zgodność z oryginałem  proszę przesłać na adres: 

     Zachodniopomorskie Centrum Edukacji Zawodowej Optima              
     ul. Zwycięstwa 147                                                                            
     75-950 Koszalin

bądź zeskanować i przesłać na adres e-mail: pzszoptima@o2.pl, bądź na: szkolaoptima@o2.pl

Ewentualnie resztę dokumentów można przesłać z pierwszą pracą zaliczeniową

4. Jeżeli pracujecie Państwo na stanowisku terapeuty zajęciowego, bądź w swojej pracy wykonujecie elementy terapii zajęciowej, czy też pracujecie Państwo z ludźmi niepełnosprawnymi intelektualnie prosimy o dosłanie (można w późniejszym okresie czasu) zaświadczenia z zakładu pracy, że: dana osoba jest zatrudniona na stanowisku terapeuty zajęciowego, bądź w swojej pracy wykonuje elementy terapii zajęciowej,

W zaświadczeniu musi być ujęty termin od kiedy jest się zatrudnionym i w jakim wymiarze czasu pracy/etatu.

5. Dokonać wpłaty. Minimalna pierwsza wpłata nie
może być niższa niż 100,00 zł (słownie: sto złotych).
Opłata za kurs wynosi 960,00 zł (słownie: dziewięćset sześćdziesiąt złotych).
Opłatę można podzielić maksymalnie na 4 raty.
Wpłat należy dokonywać na podany w umowie nr konta.
 

Wpłat należy dokonywać na konto:

Prywatny Zespół Szkół Zaocznych Optima

ul. Jaworowa 34, 75-681 Koszalin

nr rachunku: 35 1950 0001 2006 0265 6270 0002   

tytułem: kurs oligofrenopedagogiki
 
W celu przyspieszenia ukończenia ukończenia kursu po wypełnieniu podania i dokonaniu pierwszej wpłaty prosimy wejść na stronę  MATERIAŁY  NA  KURS OLIGOFRENOPEDAGOGIKI  i pobrać dzienniczek zajęć praktycznych, instrukcję, tematy prac kontrolnych oraz przejrzeć wzory prawidłowo wykonanych prac kontrolnych i wzory dzienniczków i w ten sposób rozpocząć kurs.
 
Po zaksięgowaniu wpłaty na koncie otrzymacie Państwo:
dostęp do platformy e-learningowej, na której znajdują się wszystkie niezbędne materiały do ukończenia kursu 
oraz drogą pocztową:
1. materiały do nauki (na płycie DVD)
2. dzienniczek zajęć praktycznych wraz instrukcją wypełniania
3. tematy prac zaliczeniowych
4. pomoc e-mailową i telefoniczną
5. dostęp do czatu z wykładowcami
 

Co należy uczynić, żeby ukończyć 270h kurs oligofrenopedagogiki dla terapeutów odbywający się w formie z zastosowaniem metod i technik kształcenia na odległość?

W celu odbycia kursu 270h kurs oligofrenopedagogiki dla terapeutów odbywający się w formie z zastosowaniem metod i technik kształcenia na odległość należy:

1. Odbyć 150 godzin zajęć praktycznych (zajęcia praktyczne możecie Państwo odbyć u siebie w zakładzie pracy, bądź w wybranych przez siebie placówkach, np. w warsztatach terapii zajęciowej, bądź w placówce, w której jest prowadzona terapia zajęciowa).

Potwierdzeniem odbycia zajęć praktycznych jest dzienniczek zajęć praktycznych - wzory wypełnionych dzienniczków - materiały na kurs oligofrenopedagogikę
 

Dzienniczek musi być wypełniony według instrukcji oraz podpisany i podstemplowany przez kierownika/dyrektora placówki, w której odbywacie zajęcia praktyczne. Z zajęć praktycznych kierownik/dyrektor ośrodka musi wystawić Państwu ocenę zaliczeniową.

2. Napisać pierwszą pracę zaliczeniową na jeden z dwóch podanych niżej tematów:
 
a.  Charakterystyka funkcjonowania dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym, będących w wieku wczesnoszkolnym.
 
b. Rola i sposoby integracji osób z niepełnosprawnością intelektualną ze środowiskiem lokalnym.
 
3. Napisać drugą pracę zaliczeniową na jeden z dwóch podanych niżej tematów:  
 
a. Wybrane metody pracy z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie
 
b. Sposoby eliminowania zachowań trudnych prezentowanych przez osoby z niepełnosprawnością intelektualną 
 
4. Opracować 5 scenariuszy zajęć (w cyklu) w zakresie funkcjonowania osobistego i społecznego.
 
5. Opanować przesłane przez szkołę materiały dydaktyczne.

6.  Rozwiązać test zaliczeniowy.
Otrzymujecie Państwo drogą korespondencyjną test z zakresu: psychologii, socjologii, pedagogiki, anatomii i patologii. Po rozwiązaniu testu odsyłacie mam rozwiązany i podpisany test.

7. Osoby chętne odbywają u nas na miejscu w Koszalinie 18h zajęć z zakresu oligofrenopedagogiki 

(1 weekend - zajęcia odbywają się w piątek w godz. 15,00-21,00, w sobotę w godz. 8,00-17,00).

Kurs rozpoczynacie Państwo kiedy chcecie i zaliczacie go tak szybko jak chcecie.
 
 Masz  pytania  odnośnie  kursu?.
Pisz  odpiszemy. 
 
       
##formIDf6ba744ceb211015812f667511544a04end##