Prywatny Zespół Szkół Zaocznych Optima
Najlepsze szkoły 
dla dorosłych.


  
        Wszystko na temat:

        
430h kursu instruktora terapii zajęciowej

      odbywającego się w formie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (on - line)                           
 
 
 
  
       Zapoznaj się z również z naszymi pozostałymi kursami i szkoleniami dla terapeutów, odbywającymi się w formie wykorzystaniem metod i technik kształcenia 
       na odległość http://optima.szkola.pl/platformamoodle oraz w formie zaocznej
            kursy terapii zajęciowej:                                      pozostałe kursy dla terapeutów:                                  8h szkolenia dla terapeutów:
           - 60h kurs podstaw terapii zajęciowej                  70h kurs podstaw elementy arteterapii                     praca terapeutyczna z dziećmi z problemami
        205h kurs instruktora terapii                              - 100h kurs podstaw biblioterapii dla terapeutów     podstawy komunikacji interpersonalnej
                                                        - 270h kurs terapii pedagogicznej dla terapeutów     terapia kolorem - zasady wprowadzania kolorów 
                                                        - 270h kurs oligofrenopedagogiki dla terapeutów      praca terapeutyczna z dziećmi z problemami   
 
 
 
  
     Program kursu jest programem autorskim.
 
 
 
 
     cel 430h kursu instruktora terapii zajęciowej:
      Kurs ma na celu przekazanie wiedzy i umiejętności na temat istoty terapii zajęciowej, kwestii związanych z organizacją zajęć terapeutycznych.
 
 
 

      Do kogo skierowany jest 430h kurs instruktora terapii zajęciowej?                

      430h kurs instruktora terapii zajęciowej, odbywający się w formie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (on - line), skierowany jest głównie do osób pracujących w zawodzie terapeuty                 zajęciowego, bądź w swojej pracy wykonujących elementy terapii zajęciowej, którzy na skutek zmiany przepisów muszą uzupełnić swoje kwalifikacje. Ludzie ci często nie posiadają wykształcenia wyższego,                lecz średnie, bądź policealne. W związku z powyższym nie mogą uzupełnić swojego wykształcenia poprzez studia podyplomowe. Ze względu na wiek oraz pracę również nie mogą podjąć kształcenia w dziennej            szkole policealnej w zawodzie: terapeuta zajęciowy. A przez obowiązki zawodowe i rodzinne, a także ze względu na niedogodne dni zjazdów nie są wstanie wziąć udziału w kursie organizowanym w formie                    zaocznej.  Kurs skierowany jest do terapeutów zajęciowych oraz do osób pracujących w pokrewnych zawodach i instytucjach, chcących poszerzyć swoją wiedzę. W kursie mogą również wziąć udział osoby chcące        poszerzyć swoją wiedzę o program kursu.

 
 
  
      czas trwania kursu - 430h.
 
      Nabór na kurs odbywający się w formie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (on - line) trwa cały czas w sposób ciągły.
      Kurs można rozpocząć i skończyć w pasującym kursantowi terminie.                          
 
 

  
     Jakie kwalifikacje daje mi kurs instruktora terapii zajęciowej odbywający się w z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość?.
      Kursant biorący udział w kursie instruktora terapii zajęciowej odbywającym się z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość otrzymuje takie samo zaświadczenie o ukończeniu kursu, 
       jak kursant biorący udział w kursie odbywającym się w formie zaocznej.Czyli zaświadczenie wydane na druku MEN przez Zachodniopomorskie Centrum Edukacji Zawodowej Optima zgodnie z rozporządzeniem 
       Ministra Edukacji Narodowej.

       zaświadczenie         suplement do zaświadczenia

 
 
  
     forma zajęć: 

      Kurs odbywa się w formie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (on - line)
     
     Kurs składa się z:

   -  7 lekcji - wykładów (materiałów szkoleniowych do samodzielnego opanowania)  Zobacz przykładową lekcję wraz z zadaniem do zaliczenia.

   -  zadań do samodzielnego wykonania (krótkich prac kontrolnych)

        - czatu
 
        - testu zaliczeniowego
 
        - 300h zajęć praktycznych (zajęcia praktyczne kursanci mogą odbyć w swoim zakładzie pracy)

      Po dokonaniu zapisów, czyli wypełnieniu podania oraz przesłaniu kserokopii dowodu osobistego i kserokopii dyplomu ukończenia szkoły wyższej (ewentualnie świadectwa ukończenia       szkoły średniej) podpisane za zgodność z oryginałem oraz dokonaniu wpłaty (całości, bądź części) każdy kursant otrzyma dostęp do platformy edukacyjnej, na której zamieszczonych      jest 7 lekcji. Za pośrednictwem platformy edukacyjnej, kursanci przekazują również nauczycielowi prowadzącemu wykonane samodzielnie zadania (krótkie prace zaliczeniowe)                oraz uczestniczą w dyskusjach na czacie. 
     Link do dostępu do platformy edukacyjnej kursanci otrzymują e-mailem.

Wszystkie pięć metod szkoleniowych pozwala na zastosowanie zdobytej wiedzy w praktyce, ze zwróceniem uwagi na sprawne konstruowanie scenariuszy zajęć w odniesieniu do wieku uczestników, ich zdiagnozowanego problemu i zainteresowań. Ponadto uczestnicy zapoznają się z możliwościami zastosowania w praktyce z pacjentem plastykoterapii, biblioterapii, muzykoterapii, teatroterapii, filmoterapii i poznają specyfikę stosowania różnorodności zajęć w szkołach, oddziałach szpitalnych, placówkach terapii uzależnień, środowiskowych domach samopomocy, warsztatach  terapii zajęciowej, domach kultury i innych placówkach. 

 
 
  
     Co należy zrobić, żeby zapisać się na 430h kurs instruktora terapii zajęciowej odbywający się z wykorzystaniem metod i technik 
      kształcenia na odległość?.

     W celu zapisania się na 430h kurs instruktora terapii zajęciowej odbywający się w formie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość należy:

     1. Wypełnić podanie
 
          podanie
 
     2. Kserokopie dowodu osobistego i kserokopie dyplomu ukończenia szkoły wyższej (ewentualnie świadectwa ukończenia szkoły średniej) podpisane za zgodność 
          z oryginałem przesłać na adres: 
         Zachodniopomorskie Centrum Edukacji Zawodowej Optima                  
         ul. Zwycięstwa 147                               
         75-950 Koszalin
           bądź zeskanować i przesłać na adres e-mail: szkolaoptima@o2.pl  pzszoptima@o2.pl

     3. Jeżeli pracujecie Państwo na stanowisku terapeuty zajęciowego, bądź w swojej pracy wykonujecie elementy terapii zajęciowej prosimy dosłanie (można w późniejszym okresie               czasu) zaświadczenia z zakładu pracy, że: dana osoba jest zatrudniona na stanowisku terapeuty zajęciowego, bądź w swojej pracy wykonuje elementy terapii zajęciowej.  W                   zaświadczeniu musi być ujęty termin od kiedy jest się zatrudnionym i w jakim wymiarze czasu pracy/etatu.

      4. Dokonać wpłaty. Minimalna pierwsza wpłata nie może być niższa niż 100,00 zł (słownie: sto złotych).
          Opłata za kurs wynosi 1060,00 zł (słownie: jeden tysiąc sześćdziesiąt złotych). 
          Opłatę można podzielić maksymalnie na 4 raty.
          Osoby wpłacające z góry pełna kwotę wpłacają 990,00 zł (słownie: dziewięćset dziewięćdziesiąt złotych 00/100).
 

             Wpłat należy dokonywać na konto:

             Prywatny Zespół Szkół Zaocznych Optima

             ul. Jaworowa 34, 75-681 Koszalin

             nr rachunku: 35 1950 0001 2006 0265 6270 0002   

             tytułem: 430h kurs instruktora terapii zajęciowej

 
     5. Osoby chcące podpisać umowę o kurs proszone są o pobranie umowy umowa - pobierz i wypełnienie jej w dwóch egzemplarzach.  
         Umowę wraz z kserokopiami dokumentów prosimy przesłać na adres:
           Zachodniopomorskie Centrum Edukacji Zawodowej Optima                  
         ul. Zwycięstwa 147                               
         75-950 Koszalin
           bądź zeskanować i przesłać na adres e-mail: szkolaoptima@o2.pl  pzszoptima@o2.pl

      6.  Po zaksięgowaniu wpłaty na koncie szkoły Kursanci otrzymują:
           e-mailem: 
           dostęp do szkolnej platformy edukacyjnej, na której znajduje się 7 lekcji i test zaliczeniowy.
           Pomoc e-mailową i telefoniczną.
           Dostęp do czatu z wykładowcami.
           drogą pocztową: 
           dzienniczek zajęć praktycznych wraz instrukcją   wypełnienia
 
 
 
  
    Co należy uczynić, żeby ukończyć 430h instruktora kurs terapii zajęciowej odbywający się w formie z wykorzystaniem metod i technik 
    kształcenia na odległość (on - line)?

        W celu odbycia kursu terapii zajęciowej w z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość należy:

        1.  Opanować 7 materiał lekcji znajdujących się na platformie edukacyjnej.  Zobacz przykładową lekcję wraz z zadaniem do zaliczenia.
        2.  Po opanowaniu materiału danej lekcji należy napisać krótką prace zaliczeniową na podany temat.
             Po opanowaniu materiału lekcji 1 należy napisać krótka prace zaliczeniową na następujący temat: Podaj przykład ogólnego normowania jednego,wybranego przez siebie, procesu poznawczego.
       3. Wziąć udział w co najmniej dwóch czatach (czaty odbywają się za pośrednictwem szkolnej platformy dla razy w tygodniu: w poniedziałki i czwartki o godz. 21,00).
           Pytania na czat umieszczone są na platformie.    
       4. Odbyć 300h zajęć praktycznych.
          Zajęcia praktyczne Kursanci mogą odbyć u siebie w zakładzie pracy, bądź w wybranych przez siebie warsztatach terapii zajęciowej, bądź w placówce, w której jest prowadzona terapia zajęciowa.
            (śds, świetlice środowiskowe, domy pomocy społecznej, fundacje i stowarzyszenia zajmujące się szeroko pojętą terapią zajęciową, itd.).

              Potwierdzeniem odbycia zajęć praktycznych  jest  dzienniczek zajęć praktycznych. 

              Dzienniczek musi być wypełniony według instrukcji oraz podpisany i podstemplowany przez kierownika/dyrektora warsztatów terapii zajęciowej, w których Kursanci odbywają zajęcia praktyczne. 

             Z zajęć praktycznych kierownik/dyrektor ośrodka musi wystawić Państwu ocenę zaliczeniową. Przykłady poprawnie wypełnionych dzienniczków znajdują się na podstronie - materiały na terapię

           Uwaga. 
        Osoby pracujące powyżej 3 lat na stanowisku terapeuty zajęciowego, bądź instruktora terapii zajęciowej, na pisemną prośbę są zwalniane z odbycia 100h zajęć praktycznych. Czyli 
           odbywają 200h zajęć praktycznych.
           Warunkiem zwolnienia kursanta z odbycia 100h zajęć praktycznych jest przesłanie zaświadczenia, że dana osoba jest zatrudniona na stanowisku terapeuty zajęciowego, bądź instruktora terapii zajęciowej 
           oraz wypełnienie podania - podanieW zaświadczeniu musi być ujęty termin od kiedy jest się zatrudnionym (minimum 3 lata) oraz w pełnym wymiarze czasu pracy/etatu.
       5. Rozwiązać test zaliczeniowy.
         Każdy Kursant otrzymuje listem test zaliczeniowy. Po rozwiązaniu testu Kursanci przesyłają go na adres szkoły.

    Pamiętaj:

  1. Warto i należy uczyć się systematycznie. Z tego powodu ważne jest, aby regularnie czytać udostępniane materiały edukacyjne, brać czynny udział w dyskusjach oraz na czas wykonywać zadania.
  2. Wszystkie treści, których znajomość jest niezbędna do pomyślnego zaliczenia kursu są dostępne bezpośrednio na platformie Szkoły Optima.
  3. Jeżeli w trakcie kursu mają Państwo pytania - można je bezpośrednio zadać prowadzącemu.
  4. Zaświadczenie o ukończeniu kursu zostanie wydane tylko i wyłącznie osobom, które uzyskały powyżej 50% punktów.
  5. Punkty zdobywa się za aktywny udział w dyskusjach oraz za wykonane zadania (skala punktowa od 0 do 10, gdzie 10 punktów to najwyższa ocena).
 
 
  
   W celu przyspieszenia ukończenia ukończenia kursu po wypełnieniu podania i dokonaniu pierwszej wpłaty prosimy wejść na stronę  MATERIAŁY  NA  TERAPIĘ  i pobrać                 dzienniczek zajęć praktycznych, instrukcję oraz przejrzeć wzory prawidłowo wykonanych prac kontrolnych i wzory dzienniczków i w ten sposób rozpocząć kurs.

 
 
  
 
      pytania dotyczące kursów instruktora terapii zajęciowej odbywającego się w formach: zaocznej, z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość i w formie stacjonarnej prosimy kierować tutaj.
 
   
  >undefined<

 
                   

 

zobacz także:
 
    szydełkowo                  pracowniaagnieszka.pl                   lalki tildy