Prywatny Zespół Szkół Zaocznych Optima
Najlepsze szkoły 
dla dorosłych.
 
 
        materiały na kurs opiekuna osób starszych
 
         zobacz nasze filmy instruktażowe
 
         Osoby, które potrzebują umowy i skierowania na praktykę zawodową proszone są o pobranie umowy (umowa do pobrania) 
        oraz skierowania (skierowanie do pobrania) w dwóch egzemplarzach i po ich wypełnieniu odesłanie do szkoły jednego
         egzemplarza umowy oraz skierowania podpisanego i opieczętowanego przez dyrektora/kierownika zakładu, w którym odbywają się zajęcia
         praktyczne.
 
 
         W celu zaliczenia kursu opiekuna osób starszych należy odbyć 100h zajęć praktycznych w wybranych przez     
         siebie placówkach, bądź w instytucjach świadczących usługi opiekuńcze (domy pomocy społecznej, odziały opiekuńczo -    
         pielęgnacyjne, szpitali, domy dziennego, bądź całodobowego pobytu, ośrodki rehabilitacji, a także u osób prywatnych, itd.
         Praktyki można odbyć również np. u siebie w zakładzie pracy, bądź zatrudniającej kursanta firmie).
 
   
         W celu odbycia zajęć praktycznych należy wypełnić dzienniczek zajęć praktycznych (praktyki). Dzienniczek jest                     
         potwierdzeniem odbycia zajęć praktycznych. Każda wypełniona strona dzienniczka musi być podpisana i opieczętowana przez 
         zakładowego opiekuna praktyk. 
 
 
                                     Poniżej znajduje się dzienniczek do pobrania.
 
 
               dzienniczek do pobrania            dzienniczek zajęć praktycznych - wzór wypełnionego dzienniczka             
 
               instrukcja wypełniania dzienniczka   (niniejszy dzienniczek jest tylko wzorem, który ma służyć, jako przykład)
 
              
         Dzienniczek można wypełniać ręcznie, można komputerowo, można w formie załączników, a także w formie mieszanej.
         Ważne jest, żeby każda strona w dzienniczku, była podpisana i opieczętowana przez zakładowego opiekuna praktyk, a                    na przedostatniej stronie znajdowała się ocena uzyskana z zajęć praktycznych, a na ostatniej opinia o kursancie.
 
         Poniżej przedstawiamy przykłady poprawnie wypełnionych dzienniczków, uwzględniających różne formy wypełnienia                        dzienniczka oraz różne instytucje, w których odbyły się zajęcia praktyczne.  
                                     
 
                                            Przykłady poprawnie wypełnionych dzienniczków zajęć praktycznych
 
                                           
          dzienniczek  nr  1               dzienniczek  nr  2                  dzienniczek  nr  3                dzienniczek  nr  4                             
 
          dzienniczek  nr  5               dzienniczek  nr  6                  dzienniczek  nr  13              dzienniczek  nr  7               
 
          dzienniczek  nr  8               dzienniczek  nr  9                  dzienniczek  nr  10              dzienniczek  nr  11            
 
          dzienniczek  nr  12           
 
 
           W celu ukończenia kursu należy również napisać prace zaliczeniową, która tematycznie może być połączona z tematyką                  zajęć praktycznych ujętą w dzienniczku zajęć praktycznych.
 
              Prace należy napisać na jeden z sześciu podanych poniżej tematów:
 
              1.  Główne problemy występujące w pracy opiekuna.
              2.  Omów zadania opiekuna na rzecz podopiecznych.
              3.  Przedstaw zajęcia twórcze, jako element wykorzystania czasu wolnego i aktywizacji podopiecznego.
              4.  Przedstaw różne formy pomocy podopiecznemu.
              5.  Opisz podstawowe warunki niezbędne do wykonania zabiegów higienicznych u osób obłożnie chorych. Opracuj             
                   procedurę wykonania toalety.  
              6.  Pielęgnacja pacjenta z odleżynami.
              7.  Opiekujesz się mieszkańcem z rozpoznaną cukrzycą T.2. Zaplanuj edukacje podopiecznego w zakresie samoopieki i 
                   samopielęgnacji.
              8.  Opracuj dla podopiecznych program doskonalenia umiejętności spędzania wolnego czasu przez podopiecznego.                                  
 
                                   opis pracy zaliczeniowej                  przykład pierwszej strony pracy zaliczeniowej
 
               (prace kontrolne, w odróżnieniu od dzienniczka, mogą być przesyłane e-mailem na adres: szkolaoptima@o2.pl     
                bądź pzszoptima@o2.pl
 
 
                                           
             przykłady poprawnie napisanych prac zaliczeniowych
 
 
               praca  nr  1                   praca  nr  2                      praca  nr  3                    praca  nr  4                    praca  nr  5
 
 
               praca  nr  6                   praca  nr  7                      praca  nr  8                    praca  nr  9                    praca  nr  10      
 
 
zobacz także:
 
    szydełkowo                  pracowniaagnieszka.pl                   lalki tildy